Oprettet: 19-03-2020
Opdateret: 30-03-2020, 10-04-2020, 27-04-2020, 05-05-2020, 07-05-2020

 

Regeringens hjælpepakker og tiltag ifm. COVID-10

- få det fulde overblik her

I takt med at samfundet lige nu forandrer sig, pga. COVID-19, ændres også betalingsfrister, udbetalingsgrænser, lønkompensationer, kompensationer ift. fravær samt forholdene for selvstændige.

Hermed et overblik over de foreløbige ændringer, som vi som jeres revisor og rådgiver naturligvis føler os ansvarlige for at formidle, og som altid er vi til rådighed for uddybning og rådgivning.

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedrørende moms, AM-bidrag og A-skat

Regeringen har vedtaget lovforslag om at forlænge virksomhedernes betalingsfrister for AM-bidrag og A-skat for tre månedlige rater (betalinger for april, maj og juni) samt moms, men ikke lønsumsafgift, dog ser det ud til at regeringen vil stille forslag om, at nogle lønsumspligtige virksomheder vil få betalt lønsumsafgift retur mod at indbetale beløbet igen om 12 måneder.

Regeringen ønsker med dette initiativ at holde hånden under virksomhedernes likviditet.

Moms

Virksomheder på månedsafregning af moms får forlænget deres angivelses- og betalingsfrist med 30 dage for afregningsmånederne marts, april og maj 2020.

For virksomheder, der afregner kvartals- og halvårsvist, er det vedtaget, at afregningen for 1. kvartal betales sammen med afregningen for 2. kvartal, og at afregningen for 1. halvår betales sammen med afregningen for 2. halvår.

Skattestyrelsen opfordrer til, at virksomhederne indberetter momstallene, som de plejer, idet Danmarks Statistik bruger momsindberetningerne til at belyse den aktuelle økonomiske situation i landet, herunder opgørelse af Nationalregnskabet. Virksomhederne opdfordres derfor til at indberette moms som hidtil og kun vente med indbetalingen.

Har virksomheden negativt momstilsvar vil beløbet blive udbetalt efter de almindelige regler.

Virksomheder som i marts 2020 har afregnet moms for 2. halvår 2019 og 4. kvartal 2019 vil få mulighed for at ansøge om tilbagebetaling heraf - beløbet vil skulle indbetales senest 1. april 2021 og vil være rentefrit. De nærmere omstændigheder vedrørende udbetalingen forventes at foreligge ultimo april 2020 og med ansøgningsmulighed fra 1. maj 2020, formentligt via virksomhedens skattekonto.

Lønsumsafgift

De vedtagne love omtaler ikke lønsumsafgift, hvorfor afregningstidspunktet for afregning af lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 stadig er 15. april 2020.

Virksomheder som afregner lønsumsafgift efter metode 4 (f.eks. taxavognmænd, tandlæger m.fl.) og som 15. april 2020 har angivet og afregnet lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 vil få mulighed for at ansøge om tilbagebetaling heraf - beløbet vil skkulle inbetales senest 1. april 2021 og vil være rentefrit. De nærmere omstændigheder vedrørende udbetalingen forventes at foreligge ultimo april 2020  og med ansøgningsmulighed fra 1. maj 2020, formentligt via virksomhedens skattekonto.

Der åbnes også op for, at de samme virksomheder kan undlade at indbetale 1/4 af lønsumsafgiften af årsresultatet 2019, som ellers forfalder til betaling medio august 2020.

A-skat og AM-bidrag

Med lovforslaget forlænges betalingsfristerne med fire måneder, jf. oversigten fra Skatteministeriet. Indberetningsfristerne ændres ikke.
 

 

Små og mellemstore virksomheder

Store
virksomheder

               Rate
Gældende regler   
Udskudt betaling   
Gældende regler   
Udskudt betaling   
April      11. maj     10. sep.     30. apr.    31. aug.
Maj      10. juni    12. okt.     29. maj 30. sep.
Juni     10. juli   10. nov.     30. juni   30. okt.
Kilde: Skatteministeriet.

