6-12-2017

 

Erklæringsordning for visse foreninger mv.

Skatteministeriet har d. 15. november 2017 fremsat lovforslag, der kan få betydning for en lang række foreninger og fonde mv.

En almenvelgørende eller almennyttig forening skal normalt indsende en selvangivelse, hvis foreningen har erhvervsmæssige indtægter. Hvis foreningen ikke har skattepligtig indkomst som følge af almenvelgørende uddelinger eller hensættelser, skal foreningen dog ikke indgive selvangivelse.

Med lovforslaget lægges der op til, at foreninger og selvejende institutioner – der beskattes efter selskabsskattelovens regler, og hvis midler udelukkende kan anvendes til almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed i den pågældende forening eller selvejende institution mv., og som i det pågældende indkomstår har en skattepligtig indkomst, der ikke overstiger kr. 100.000 før fradrag af uddelinger og hensættelser – i stedet for selvangivelse kan indsende en erklæring.

Erklæringsordningen for foreninger og selvejende institutioner mv., der beskattes efter selskabsskattelovens regler gælder dog ikke, hvis foreningen i indkomståret har haft væsentlige ekstraordinære indtægter, eksempelvis afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder. Er dette tilfældet, vil foreningen skulle indsende selvangivelse.

Det foreslås, at erklæringsordningen for foreninger og selvejende institutioner mv., der beskattes efter selskabsskattelovens regler, kommer til at gælde fra og med indkomståret 2018, men vil dog ikke ændre på foreningen eller den selvejende institutions skattepligt.

Erklæringsordning for fonde

Med lovforslaget foreslås erklæringsgrænsen i fondsbeskatningsloven på kr. 25.000 hævet til kr. 100.000, så grænsen matcher ovenstående foreslåede grænse for foreninger.

Vi har inden lovforslagets fremsættelse foreslået, at den skattemæssige bundgrænse ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst også hæves fra de nuværende kr. 25.000 til kr. 100.000. Dette har Skatteministeriet ikke medtaget i det fremsendte forslag.

Fremover kan fonde, der ikke har indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed – og hvis indkomst inklusive skattefrit udbytte, og efter fradrag af renteomkostninger og administrationsomkostninger ikke overstiger kr. 100.000 – vælge at indgive en erklæring frem for en selvangivelse.

Forslaget medfører, at en fond med en skattepligtig indkomst på kr. 99.000 kan anvende erklæringsordning, hvilket medfører kr. 0 i skat, mens en fond med en indkomst på kr. 101.000 ikke kan anvende erklæringsordning, men skal indsende selvangivelse, som vil udvise en skattepligtig indkomst på kr. 76.000 (kr. 101.000 minus kr. 25.000), hvilket vil udløse kr. 16.720 i skat. En indtægt på kr. 2.000 kan således udløse en skat på kr. 16.720. Det er vel næppe tanken?

Det skal bemærkes, at der er tale om et lovforslag, hvorfor lovens ordlyd i sidste ende kan se anderledes ud. Når loven er vedtaget, vil vi melde ud herom.


Kontakt mig gerne for drøftelse af lovforslaget m.v.