Ny indsigt - Office 365-licens

Hvordan beskattes medarbejdere af arbejdsgiverbetalte software licenser?

Ri informerer om de skattemæssige konsekvenser ved virksomhedslicens Office 365 samt den eventuelle oplysningspligt for arbejdsgiveren. Ved virksomhedslicens Office 365 er der tale om et personalegode, hvorfor der er tale om ikke AM-bidragspligtig B-indkomst.

 

Forudsætning
Arbejdsgiveren vælger at købe produktet Office 365 med op til 5 licenser (pr. bruger) og samtidig tillader, at medarbejderne (bruger) frit kan anvende licens 2-5 på andre medier end dem, som er stillet til rådighed for medarbejderne.

Personalegode
Indledningsvis skal det afgøres, om arbejdsgiverbetalt software er et personalegode.

Hvis arbejdsgiveren vælger at stille et gode til rådighed for en medarbejder, vil medarbejderen som udgangspunkt være skattepligtig heraf. Det er selve det at have et gode til rådighed der beskattes, og det kræver ikke nødvendigvis en merudgift for arbejdsgiveren for, at medarbejderen beskattes.

Som følge af ovennævnte er en installation af licens 2-5 skattepligtige personalegoder, medmindre
det sker på pc eller lignende, stillet til rådighed af arbejdsgiveren, da licensen anses for normalt tilbehør til en pc.

Udgangspunktet i beskatningsgrundlaget er markedsværdien for de pågældende personalegoder. Installation af 1 licens på ikke arbejdsgiverbetalt pc koster kr. 549 pr. år. Installation af 2 eller flere licenser koster kr. 799 pr. år.

Ud fra ovennævnte afhænger beskatningsværdien således af antal installerede licenser.

 

Bagatelgrænse 1
Hvis godet kan anses for arbejdsrelateret (med privat benyttelse) kan det omfattes af bagatelgrænsen på kr.
5.900 (2017).

Om installationen af licens 2-5 på private medier kan anses for arbejds- relateret afhænger af en konkret vurdering af situationen. Der kunne argumenteres for, at hvis det f.eks.
er muligt at aflæse mails via den installerede Outlook kunne der være tale om, at disse også er omfattet af bagatelgrænsen.

I så fald vil beskatningen først udløses, hvis medarbejderens samlede værdi af godet overskrider grænsen
på de kr. 5.900 (2017).

 

Bagatelgrænse 2
Som nævnt er et ikke-arbejdsrelateret gode skattepligtigt. Her skal man dog være opmærksom på muligheden for, at arbejdsgiveren kan yde gaver l en værdi på op l kr. 1.100 (2017) pr. gave uden at denne som udgangspunkt beskattes.

Beskatning udløses dog, hvis godets værdi - sammen med en julegave
af en værdi på max. kr. 800 (2017) - overstiger kr. 1.100 (2017), hvilket i begge tilfælde vil være relevant.

Medarbejderen vil således skulle lade sig beskatte af godets værdi, selvom den enkelte værdi er under kr. 1.100. Julegaven beskattes dog kun, hvis værdien udgør mere end kr. 800.

Arbejdsgiverens oplysningspligt

Løn tillæg eller oplysningspligtigt gode?
Det er tidligere blevet fastslået, at der er tale om et personalegode, hvorfor der er tale om ikke AM-bi- dragspligtig B-indkomst.

Der er ikke indberetningspligt for arbejdsgiveren af goder, som stilles til rådighed af hensyn til arbejdet.

Den skattepligtige skal indberette i felt 38, som ikke AM-bidragspligtig B-indkomst.

Konklusion
Der er tale om et skattepligtigt gode, medmindre medarbejderen afgiver tro- og loveerklæring vedrørende ikke-installation af licenser på private medier.

Godet beskattes ud fra medarbejde- res sparede udgift.

Alt afhængig af anvendelsesmulighe- der omfattes godet enten af bagatel- grænse 1 (kr. 5.900) eller bagatelgræn-
se 2 (kr. 1.100).

Arbejdsgiver har ingen indberetnings- pligt – årlig skattepligtig værdi under bagatelgrænser.

 

Vil du vide mere om Ri.dk ydelser, kan du her læse mere om revision, ejendomsavancebeskatning og skatterådgivning.

Kontakt