 

Forhøjelse af udbetalingsgrænsen fra skattekontoen

I lyset af udskydelse af betalingsfristen for moms, A-skat og AM-bidrag har regeringen forhøjet grænsen for, hvor meget en virksomhed kan have stående på skattekontoen. Tidligere var det muligt at sætte grænsen til kr. 200.000, hvilket betød, at virksomheden kan have op til kr. 200.000 stående som til gode hos Skattestyrelsen, før beløbet bliver udbetalt.

Grundet forlængelse af betalingsfristerne for moms, A-skat og AM-bidrag kan nogle virksomheder komme i den situation, at deres normale betaling kan medføre, at banken opkræver negativ rente. Regeringen har derfor besluttet, frem til 30. november 2020, at udbetalingsgrænsen fra skattekontoen forhøjes til 10 mio. kr. Det er dog den registreringspligtige, som via TastSelvErhverv selv skal forhøje beløbsgrænsen.

Skattestyrelsen opkræver ikke negativ rente af indestående, men udbetaler heller ikke renter af det indestående, som den betalingspligtige har til gode.

Indberetningen af den nye udbetalingsgrænse sker via TastSelvErhverv - Skattekontoen - Udebtalingsgrænse.
 

Midlertidig lønkompensation for fyringstruede medarbejdere

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk, som følge af COVID-19, og derfor står over for at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. I disse tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, maksimalt 30.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., maksimalt 30.000 kr. pr. måned.

Det er muligt, at kombinere en aftalt lønnedgang med en kompensationsordning, liesom det nu er præciseret, at medarbejderne og virksomheden også kan aftale at medarbejderne er hjemsendt på skift.

Hjemsendte medarbejdere skal minimum afholde 5 ferie-/afspadseringsdage i hjemsendelsesperioden, såfremt denne er 3 måneder.

Ansøgning og udbetaling

Der skal søges via www.virk.dk.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Kilde: Finansminiseriet.

 

Refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperiode og sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende fra første fraværsdag

For at afbøde de direkte negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom hos medarbejdere på grund af COVID-19, har regeringen valgt at ændre lovgivningen om udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af COVID-19.

Med loven vil der kunne ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden). Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger.

For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler. Dvs. arbejdsgiveren som hovedregel har pligt til at afholde alle udgifter til løn under sygdom eller til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, og en ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom. Ordningen er midlertidig og skal gælde fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Kilde: Finansministeriet
 

Midlertidig kompensation for de mindre selvstændige

For at holde hånd under de mindre selvstændige forventes følgende hjælpepakke vedtaget senere på ugen.

Principperne er således

De små selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen i 2020 i forhold til samme periode i 2019  som konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret.

Kompensationen fra staten udgør pt. 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 for nuværende kr. pr. måned.

Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, såfremt den selvstændige har medarbejdende ægtefælle. 

Det er nu blevet muligt at indberette ansøgningen. Vi er til rådighed for indsamling af de nødvendige oplysninger, men kan desværre ikke indberette for jer, idet det er virksomhedens NemID som skal anvendes.

Den selvstændige eller mindre erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni.

Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte, og at den gennemsnitlige månedlige omsætning i perioden 1. marts 2019 - 28. februar 2020 har udgjort kr. 10.000.

Udbetalingerne sker ud fra oplysninger fra virksomheden og tro- og  loveerklæringer, som senere kan dokumenteres med bistand fra revisor. 

Freelance B-indkomstmodtagere uden CVR-nummer følger samme regler.

Ovennævnte er også gældende for ejere der ejer mere end 25% eller mere af selskabskapitalen i det selskab de er ansat i. Kompensationen udbetales til selskabet.

Kompensationen er skattepligtig og medtages i skatteopgørelsen som andre skattepligtige indtægter.
 

Kompensation for virksomheders faste udgifter

Principperne er således

Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 35 pct.) i forhold til tilsvarende periode i 2019.

Kompensationen målrettes faste udgifter (f.eks. husleje, leasing, mv) og udgør mellem 25 og 80 pct. alt efter omsætningsnedgang, dog kan virksomheder som ved påbud er fuldt lukket kunne opnå 100% godtgørelse.

