Forretningsbetingelser november 2021

 

1.1 - Nærværende forretningsbetingelser for Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR-nr. 53 37 19 14) (”Ri”) gælder for de erklærings-, rådgivnings-, og assistance- ydelser, Ri leverer til sin kunde (”Kunden”).


1.2 - Det udarbejdede aftalebrev med eventuelle bilag (”Af- talebrevet”) og disse forretningsbetingelser udgør aftalen mellem Ri og Kunden (”Aftalen”). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Aftalebrevet og forretningsbetingelserne skal vilkårene i Aftalebrevet gælde forud for forretningsbetingelserne.

 

Ri's ydelser 

2.1 - Ri’s samlede ydelser, herunder digitale og fysiske ydel- ser (”Ydelserne”), er beskrevet i Aftalebrevet og omfatter endvidere andre ydelser, som det i tilknytning hertil aftales, at Ri skal levere.

2.2 - Ydelserne kan bestå i såvel en enkeltstående som en løbende ydelse.


2.3 - Fysiske ydelser, f.eks. rapporter, præsentationer, nota- ter eller lignende, som Ri skal levere til Kunden (”Leve- rancen”), er beskrevet i Aftalebrevet.

2.4 - Ri vil bestræbe sig på at levere Ydelserne i overensstemmelse med en mellem parterne aftalt tidsplan. Medmindre Kunden og Ri udtrykkeligt og skriftligt angiver et endeligt leveringstidspunkt, er alle angivne datoer alene skønsmæssige.

2.5 - Ri er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner og rapporter eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er overdraget og kommunikeret til Kunden i endelig form.


2.6 - Udvidelse eller indskrænkning i omfanget af den af- talte ydelse skal aftales skriftligt mellem parterne. Yderligere arbejde, som Ri udfører i forbindelse med en ændring af opgaven, vil være omfattet af Aftalen og underlagt dens vilkår, dog med forbehold for justering af Ri’s honorar samt tidsplanen.

 

Særligt for rådgivnings- og assistanceydelser:

2.7 - Såvel Ydelserne som Leverancen må alene anvendes af Kunden og kun til det mellem Kunden og Ri aftalte eller forudsatte formål.
 

Bemanding 

3.1 - Hvis det er særligt aftalt, hvilke partnere og medarbej- dere der skal levere Ydelserne, er dette beskrevet i Aftalebrevet. Ri kan erstatte disse med andre partnere og medarbejdere, hvor dette er nødvendiggjort af om- stændighederne. Eventuel udskiftning vil blive meddelt Kunden så hurtigt som muligt, og uden at Kunden påføres meromkostninger.


3.2 - Kunden kan rejse eventuelle krav mod Ri, men ikke mod Ri’s partnere og medarbejdere i relation til Ydelserne og Aftalen. Ri’s partnere og medarbejdere har ret til at gøre denne bestemmelse gældende over for Kunden.
 

Kundes assistance og forpligtelser 

4.1 - Kunden stiller de for Ydelserne nødvendige oplysninger, assistance mv. til rådighed for Ri.

4.2 - Såfremt Kunden har politikker for køb af Ydelser hos Ri, er Kunden ansvarlig for at indhente den fornødne forhåndsgodkendelse til at købe Ydelserne.

4.3 - Såfremt Ri’s partnere og medarbejdere i forbindelse med opfyldelse af Aftalen opholder sig på Kundens adresse eller andet sted, anvist af Kunden, indestår Kunden for, at kontorforhold og brug af systemer (her- under software og data) mv. ikke er i strid med lovgivning, aftaler og tredjemandsrettigheder.

4.4 - Kunden udøver alle ledelsesfunktioner og træffer alle ledelsesbeslutninger forbundet med Ydelserne, herunder beslutninger om indberetninger til offentlige myndigheder.

4.5 - Uanset punkt 4.4 opretholder Ri alle rettigheder og ledelsesmæssige beslutninger til og om den praktiske levering af ydelsen, herunder eksempelvis valg af arbejdsmetoder, fremgangsmåde samt eventuelle valg af stikprøver mv. Ri har ingen pligt til at følge Kundens anvisninger i forhold til den praktiske levering af ydelsen.

