Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget (servicefradraget) for 2021 giver fradrag på op til kr. 25.000 pr. person i husstanden for serviceydelser i hjemmet. Håndværksydelser giver tilsvarende adgang til fradrag på op til kr. 25.000 pr. person i husstanden. Der er kun mulighed for fradrag i forhold til arbejdslønnen, og arbejdet skal stå på Skattestyrelsens liste over godkendte ydelser.

Som serviceydelser kan bl.a. nævnes rengøring, børnepasning, vinduespudsning og almindeligt havearbejde. Når Skattestyrelsen taler om håndværksydelser, menes der ”grønne” ydelser, såsom isolering, forbedring og installation af ventilations- og energiforsyningssystemer eller tilslutning af bredbånd mv. Endvidere omfatter listen også udskiftning af vinduer og døre.

For helårsboliger er det et krav, at du bor i boligen, mens arbejdet blev udført. For fritidsboliger kan fradraget kun anvendes af ejeren og dennes ægtefælle.

Du kan få fradrag i 2021 for arbejde, der er udført i 2021 og betalt senest den 28. februar 2022. Husk at gemme din dokumentation for betaling af arbejdet. Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay eller netbank (ikke med kontanter).

Bemærk, at satserne for 2021 er ekstraordinært høje, og sækkes igen fra 2022.

Børne- og underholdsbidrag

Er du blevet separeret, skilt eller har ophævet samlivet med din partner, og skal betale børnebidrag vedrørende børn, som bor hos den anden forældre, har du ret til at fradrage børnebidraget, indtil barnet / børnene fylder 18 år. Det er uden betydning, om der er tale om børn uden for ægteskabet. Fradraget udgør kr. 1.443 om måneden i 2021.

Har I fælles forældremyndighed, og bor barnet hos jer på skift, er barnets bopæl dér, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Hvis du betaler ægtefællebidrag (underholdsbidrag), har du også ret til fradrag. Omvendt bliver du beskattet, hvis du modtager ægtefællebidrag.

Hvis du betaler gennem kommunen, indberettes dine indbetalinger automatisk til Skattestyrelsen, ellers skal du selv indberette de betalte beløb på årsopgørelsen.

Befordringsfradrag

Du har ret til befordringsfradrag, hvis afstanden fra din bopæl til din arbejdsplads er mere end 12 km. hver vej, og dette uanset om du cykler, kører i bil eller tager bussen eller toget til og fra arbejdet.

Du har kun fradrag for de arbejdsdage, hvor du er mødt på arbejdet.

I lighed med 2020, så vil befordringsfradraget for 2021 ikke automatisk blive indregnet på din årsopgørelse.

Du skal selv angive befordringsfradraget på din årsopgørelse, og du kan med fordel anvende Skattestyrelsens egen beregningsmodel. Husk dog at tjekke, at det er de korrekte adresser, du angiver.

Bor du i en af de kommuner, som skattemæssigt er benævnt udkantskommune, har du ret til forhøjet befordringsfradrag, som Skattestyrelsen automatisk beregner.

Dækker din arbejdsgiver din transport til/fra arbejde, fx ved at betale pendlerkort, stiller værkstedsvogn til rådighed eller ved, at du har fri bil til rådighed, så skal du sikre dig, at du ikke samtidigt får befordringsfradrag på din årsopgørelse.

Hvis du har været hjemsendt og/eller arbejdet hjemmefra som konsekvens af COVID-19, skal du være opmærksom på, at det kun er de dage, du har kørt til/fra din arbejdsplads, der kan opnås befordringsfradrag for.

I 2021 udgør befordringsfradraget 190 øre pr. km. (25-120 km), og 95 øre for kørsel udover 120 km. For visse yderkommuner gælder den høje sats også for kørsel udover 120 km. 

Rejsefradrag for småfornødenheder (25% godtgørelse)

Hvis din arbejdsgiver dækker alle rejseudgifter som udlæg efter regning, kan din arbejdsgiver herudover skattefrit udbetale op til 25% af standardsatsen for fortæring til dækning af såkaldte småfornødenheder. I 2021 udgør beløbet kr. 133,00.

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler den ekstra 25%-godtgørelse, kan du selv tage fradrag med samme beløb på årsopgørelsen. Der gælder ingen bundgrænse for at opnå rejsefradraget. I det tilfælde, hvor din arbejdsgiver udbetaler et mindre beløb end satsen, kan du selv tage fradrag for differencen op til satsen.

De generelle betingelser for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse skal være opfyldt. Kort fortalt betyder det, at du skal være på ”rejse”, enten i Danmark eller i udlandet. Rejsen skal vare i mere end 24 timer, og hvor du ikke samtidigt har mulighed for at overnatte på sædvanlig bopæl.

Fradragssatsen for 2021 til småfornødenheder er kr. 133,00 pr. døgn, og kr. 5,54 pr. tilstødende time udover 24 timer. Fradraget for 2021 kan maksimalt udgøre kr. 29.300.

