Ny indsigt - Kursusvirksomhed

Få styr på fradragsreglerne i forbindelse med kursusvirksomhed

Det har stor betydning for momsfradragsretten for både kursusudbyderen og kursusdeltageren, hvem kurset udbydes til, og hvordan kursusydelserne er faktureret. En forkert vurdering kan medføre en efterbetaling til SKAT. Ri sætter fokus på reglerne vedrørende momsfradragsretten for både udbydere og deltagere i forbindelse med bespisning og kursusvirksomhed generelt.

Generelt om kursusvirksomhed

Kursusvirksomheder, der primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v., og som drives med gevinst for øje, er momspligtige. Kursusvirksomhederne skal som følge heraf beregne salgsmoms efter momslovens almindelige regler.

Kursusvirksomheder, der ikke er rettet mod virksomheder og institutioner m.v., og ikke drives med gevinst for øje, er ikke momspligtige, men vil i stedet være lønsumsafgiftspligtig.

Kursusvirksomhederne er omfattet af en begrænset fradragsret vedrø- rende bespisningsydelser, leveret til kursusdeltagerne. Det er her afgø- rende, om det momspligtige kursus udbydes til momspligtige deltagere eller til deltagere med en begrænset eller ingen fradragsret.


Momspligtige kursusdeltagere

Kursusvirksomhedens fradragsret:

Kursusvirksomheder, som udbyder momspligtige kurser til fuldt momspligtige kunder, har som følge af fradragsbegrænsningen kun adgang til at fradrage 25% af momsen af udgifter til bespisning af kursusdeltagere. Dette gælder også selv om udbyder udsteder en faktura med et samlet beløb, hvori der eksempelvis indgår et deltagergebyr, bespisning og overnatning eller udgifterne fak- tureres særskilt.

 

Kursusdeltagernes fradragsret:

Kursusdeltageren har fuldt fradrag for momsen af de afholdte udgifter i forbindelse med kurset. Dette gæl- der, uanset om udbyderen af kurset
vælger at udstede en faktura med et samlet beløb eller i stedet vælger at fakturere ydelserne særskilt.

Kursusdeltagere uden eller med delvis fradragsret

Kursusvirksomhedens fradragsret:

Når kursusudbyderen udbyder momspligtige kurser til kursusdelta- gere med ingen eller delvis moms- fradragsret, har kursusudbyderen fuldt fradrag for momsen af udgifterne til bespisning.
Det er dog en betingelse, at kursus- udbyderen fakturerer bespisnings- ydelserne særskilt, og at prisen sva- rer til de faktiske afholdte udgifter.

Vælger kursusudbyderen at faktu- rere kursusydelserne samlet, hvor der i prisen indgår deltagergebyr, bespisning, overnatning m.v., vil kur- susvirksomheden være omfattet af den begrænsede fradragsret og kan derfor kun fradrage 25% af momsen af bespisningsydelserne.

 

Kursusdeltagere med begrænset fradragsret: 

Momsfradragsretten for kursusdel- tagere med delvis momsfradragsret afhænger af, om kursusudbyder fakturerer kurset samlet eller vælger at fakturere ydelserne særskilt.

Udsteder kursusudbyder én faktura med et samlet beløb, vil kursusdel- tageren kunne fradrage momsen af hele kursusudgiften med udgangs- punkt i sin splitmomsprocent.

Udsteder kursusudbyderen i stedet en faktura, hvor ydelserne - herun- der bespisningsydelsen - fremgår særskilt, vil kursusdeltageren kun have mulighed for at fradrage 25% af momsen af bespisningsydelserne og 100% af de øvrige udgifter. Momsfra- draget bliver yderligere begrænset til kursusdeltagerens splitmomspro- cent.

 

Kursusdeltagere uden fradragsret:

Kursusdeltagere uden fradragsret har ikke adgang til at fradrage momsen af kursusudgifterne.

 

Vil du vide mere om Ri.dk ydelser, kan du her læse mere om revision, ejendomsavancebeskatning og skatterådgivning.

Kontakt