Kompensation dækker op til 4 måneder og udbetales hurtigst muligt ud fra en revisorpåtegnet opgørelse over forventet faste udgifter i perioden 9. marts – 8. juli 2020. Det er muligt kun at vælge kompensation for de oprindelige 3 måneder (9. marts - 8. juni 2020). I forbindelse med ansøgning opgøres virksomhedens forventede omsætningsfald, som bekræftes via tro- og loveerklræinger fra virksomheden.

Udgifter til revisor vil kunne kompenseres med 80% af afholdt udgift, hvis der udbetales kompensation.

Hvis de faste udgifter i en 3-måneders periode ikke overstiger kr. 12.500 eller kr. 16.667 over en periode på 4 måneder, kan der ikke ydes kompensation.

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at der som udgangspunkt kun kan søges om kompensation én gang i kompensationsperioden. Virksomheder som allerede har ansøgt om 3 måneders kompensation kan dog ansøge igen, hvis kompensationsperioden skal udvides til 4 måneder.

Efterfølgende p.t. senest 8. december 2020 skal virksomheden indsende opgørelse over den faktiske omsætningsnedgang, samt de faste udgifter i kompensationsperioden, og der vil derfor blive foretaget en efterregulering af for meget eller for lidt modtaget kompensation.

Ansøgning og udbetaling:

Der skal søges via www.virksomhedsguiden.dk


Nye kompensationsmuligheder via udlån hos Skattestyrelsen

Regeringen vil styrke små og mellemstore danske virksomheders likviditet yderligere ved at allerede indbetalt moms og lønsumsafgift udlånes til virksomhederne. Samtidig forlænges betalingsfristerne for lønsumsafgift.

Udlån af indbetalt moms/lønsumsafgift
Loven giver virksomheder mulighed for at låne den allerede indbetalte moms/lønsumsafgift.

  • Virksomheder med halvårsafregning af moms kan låne den indbetalte moms for 2. halvår 2019 (betalt i marts 2020)
  • Virksomheder med kvartalsafregning af moms kan låne den indbetalte moms for 4. kvartal 2019 (betalt i marts 2020)
  • Virksomheder der afregner lønsumsafgift efter metode 4 (f.eks. tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og taxavognmænd) kan låne den indbetalte lønsumsafgift for 4. kvartal 2019 (betalt i april 2020) - Disse virksomheder vil også kunne låne ¼ af årsafregningen for 2019, som forfalder til betaling i august 2020.

Der er tale om et rentefrit lån, som falder til betaling senest 1. april 2021.

Loven blev vedtaget den 30. april 2020 og trådte i kraft 5. maj 2020, og det er nu muligt at ansøge via www.virk.dk Fristen for ansøgning er den 15. juni 2020.

Man skal være opmærksom på at der i loven er oplistet hvilket virksomheder som ikke har mulighed for at søge om løn, hvilket f.eks. er virksomheder under konkursbehandling, likvidation, tvangsopløsning m.v. 

Forlængelse af betalingsfrister for lønsumsafgift
Det foreslås samtidig at forlænge betalingsfristerne for virksomheder, der afregner lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4. forlænges med henholdsvis 1 og 1½ måned i 2. og 3. kvartal 2020.

  • Fristen for betaling af 2. kvartal 2020 er rykket til den 1. september 2020 (udskudt 1 måned)
  • Fristen for betaling af 3. kvartal 2020 er rykket til den 16. november 2020 (udskudt 1,5 måned)
     

Loft på indestående på skattekontoen
Endvidere er det vedtaget at ophæve loftet på hvor meget virksomhederne kan have stående på skattekontoen frem til den 1. april 2021.

Det betyder, at virksomhederne fortsat kan indbetale A-skat, moms, og lønsumsafgift efter de normale betalingsfrister, og dermed undgå eventuelle negative bankrenter.

Skattestyrelsen vil fra den 7. maj 2020 åbne op for, at den enkelte virksomhed via TastSelvErhverv kan hæve loftet, således at virksomheden stadig kan indbetale A-skat, moms m.v. til de normale afregningsfrister.

 


Kontakt John, hvis du har spørgsmål.