Fradrag for velgørenhed

Giver du gaver til velgørende foreninger eller organisationer, der er godkendt af Skattestyrelsen, har du ret til fradrag herfor. Fradraget for 2021 kan maksimalt udgøre kr. 17.000.

For at få fradraget er det et krav, at foreningen forinden har indberettet beløbet til Skattestyrelsen. Hvis du ved gaven/donationen har givet foreningen dit CPR-nummer, skulle dette meget gerne ske automatisk. Vi anbefaler dog altid, at du tjekker din årsopgørelse. I modsat fald skal du rette henvendelse til gavemodtager og bede modtager indberette beløbet til Skattestyrelsen.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten vil som hovedregel altid fremgå automatisk på din årsopgørelse. Er du flyttet i løbet af året, eller ejer du mere end én bolig, anbefaler vi alligevel, at du tjekker din årsopgørelse og sikrer dig, at du kun betaler ejendomsværdiskat af den bolig du bor i, og kun for den periode du bor eller har boet i den.

Ved husskifte skal du ikke betale ejendomsværdiskat for begge boliger i samme periode.

Udlejning af fast ejendom / sommerhusudlejning

Udlejer du din bolig eller driver du selvstændig virksomhed, skal du selv oplyse om et evt. skattemæssigt overskud eller underskud ved aktiviteten.

Har du i årets løb genereret et skattemæssigt overskud, vil det betyde, at du skal beskattes heraf. Har du i stedet haft underskud, vil du kunne fradrage underskuddet i din personlige indkomst. Dette gælder kun, hvis der er tale om reel virksomhed – og ikke kun en hobbyvirksomhed.

Under COVID-perioden har mange danskere ekstraordinært valgt at udleje deres sommerhuse m.v. Denne udlejning er ikke at ligestille med selvstændig virksomhed, hvorfor der gælder andre regler for sådanne indtægter.  

Der er mulighed for – ved værelsesudlejning og sommerhusudlejning – at anvende visse standardiserede opgørelsesmetoder. Mulighederne er nærmere beskrevet på Skattestyrelsens hjemmeside.

 

Løn, pension og renter

Løn, pension og renter er som oftest fortrykt på årsopgørelsen. Dermed ikke sagt, at du ikke med fordel kan gennemgå indtastningerne og sikre dig, at oplysningerne er korrekte.

Vær opmærksom på, at i 2021 udgjorde maksimumfradraget for indskud på ratepension/-opsparing kr. 58.500. Overskrider du fradragsgrænsen, kan du med fordel kontakte din pensionsrådgiver, som kan bistå med at omplacere overskydende indskud uden skattemæssige konsekvenser.

Husk også altid at selvangive renter af privat gæld, da disse ikke automatisk indberettes til Skattestyrelsen.

Læs om splitmoms her.

Køb og salg af værdipapirer, herunder udbytter

Bankerne vil som udgangspunkt indberette oplysninger vedrørende køb og salg af danske værdipapirer, samt udbytter. Handler du med værdipapirer, er det altid en god idé at tjekke anskaffelsessummerne, da der kan være fejl i disse. Husk altid at tjekke, om udenlandske aktiers købspris er indberettet i Skattestyrelsens system. Det kan få stor betydning for opgørelse og fradrag ved et eventuelt senere tab.

Mange har realiseret værdipapirer i løbet af 2021, da kurserne har været meget stigende gennem året. Har du – mod forventning – fået en restskat, kan årsagen meget vel skulle findes her, da avancen som udgangspunkt er skattepligtig som aktieindkomst. Forskudsangivelsen tager ikke højde for realiserede aktieavancer.

Skat af aktieindkomst beskattes med 27% op til en progressionsgrænse på kr. 56.500, og 42% af aktieindkomst herover. For ægtefæller gælder der en dobbelt progressionsgrænse på kr. 113.000.  

Udenlandsk aktivitet

Det er dit eget ansvar at oplyse Skattestyrelsen om eventuelle udenlandske bankkonti og investeringer, herunder udenlandske ejendomme.

Du skal udarbejde en ”erklæring K”, når du har en udenlandsk bankkonto. Har du udenlandske investeringer, skal du udarbejde en ”erklæring V.” Skattestyrelsen skal oplyses om eventuelle udenlandske bankkonti og investeringer, da disse er en del af din selvangivelsespligt i Danmark.

Skattestyrelsen modtager ikke oplysninger, når du køber en udenlandsk ejendom. Du er derfor selv forpligtet til at give oplysning herom til Skattestyrelsen. Det kan gøres via TastSelv, hvor du under ”oftest tilføjede felter” og ”købt ejendom” skal klikke på købt udenlandsk ejendom og derefter angive – som et minimum – alle stjernemarkerede oplysninger.


Vi håber, at du med disse enkle råd føler dig bedre klædt på til at tjekke din årsopgørelse for 2021.

Kontakt