4.6 - Kunden skal loyalt samarbejde med Ri om løsning af opgaven, herunder rettidig foranledige, at Ri får adgang til alle Kundens elektroniske data, herunder adgang til Kundens skatteoplysninger hos skat.dk, oplysninger og medarbejdere, som er nødvendige for levering af den aftalte ydelse, samt straks oplyse Ri om eventuelle forslag, udvikling eller andre forhold eller problemstillinger der, efter kundens vurdering, er væsentlige for Ri’s løsning af opgaven og levering af den aftalte ydelse.


Særligt for rådgivnings- og assistanceydelser:

4.7 - Ri undersøger og verificerer ikke, om de oplysninger, materialer mv., som Kunden og Kundens rådgivere og leverandører leverer, er rigtige, nøjagtige og fuldstændige. Ri lægger således sådanne oplysninger til grund for levering af Ydelserne.
 

Honorar og fakturering

5.1 - Honorar for Ydelserne fastsættes, som beskrevet i Aftalebrevet. Moms er ikke inkluderet i honorarangivelsen eller timesatserne, medmindre dette fremgår af Aftalebrevet.


5.2 - Hvis der ikke i Aftalebrevet er indgået særskilt aftale om honoraret, vil honoraret blive beregnet på baggrund af medgået tid, herunder til transport/rejse, samt de til enhver tid gældende timesatser for de partnere og medarbejdere, der har udført arbejdet. Timesatser reguleres årligt uden særskilt varsel eller meddelelse herom.

 

5.3 - Ud over det i pkt. 5.1 nævnte honorar skal Kunden, medmindre andet fremgår af Aftalebrevet, betale om- kostninger og udlæg, der afholdes i forbindelse med le- vering af Ydelserne. Sådanne omkostninger omfatter blandt andet ophold, forplejning, materialer, kurér mv.


5.4 - Ri’s angivelse af et honorar ved aftaleindgåelse er ud- tryk for et skøn ud fra de forudsætninger, som par- terne har aftalt i Aftalebrevet. Selvom der er aftalt et fast honorar, er Ri berettiget til i følgende situationer at beregne honorar for den mertid, som Ri skal an- vende på levering af ydelsen, hvor det viser sig efter aftalens indgåelse, at:

 1. forudsætningerne for levering af ydelser er ændret, eller
 2. forudsætningerne for levering af ydelsen ikke var korrekte eller tilstrækkelige, og
 3. omstændighederne kan tilskrives Kunden.

Ri forpligter sig til at straks at gøre Kunden opmærk- som på eventuelle overskridelser af det aftalte/skøn- nede honorar, jf. Aftalebrevet.


5.5 - Ri fakturerer løbende i forbindelse med opfyldelse af Aftalen, medmindre andet aftales. Ri forbeholder sig ret til at acontofakturere. Fakturaer forfalder til beta- ling netto kontant 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling kan Ri beregne renter i henhold til rente- loven.


5.6 - Ri forbeholder sig ret til i særlige situationer at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for betalingen.


5.7 - Ri fremsender fakturaer elektronisk, medmindre andet aftales. Kunden skal oplyse Ri den e-mailadresse, hvor- til Ri elektronisk skal sende fakturaer og kontoudtog.
 

Aftalens ophør 

6.1 - Med mindre der i Aftalebrevet er angivet et opsigelses- varsel, ophører Aftalen uden yderligere varsel, når Ydelserne er leveret i overensstemmelse med Aftale- brevet.

6.2 - Kunden og Ri kan til enhver tid opsige Aftalen med 8 dages skriftligt varsel, medmindre andet er aftalt i Af- talebrevet.

6.3 - Ri kan endvidere opsige Aftalen uden varsel, såfremt der konstateres forhold, som medfører, at alle eller en del af Ri’s Ydelser er i strid med uafhængighedsregler eller andre regler og standarder, som Ri er underlagt.

