17-10-2017

 

Praksisændring vedr. finansieringsbidrag

ATP har meldt ud, at de ændrer praksis i forbindelse med opkrævning af finansieringsbidrag for bl.a. organisationer med en momsmæssig delregistrering.

Det betyder, at organisationer med en momsmæssig delregistrering nu står til at modtage et brev fra ATP vedrørende opkrævning af finansieringsbidrag for alle ansatte i organisationen.

Hvis jeres organisation har en momsmæssig delregistrering, vil opkrævningen af finansieringsbidrag som udgangspunkt både vedrøre ansatte i ”CVR-nr.” og ansatte i delregistreringsnummeret (SE-nummeret).

Organisationen vil således blive opkrævet finansieringsbidrag for ansatte, der beskæftiger sig med moms- og lønsumsafgiftspligtig aktivitet og momsfritaget aktivitet.

Der kan eksempelvis være tale om en almen boligorganisation hvis primære aktivitet (boligudlejning) er momsfritaget, men som er momsregistreret for enten kantinedrift, drift af vindmøller/solcelleanlæg og/eller antenneudlejning. Organisationen vil efter ATP’s praksisændring skulle betale finansieringsbidrag vedrørende alle aktiviteter.

Vi har som følge af den ”nye praksis” været i kontakt med ATP vedrørende ovennævnte problemstilling. ATP har telefonisk oplyst, at hensigten ikke har været at ramme foreninger med moms- og lønsumsafgiftsfritagne aktiviteter.

I ATP’s optik er der ikke tale om en praksisændring, men blot et ændret fokuspunkt, da der blev konstateret en række uoverensstemmelser ved opkrævningen af finansieringsbidraget. Det er ifølge ATP primært rettet mod bl.a. detailkæder, hvor det for ATP har været svært at gennemskue, om finansieringsbidraget er korrekt opkrævet.

Breve

ATP udsender i skrivende stund breve til organisationer m.fl. med momsmæssig delregistrering.

Af brevet fremgår det, at det er ATP’s vurdering, at organisationen har pligt til at betale finansieringsbidrag for alle ansatte. Det bliver i den forbindelse oplyst, at bidraget – udover at ville blive opkrævet fremover – også vil blive opkrævet 3 år tilbage.

Hvis I modtager brevet fra ATP og er af den opfattelse, at I ikke er omfattet heraf, skal I tage kontakt til ATP og argumentere for, hvorfor der ikke skal betales for alle ansatte. ATP vil herefter tage stilling til, om I helt eller delvis kan fritages for at betale finansieringsbidrag.

Vi skal igen understrege, at ATP’s hensigt aldrig har været at ramme foreninger mv., og foreningerne vil som udgangspunkt kunne fortsætte med det, de gør nu.

ATP har tilkendegivet, at det har været uhensigtsmæssigt at sende et brev ud til alle med et momsmæssigt delregistreringsnummer, men systemet gør det ikke muligt at specificere de enkelte, som det reelt set drejer sig om. Selvom det måtte virke administrativt bebyrdende for jer, skal I melde tilbage til ATP.

Det er vigtigt, at I reagerer på brevet fra ATP senest 6 uger efter modtagelsen af brevet. Vi står til rådighed med vejledning og rådgivning, hvis I måtte ønske det, ligesom vi også gerne tager kontakt til ATP på jeres vegne.


For mere herom, er I altid velkomne til at kontakte:

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - CVR-nr. 53 37 19 14 - Skagensgade 1 - DK-2630 Taastrup - kbh@ri.dk - +45 43 50 50 50 - Privatlivspolitik -