09-01-2023

Godtgørelse af energiafgifter 2023

Fra den 1. januar 2023 gælder nedenstående afgifts- og godtgørelsessatser.

Skemaet viser de mest almindelige satser på energiafgifter, som kan godtgøres. For de fleste virksomheder og visse foreninger m.fl. er især godtgørelse af el- og vandafgifter relevant.

For så vidt angår virksomheder inden for de liberale erhverv, kan disse virksomheder nu få godtgjort elafgift efter de samme regler og satser, som for andre virksomheder. De almindelige godtgørelsesbetingelser skal dog overholdes.

Satserne nedenfor gælder indkøb, der leveres og faktureres efter 1. januar 2023. Husk derfor at tilpasse afgiftssatserne, når I bogfører.

Energitype

Beløb/enhed

Afgiftssats 2022

Afgiftssats 2023

Godtgørelse 2023

Elektricitet – 1. halvår

Øre/kWh

72,3

0,8

0,4*

Elektricitet – 2. halvår

Øre/kWh

72,3

69,70

69,3*

Vand

Kr./m3

6,37

6,37

6,37**

Naturgas

Kr./m3

2,496

2,531

92,95 %*** (2,353 øre)

Anden gas- og dieselolie

Kr./liter

2,261

2,293

92,95 %*** (2,131 øre)

Fuelolie

Kr./liter

2,561

2,598

92,95 %*** (2,415 øre)

*Momsregistrerede virksomheder og visse foreninger m.fl. kan som udgangspunkt få godtgjort afgiften på elek-tricitet. Udøves både momspligtige og momsfrie aktiviteter, vil godtgørelse kunne ske delvist med splitmomspro-centen, medmindre forbruget udelukkende kan henføres til enten de momspligtige eller de momsfrie aktiviteter.

Siden 1. januar 2021 har det været nemmere at få opgjort og godtgjort afgiften på elektricitet for de fleste virk-somheder og for visse foreninger m.fl. Adskillelse af forbruget til enten procesformål og komfortformål er ikke længere relevant, da godtgørelse sker med de samme satser. Godtgørelse af elektricitet skal dog fortsat reduce-res med 0,4 øre/kWh, som vedrører EU’s minimumskrav til afgift, som virksomheder m.fl. selv skal afholde.

De virksomheder, der tidligere har været omtalt som bilag 1 virksomheder uden mulighed for godtgørelse af elaf-giften, kan nu se bort for disse rigide regler. Derfor kan liberale erhverv som fx advokater, bureauer (bl.a. vagtbu-reauer og ægteskabsbureauer), landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende inge-niører m.fl. nu få godtgørelse efter de regler, som gælder for andre momsregistrerede virksomheder m.fl.

Der gælder særlige godtgørelsesregler og -satser for mere tunge virksomhedsaktiviteter ved produktions- og fremstillingsanlæg samt for virksomheder inden for landbruget og gartnerier m.v. Disse regler er ikke beskrevet nærmere i denne artikel.

**Momsregistrerede virksomheder og visse foreninger m.fl. kan få godtgjort vandafgiften i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for momsen (splitmoms). Der er ingen begrænsninger i godtgørelsen, blot vandet er forbrugt af virksomheden og foreningen m.v. i forbindelse med momspligtig aktivitet. Dermed kan alle typer af momspligtige virksomheder og visse foreninger m.v. få godtgjort vandafgift.

***Visse produktions- og fremstillingsvirksomheder kan få godtgjort afgiften på forskellige brændsler, der anven-des til produktion og fremstilling af visse varegrupper i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for momsen. Det forudsætter som hovedregel, at brændslerne ikke bidrager til opvarmning af lokaler.

Som hovedregel skal godtgørelsen beregnes ud fra energiindholdet i brændslet. Dette kan dog ofte være vanske-ligt at opgøre. Fradraget kan for 2023 derfor i stedet opgøres ved at reducere energiafgiften på fakturaen med 7,05 %. Det betyder, at der i 2023 vil kunne godtgøres 92,95 % af afgiften på brændslerne. Satserne ovenfor er anført uden tillæg af CO2-afgift, da CO2-afgiften kun i begrænsede situationer kan godtgøres.

Mere information

Vi skal henlede opmærksomheden på, at størrelsen af energiafgifterne samt godtgørelsen af afgifter har haft stor, politisk bevågenhed, og i særdeleshed det seneste år. Det forventes, at der vil komme justeringer af bl.a. satserne ovenfor i løbet af året.


Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om godtgørelse af energiafgifter m.v., er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt