28-11-2022

 

Maksimumsbeløb for alment boligbyggeri – støttet byggeri 

Er dit igangværende almene boligbyggeri gået i stå som følge af stigende materiale- og håndværkerpriser! Så er din almene boligforening langt fra alene om at være havnet i den situation. Heldigvis er der kommet en håndsrækning, så måske skal I ikke uden videre bare opgive projektet. Der er nemlig hjælp på vej til de omkring 1400 igangværende almene boliger, der er ramt af kraftige prisstigninger. 

Politisk løsning om indeksering af maksimumsbeløb fra 14. sep. – 31. dec. 2022

Såfremt byggeprojekterne strander, vil allerede afholdte omkostninger til projektering, udbud, byggemodning og grundkøb måske være helt spildt, hvilket mildest talt ikke kan siges at leve op til kravene til den almene sektors krav om effektivitet i driften. 

Derfor er der fra politisk side vedtaget en bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1266 af 9. september 2022.  

Bekendtgørelsen medfører en løsning med indeksering af maksimumsbeløbet for perioden 14. september – 31. december 2022, kombineret med en helt ekstraordinær mulighed for tilladelse til – med kommunal velsignelse – at overskride gældende maksimumsbeløb med op til 20%. Initiativet er en direkte konsekvens af de stigende materiale- og håndværkerpriser, hovedsageligt som følge af stigende inflation og generel materialeknaphed.

Hvis boligorganisation påregner at overskride maksimumsbeløbet, skal du være opmærksom på lidt ekstra administration. Boligorganisationen skal derfor kunne dokumentere, at projektet er gennemgået med henblik på at indarbejde mulige besparelser, der har nedbragt anskaffelses- og opførelsessummen. 

Herudover skal dit projekt opfylde betingelserne for at ansøge kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden om lån til finansiering af de op til 20%´s budgetoverskridelse. Herunder skal byggeprojektet være godkendt med Skema A senest 31. december 2021. 

Der skal endvidere foreligge en revisorerklæring, der skal attestere overholdelsen af fristen for Skema A-godkendelsen, og at der foreligger dokumentation for, at byggeriet kun kan gennemføres med en højere anskaffelses- og opførelsessum. Form og indhold af denne erklæring, herunder med hvilken grad af sikkerhed denne erklæring skal afgives, er endnu ikke afklaret med FSR – danske revisorer, bl.a. som følge af den korte høringsperiode i forbindelse med lovarbejdet m.v. Mere afklaring om form og indhold m.v. forventes integreret i den ansøgningsprocedure, der bliver tilrettelagt af Landsbyggefonden. 

Ri er naturligvis – som boligorganisationernes revisor – behjælpelige med at afgive erklæringen, og jo tidligere vi involveres i processen, jo nemmere bliver vores indsamling af dokumentation til brug for erklæringen. 

Fristen for kommunalbestyrelsens og Landsbyggefondens godkendelse af beløbsoverskridelsen udløber 30. juni 2024. 

Såfremt boligorganisationen opnår tilladelse til beløbsoverskridelsen på op til 20% af maksimumsbeløbet hos såvel kommunalbestyrelsen som hos Landsbyggefonden, vil der blive ydet et grundkapitallån på 10% af overskridelsesbeløbet fra kommunen, og 90% landsdispositionsfondslån fra Landsbyggefonden. 

Kontakt os endelig, hvis I har et strandet byggeprojekt! Så kan vi ved fælles hjælp – forhåbentligt – få skabt fremdrift i projektet igen med assistance til ansøgningsgrundlaget for økonomisk støtte, til at komme videre med byggeriet, selvom tiderne kan være udfordrende. 

Forhåbentlig er der fortsat rum og plads til den grønne omstilling i forbindelse med byggeriet, selvom det kan blive nødvendigt med tilskæring og fravalg af visse dele af projektet på grund af de økonomiske rammer.

På vores netværksmøder (B-NET) vil vi holde jer orienteret om de særlige forhold inden for det almene boligområde, om Landsbyggefonden, byggeregnskaber, maximumsbeløb og støttet byggeri m.v. 


Mere information

Har du afklarende spørgsmål til dette indlæg, eller behov for yderligere rådgivning om almene boligorganisationer m.v., er du velkommen til at kontakte os.  
 

Kontakt