Lønsumsafgift

Er der styr på lønsumsafgiften?

 

Ri informerer om lønsumsafgiften, der betales, når fagforeninger, fonde og organisationer leverer momsfrie ydelser efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Lønsumsafgift
Lønsumsafgift er en afgift, der pålægges virksomheder med salg af momsfrie varer og ydelser.

Sælger virksomheden momsfrie ydelser efter momslovens § 13, skal der som udgangspunkt betales lønsumsafgift. Undtagelserne følger af lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 2 og 3.

Virksomheder med et afgiftsgrundlag på maksimalt 80.000 kr. om året samt visse andre virksomheder - inden for eksempelvis ejendomsudejning, social forsorg, sport m.v. - er dog fritaget for at betale lønsumsafgift.

Beregning af lønsumsafgift
Lønsumsafgiften beregnes ved at opgøre afgiftsgrundlaget og gange det med afgiftssatsen. Beregningen af lønsumsafgift samt hvilken sats, der skal anvendes, afhænger både af virksomhedens aktiviteter og organi- sationsform.

Eksempler på virksomheder/aktiviteter omfattet af ovenstående
Organisationer, fonde og foreninger herunder fagforeninger, låneforenin- ger, selvejende institutioner og loger mv.

Viceværtsydelser leveret til medlemmer af ejerlejligheds- og grundejer- foreninger samt andelsboligforeninger.

Hvad indgår i beregningen af af- giftsgrundlaget (lønsummen)?
Udgangspunktet er, at løn til ansatte indgår i lønsummen. Begrebet ansat er ikke defineret i loven eller bekendtgørelsen til loven.

Praksis tillader, at f.eks. bestyrelses- medlemmer ikke anses for ansat.

Medregnes i lønsummen

  • Ordinær løn, fx. årsløn, må- nedsløn, 14-dages løn, ugeløn, dagløn, timeløn og akkordtjeneste
  • Tillæg, fx. takstregulering, anciennitetsregulering, skifteholdstillæg, overtidsbetaling, søn- og helligdagsbetaling, alders- og dyrtidstillæg og lignende former for tillæg.
  • Feriegodtgørelse, feriepenge samt ferietillæg.
  • Arbejdsgivers løbende betaling til pensionsordninger (arbejdsgiver og lønmodtagerandelen), f.eks. arbejdsmarkedspensioner, kapitalpensioner, pensionsforsikringer og ATP - dog ikke pensionsudbetalinger og -hensættelser til tidligere ansatte.
  • Arbejdsgivers løbende betaling til kollektiv aftalt eller individuel aftalt gruppelivsforsikring eller en syge- og ulykkesforsikring, der også dækker i fritiden, skal indgå i lønsummen.
  • Arbejdsgivers indbetalinger til sundhedsforsikringer (sundhedsordninger), der dækker andet end behandling af misbrug af alkohol eller medicin m.v., rygeafvænning, og/eller behandling og forebyggelse af arbejdsrelaterede skader og sygdomme, er skattepligtige og skal derfor indgå i lønsummen. Hvis de pågældende sundhedsforsikringer er skattefrie, skal indbetalingerne ikke indgå i lønsummen.
  • Personalegoder i det omfang de er skattepligtige og berettiger til feriegodtgørelse efter ferieloven.

 

Kontakt