6.4 - I tilfælde af, at Aftalen bringes til ophør før dens ordi- nære udløb, er Ri berettiget til honorar og betaling af omkostninger for tiden frem til Aftalens ophør.
 

6.5 - Ved Ri’s fratræden kan Ri iht. Revisorloven være for- pligtet til at afgive oplysninger til en tiltrædende revisor, ligesom tiltrædende revisor kan ønske at få adgang til Ri’s arbejdsdokumentation. Assistancen i forbindelse hermed faktureres Kunden iht. medgået tid, og der kan efter omstændighederne være tale om, at modtager af arbejdsdokumentationforinden udleveringanmodes om afgivelse af en hold harmelsserklæring

Fortrolighed

7.1 - Ri og Kunden har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger vedrørende den anden parts forhold, så længe oplysningerne er af fortrolig karakter.

7.2 - Ri’s interne procedurer sikrer beskyttelse af Kundens fortrolige oplysninger, som Ri erhverver i forbindelse med Aftalen. Ri’s partnere og medarbejdere er under- lagt fortrolighedsforpligtelse.

7.3 - Fortrolighedsforpligtelsen gælder under hensyntagen til regler, som pålægger oplysningspligt i forhold til re- visortilsyn eller andre offentlige myndigheder. Fortro- lige oplysninger må således videregives i det omfang

 1. Det er nødvendigt i forbindelse med kvalitetsstyring og -kontrol,
 2. Det følger af gældende lovgivning, eller
 3. Ri bliver pålagt videregivelse af en kompetent dom- stol. Videregivelse skal dog begrænses til det omfang, som er nødvendigt for kvalitetsstyringen og -kontrol- len, overholdelse af loven eller kendelsen.


7.4 - Ri må over for tredjemand oplyse om sit engagement med Kunden, forudsat at dette ikke indebærer en over- trædelse af fortrolighedsforpligtelsen, jf. pkt. 7.


Særligt for rådgivnings- og assistanceydelser

7.5 - Ydelserne (uanset medium) skal behandles fortroligt af Kunden og må ikke videregives eller vises til tredje- mand uden forudgående skriftligt samtykke fra Ri.

Ydelserne kan dog videregives til de af Kundens rådgi- vere, som Kunden skriftligt har oplyst Ri om uden sær- skilt samtykke, forudsat at Kunden sikrer, at Kundens rådgivere:

 1. er underlagt tavshedspligt,
 2. er oplyst om, at Ri intet ansvar har i forhold til Kundens rådgi- vere og
 3. at Ydelserne ikke må anvendes til andet end det mellem Ri og Kunden aftalte eller forudsatte for- mål.


Kunden er ansvarlig over for Ri for overtrædelse af denne bestemmelse fra Kundens rådgiveres side.
 

Ansvarsbegrænsning 

8.1 - Ri er ansvarlig over for Kunden for Ydelserne efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, som fremgår af Aftalen.

8.2 - Ri er ikke erstatningsansvarlig for tab, der kan henføres til, at det af Kunden leverede materiale mv. er ukor- rekt, unøjagtigt eller ufuldstændigt, jf. pkt. 4.

8.3 - Ri er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab og føl- geskader, herunder driftstab, tidstab, avancetab, data- tab, goodwilltab, omdømmetab mv.
 

8.4 - Ri påtager sig ikke ansvar over for tredjemand, der måtte få adgang til Ydelsen og/eller Leverancen. Kun- den skal holde Ri, Ri’s partnere og medarbejdere ska- desløs for ethvert krav, tab, omkostning mv., som Ri måtte pådrage sig over for tredjemand som følge af Kundens misligholdelse af Aftalen og nærværende for- retningsbetingelser

8.5 - Digitale Ydelser stilles til rådighed for Kunden i Aftalens løbetid, som de er og forefindes. Ri yder ingen garanti for, at digitale Ydelser er uden fejl og mangler, eller for at afviklingen heraf samt opkoblingen hertil vil være uden afbrydelser og fejlfri.

8.6 - Ri påtager sig intet ansvar for eventuelle tab som følge af Kundens handlinger eller undladelser, baseret på indholdet af digitale Ydelser.

