05-10-2022

 

Beskrivelse af bogføringsprocedurer – skabelon nu tilgængelig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Bogføringsloven af 24. maj 2022 stiller krav til virksomheder om at udarbejde en beskrivelse af deres bogføringsprocedurer. 

Erhvervsstyrelsen har nu offentliggjort en word-skabelon med tilhørende vejledning, der kan hjælpe virksomhederne med at beskrive virksomhedens bogføringsprocedurer.

Kravet om beskrivelse af bogføringsprocedurer gælder virksomheder, der efter årsregnskabslovens § 3, stk. 1, har pligt til at aflægge en årsrapport, eller hvor nettoomsætningen i to på hinanden følgende indkomstår overstiger 300.000 kr.

Virksomhederne skal beskrive

  • virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres
  • virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis, og
  • hvilke medarbejdere der er ansvarlige for procedurerne.

Kravet i bogføringsloven trådte i kraft den 1. juli. Erhvervsstyrelsen har dog udtalt, at virksomhederne kan vente med at efterleve kravet til førstkommende nye regnskabsår efter offentliggørelse af skabelonen. For langt de fleste virksomheder skal beskrivelsen derfor være klar senest den 1. januar 2023.

Skabelon samt lovgrundlag kan findes her: Bogføring | erhvervsstyrelsen.dk.

Hvis du har spørgsmål til den opdaterede bogføringslov eller krav til procedurebeskrivelser, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt