Privatlivspolitik

Dataansvar
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (herefter Ri) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. 

Vores juridiske oplysninger er følgende:
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Skagensgade 1
2630 Taastrup
CVR-nr. 53371914

Ri som databehandler
I visse tilfælde er Ri databehandler på vegne af vores kunder. I tilfælde hvor Ri er databehandler, agerer Ri efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse for behandlingen.

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger
Ri indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores kunder. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål, og vi beder vores kunder om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål.

Hvilke oplysninger indsamles
Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Herudover indhenter vi oplysninger om vores kunder, samt vores kunders ejere, der fremgår af pas- og kørekort, eksempelvis CPR-nr.

Vi er som revisionsvirksomhed underlagt pligter i henhold til hvidvaskloven og vil derfor behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger – navn, cpr-nummer, pasnummer m.v. – for at opfylde disse forpligtelser. 

Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med kunden, herunder
•levere ydelserne
•fakturere
•kvalitetsstyre og -kontrollere

Indsamling af oplysninger i forbindelse med lovpligtig revision og andre erklæringsopgaver med sikkerhed
Vi indsamler og behandler personoplysninger om kunder og i visse tilfælde personoplysninger om kunders medarbejdere.

Hvilke oplysninger indsamles
Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, økonomioplysninger, samt CPR-nr. på kunden. Herudover behandler vi almindelige personoplysninger, dvs. navn, adresse, telefonnummer, medarbejder- og lønnummer, økonomioplysninger og kontooplysninger, samt CPR-nr. på kundens medarbejdere. Desuden behandler vi oplysninger om medlemskab af forskellige foreninger (herunder faglige foreninger), da vi i henhold til lovgivningen har pligt hertil.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor
Vi behandler oplysningerne til brug for at afgive en revisionserklæring, eller andre erklæringer med sikkerhed. Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i medfør af revisorloven § 23, stk. 1, jf. § 1, stk. 2 og god revisionsskik i medfør af revisorlovens § 16, stk. 1, i forbindelse med afgivelse af erklæringer med sikkerhed.

Erklæringsopgaver uden sikkerhed
Oplysningerne kan, afhængig af opgavens art, inkludere personoplysninger, herunder:

  • Navne- og kontaktoplysninger
  • CPR-nr.
  • Økonomiske oplysninger, herunder indkomst-, fradrags-, formue- og gældsoplysninger
  • Resultat af retssager og administrative afgørelser, herunder særligt vedrørende skatte- og afgiftsmæssige forhold.

I forbindelse med personlige selvangivelser opbevarer vi, hvor det er relevant for opgørelse af skattepligtig indkomst, skatteberegning mv. i visse tilfælde oplysninger, hvoraf følsomme personoplysninger udledes, herunder:

  • Nationalitet og skattepligtsforhold
  • Medlemskab af fagforeninger
  • Medlemskab af religiøse samfund, herunder folkekirkemedlemskab
  • Helbredsbetingede ydelser, herunder førtidspension, arbejdsskadeerstatninger ect.
  • Ægtefælles navn og cpr-nummer på opgørelsestidspunktet

Leverandører og samarbejdspartnere
Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere, herunder personoplysninger om personer ansat hos leverandører og samarbejdspartnere.

Hvilke oplysninger indsamles
Vi behandler alene almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor
Vi behandler oplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere og, hvor det er relevant at yde professionelle serviceydelser til vores kunder.

Videregivelse af oplysningerne
Vi benytter tredjepart – herunder underleverandører – i forbindelse med levering af vores ydelser. Der vil i disse situationer ske udlevering af personoplysninger.

Ri er ansvarlig for at have indgået/at indgå databehandleraftaler med disse tredjeparter samt sikre at disse behandler i overensstemmelse med instrukser fra Ri.

Vi kan blive pålagt at udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder efter gældende lovgivning eller som en del af den ydelse, vi leverer.

Tredjelande
Ri overfører ikke personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS.

Brug af cookies
Ri bruger cookies på vores hjemmeside til almindelig demografisk statistik, optimering af brugeroplevelsen, digital tilpasning og indholdsudvikling i henhold til vores brugers interesser. Du kan slette eller blokere for cookies på dine devices. Det er også muligt at slå en cookie advarsel til.
Ri’s cookies indeholder ikke personfølsomme oplysninger og vi deler og/eller sælger ikke brugers oplysninger til tredjepart.

Sikkerhed
Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af personoplysninger. 
Derfor har vi en række interne procedurer for politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til sikring af kundeoplysninger, personoplysninger samt andre fortrolige oplysninger.

Opbevaring og sletning
Vi opbevarer personoplysningerne, så længe vi har en saglig eller lovlig grund til at opbevare disse. 

Vi skal efter revisorloven opbevare dokumentationen i 5 år og efter bogføringsloven opbevare dokumentationen i løbende år +5 år. 

Dertil kommer længere opbevaring ud fra en konkret vurdering – f.eks. i forbindelse med skattesager.

Er kundeforholdet ophørt opbevares oplysninger generelt ikke udover 5 år regnet fra opgavens afslutning.

Når vi ikke længere har en saglig eller lovlig grund til at opbevare personoplysningerne, sletter vi disse oplysninger på betryggende vis.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig – med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Vi er som revisorer underlagt tavshedspligt i forbindelse med udførelsen af opgaver for vores kunder og der vil således være oplysninger om personlige oplysninger, som vi ikke kan udlevere. 

Er vi databehandler på kunders vegne, kan vi henvise til kunden.

Ændringer af privatlivspolitikken
Vi vil løbende gennemgå og ajourføre vores privatlivspolitik

Kontakt
Skriv til kbh@ri.dk med angivelse af ”privatlivspolitik” i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, som vi har registreret om dig eller hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik.
Såfremt du ønsker hjælp i forhold til tilmelding til events, nyhedsbreve, netværksmøder eller lign. kan marketing- og kommunikationschef Mia Eton-McKinsey kontaktes på mailadresse mem@ri.dk 

Klage
Du har ret til at klage over vores behandling af personoplysninger til Datatilsynet – se nærmere på Datatilsynet.dk


 

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - CVR-nr. 53 37 19 14 - Skagensgade 1 - DK-2630 Taastrup - kbh@ri.dk - +45 43 50 50 50 - Privatlivspolitik -