8.7 - Ri kan ikke holdes til ansvar for mundtlige rapporterin- ger eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af endelige produkter.

8.8 - Ansvarsbegrænsninger som fremgår af afsnit 8 gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsom- hed, men ikke forsæt.


Særligt for rådgivnings- og assistanceydelser
8.9 - Medmindre andet aftales, kan Ri’s erstatningsansvar i forbindelse med levering af ydelser, der ikke indebæ- rer afgivelse af erklæring med sikkerhed, begrænses til det afregnede honorar (ekskl. moms) for en enkeltstå- ende ydelse og de seneste 6 måneders honorar (ekskl. moms) forud for den erstatningsudløsende begiven- hed for en løbende ydelse.

8.10 - Med erstatningsudløsende begivenhed menes en begi- venhed, der har medført et egentlig påkrav om, og af- slutning med, økonomisk kompensation/godtgørelse rejst mod og givet af Kunden, og hvor dette påkrav, helt eller delvist, kan henføres til en ydelse, leveret af Ri, der har vist sig at være ukorrekt eller på anden vis fejlbehæftet. Henførbarheden indebærer, at der skal være årsagssammenhæng imellem den erstatningsud- løsende begivenhed og ydelsen leveret af Ri.

8.11 - Et eventuelt erstatningsansvar kan for Ri aldrig over- stige den økonomiske kompensation/godtgørelse, som Kunden har ydet. Såfremt der er tale om en lø- bende ydelse, opgøres honoraret i forbindelse med an- svarsbegrænsning, som det i de seneste 6 måneders fakturerede og betalte honorar for den erstatningsud- løsende ydelse.
 

Interessekonflikt 

9.1 - Det er Ri’s praksis at kontrollere, om der foreligger en interessekonflikt, før Ri leverer den pågældende ydelse. Ri leverer mange forskellige ydelser og kan ikke garantere, at alle situationer, hvor der kan foreligge en interessekonflikt, straks afdækkes. Ri henstiller derfor til Kunden om straks at underrette Ri, hvis denne skulle blive opmærksom på en mulig interessekonflikt.
 

9.2 - Såfremt en aktuel eller formodet interessekonflikt er identificeret, og Ri vurderer, at Kundens interesser kan varetages tilstrækkeligt ved iværksættelse af relevante procedurer, vil Ri drøfte sådanne procedurer med Kun- den.

 

Immaterielle rettigheder 

10.1 - Ri har og beholder alle ophavsrettigheder og immate- rielle rettigheder til programmer, systemer, præsenta- tioner og modeller. Sådanne programmer, systemer, præsentationer og modeller må ikke videregives til tredjemand, uden Ri har givet skriftlig tilladelse hertil. Ri og Kunden bevarer hver især samtlige immaterielle rettigheder, der bestod forud for Aftalens indgåelse, og ingen part erhverver således ejendomsret til den anden parts forudbestående rettigheder.

10.2 - Kunden oppebærer immaterielle rettigheder til Leve- rancen ved Kundens endelige betaling til Ri i henhold til Aftalen. I det omfang der i Leverancen indgår imma- terielle rettigheder, tilhørende Ri, har Kunden en ikke- eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret hertil.

10.3 - Alle øvrige immaterielle rettigheder, produkter og ma- terialer mv., som frembringes eller opstår som led i op- fyldelse af Aftalen, tilfalder Ri.
 

Persondata

11.1 - Ri behandler i forbindelse med Aftalen en rækker per- sonoplysninger. Formålet med behandlingen er at kunne udføre Aftalens ydelser. Ri benytter ikke person- oplysninger til andre formål.

11.2 - Ri indsamler og opbevarer de personoplysninger om Kunden, som er nødvendige af hensyn til lovgivningen og øvrige regler eller er nødvendige for at sikre, at Kun- den modtager en professionel og korrekt behandling. Ri videregiver ikke personoplysninger til uvedkom- mende.

