Nedsættelse af boligafgift

https://www.ri.dk/ccm/system/dialogs/file/sets?fID=1537

En ny afgørelse fra Skatterådet giver andelsboligforeninger mere råderum, når det kommer til økonomien.

Ri giver indsigt i denne nye afgørelse og betydningen for andelsboligforeninger samt disses medlemmer i forbindelse med regulering af boligafgiften.

Tidligere praksis
SKAT og Skatterådet har tidligere udtalt, at enhver udlodning fra andelsboligforeningen til andelshavere som udgangspunkt er skattepligtig. Dette omfattede også nedsættelse af boligafgiften, jf.
SKM2014.613.LSR. Her slog Lands- skatteretten fast, at en nedsættelse af boligafgiften i en periode var skattepligtig for andelshaveren. Der var konkret tale om, at nedsættelsen af boligafgiften fulgte tilbagebetalingen af grundskylden, og ikke afspejlede andelsboligforeningens udgiftsniveau.

Ny afgørelse
SKAT og Skatterådet har i SKM2017.90.SR taget stilling til den skattemæssige behandling for medlemmer af andelsboligforeninger ved nedsættelse af boligafgiften. Spørgsmålet i sagen vedrørte en andelsboligforening, som i indkomståret 2007 oplevede en massiv stigning i grundskylden som følge af en ændring i lokalplanen.
Generalforsamlingen vedtog – som følge af denne stigning – en ekstraordinær forhøjelse af boligafgiften. Efterfølgende indledte bestyrelsen en klagesag med påstanden om, at omvurderingen var ulovhjemlet.
Andelsboligforeningen fik medhold i klagen og fik tilbagebetalt for meget opkrævet grundskyld for perioderne 2007-2014.

I stedet for at udbetale den for meget opkrævede grundskyld – der allerede var finansieret med beskattede midler – som en skattepligtig udlodning, blev det besluttet at arbejde hen imod at få nedsat boligafgiften.

Som et led i overvejelserne om en nedsættelse af boligafgiften udarbejdede bestyrelsen en langsigtet vedligeholdelsesplan, der blandt andet involverede en 30-årig fremskrivning af økonomien under forudsætning af, at alle vedligeholdelsesprojekter gennemføres i 2017.

SKAT og Skatterådet gør i den nye afgørelse gældende, at såfremt der er tale om en nedsættelse af boligafgiften på længere sigt og nedsættelsen følger andelsboligforeningens fremtidige omkostningsniveau, og ikke tilbagebetalingen af grundskylden, er der ikke tale om en skattepligtig uddeling til foreningens andelshavere. Andelshaverne beskattes således ikke af nedsættelsen af boligafgiften.

Afgørelsens betydning

Hovedreglen er, at uddelinger, herunder nedsættelse af boligafgiften, foretaget af andelsboligforeninger til aktuelle andelshavere, er skattepligtig for modtageren.

Med den nye afgørelse (SKM2017.90.SR) åbnes der op for, at der er undtagelser til hovedreglen.

Nedsætter andelsboligforeningen boligafgiften i tilknytning til fx. en tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld, medfører dette skattepligt for modtagerne, da der i så fald vil være tale om en skattepligtig uddeling.

Afspejler nedsættelsen af bolig- afgiften derimod andelsboligfore- ningens omkostningsniveau – set over en længere tidshorisont – vil en sådan nedsættelse være skattefri for modtageren, også selvom dette sker som et led i tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld.

Har du spørgsmål
Er du medlem af en andelsboligforening eller er ejendomsadministrator, og har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte:

Lars Rasmussen (tlf. 3038 2108)
John Linnemann (tlf. 3038 2144)

Vi kan hjælpe med at foretage fremskrivningen for at fastlægge det langsigtede omkostningsniveau samt rådgive om konsekvenserne for regnskabet, inkl. lovkrævede nøgletal.

Vil du vide mere
John og Lars er partnere i Ri. Vil du vide mere, så kontakt gerne John eller Lars og hør, hvad Ri kan gøre for dig.
 

Kontakt