11.3 - I det omfang Ri efter Kundens instruks yder regnskabs- mæssig eller bogholderimæssige assistance, herunder opstilling af regnskaber uden erklæring, lønbehandling m.v. er Ri databehandler på vegne af Kunden, jf. sær- skilt databehandleraftale.

11.4 - Ri er i forbindelse med levering af Ydelserne berettiget til at antage underdatabehandlere, beliggende såvel inden for som uden for EU/EØS.

11.5 - Det er Kundens ansvar at sikre, at overgivelse af oplysninger til Ri og Ri’s underdatabehandlere overholder de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger.

11.6 - Kunden kan altid gøre indsigelse mod og begrænse behandlingen af Kundens data, herunder tilbagekalde et eventuelt samtykke. Kunden kan til enhver tid få indsigt i de data, Ri har indsamlet, ligesom Kunden kan få rettet eller slettet data, som Ri har indhentet.
 

Elektronisk kommunikation mv. 

12.1 - Ri og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommu- nikation (herunder e-mail, portalløsninger eller andet medium) og de hermed forbundne risici, herunder bl.a. at data kan gå tabt, at meddelelser kan blive forsinket i forhold til afsendelsestidspunktet, eller slet ikke leve- res, eller kommer til uvedkommendes kendskab. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og inte- resser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

12.2 - Ri og Underdatabehandlere er ikke ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv., som måtte op- stå i forbindelse med eller være forårsaget af elektro- nisk kommunikation og information.
 

Hvidvask 

13.1 - Kundeforholdet mellem Kunden og Ri er omfattet af hvidvasklovgivningen. Det indebærer, at Ri:

 1. indhenter oplysninger om identitets- og kontrolop- lysninger samt kopi af foreviste legitimationsdoku- menter ved etablering af kundeforholdet,
 2. indhenter dokumentation for og registrering af transaktioner, der gennemføres som led i en for- retningsforbindelse, eller en enkeltstående trans- aktion,
 3. i tilfælde af mistanke om at Kunden begår hvid- vask, vil indhente dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser,
 4. anvender de indhentede oplysninger om Kunden til at opfylde revisors forpligtelser efter hvidvasklo- ven, og ikke til formål som f.eks. markedsførings- formål,
 5. kan videregive oplysninger til SØIK i tilfælde af mis- tanke om, at Kunden begår hvidvask,
 6. har pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet om ulovlige lån, også i tilfælde, hvor et lån er skatte- mæssigt berigtiget eller tilbagebetalt, samt Er- hvervsstyrelsen via virk.dk om eventuelle uover- ensstemmelser imellem faktisk reelle ejere, regi- streret i CVR-registret.
 7. giver Kunden ret til indsigt i de registrerede oplys- ninger, og
 8. opbevarer oplysninger, herunder legitimering, i mindst 5 år efter ophør af kundeforholdet.

13.2 - Kunden, og eventuelt Kundens reelle ejere eller andre juridiske eller fysiske personer, som er omfattet af hvidvasklovgivningens regler, er forpligtet til at udle- vere en kopi af gyldig legitimation, f.eks. i form af pas og kørekort, når Ri anmoder herom.
 

Misligholdesle 

14.1 - Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til aftalen og/eller disse betingel- ser, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen.

14.2 - Misligholdelse af betalingsforpligtelser er gyldig grund til, at Ri berettiget kan ophæve aftalen.

14.3 - I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part beret- tiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige 
 

Force majeure 

15.1 - Ved force majeure suspenderes Ri’s forpligtelser i hen- hold til Aftalen, så længe force majeure-situationen va- rer, i det omfang opfyldelse af forpligtelserne er forhin- dret af force majeure-situationen.

15.2 - Force majeure dækker over særligt kvalificeret forhold, herunder cyberangreb, pandemier o.lign., som ligger uden for Ri’s kontrol, og som Ri forud for indgåelse af Aftalen ikke burde have taget i betragtning, og ej heller efter Aftalens indgåelse burde have undgået eller over- vurderet.
 

Lovvalg og værneting

16.1 - Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forstå- else af Aftalen og/eller disse forretningsbetingelser af- gøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med Ri’s hjemsted som værneting.

Kontakt