16-01-2024

 

Godtgørelse af energiafgifter 2024

Den 1. januar 2024 blev satserne for energiafgifter igen justeret, og det samme gælder for godtgørelsessatserne. 

Skemaet viser de mest almindelige satser på energiafgifter, som kan godtgøres. For de fleste virksomheder og visse foreninger m.fl. er det især godtgørelse af el- og vandafgifter, der er relevant at sætte fokus på.

For så vidt angår virksomheder inden for de liberale erhverv, kan disse virksomheder ligeledes få godtgjort elafgift efter de samme regler og satser, som for andre virksomheder. De almindelige godtgørelsesbetingelser skal dog overholdes. Det betyder dermed, at fuldt momspligtige virksomheder alene betaler en afgift på 0,4 øre pr. kWh, som svarer til EU’s minimumssats. 

Satserne nedenfor gælder indkøb, der leveres og faktureres efter 1. januar 2024. Husk derfor at tilpasse afgifts-satserne, når I bogfører og foretager beregning af godtgørelserne.

Energitype Beløb/enhed Afgiftssats 2023 Afgiftssats 2024 Godtgørelse 2024
Elektricitet Øre/kWh 69,70 76,10 75,70*
Vand Kr./m3 6,37 6,37 6,37**
Naturgas Kr./m3 2,531 2,726 86,47 %*** (2,357 øre)
Anden gas- og dieselolie Kr./liter 2,293 2,469 86,47 %*** (2,135 øre)
Fuelolie Kr./liter 2,598 2,797 86,47 %*** (2,419 øre)

*Momsregistrerede virksomheder og visse foreninger m.fl. kan som udgangspunkt få godtgjort afgiften på elek-tricitet. Udøves både momspligtige og momsfrie aktiviteter, vil godtgørelse kunne ske delvist med splitmomspro-centen, medmindre forbruget udelukkende kan henføres til enten de momspligtige eller de momsfrie aktiviteter.

Siden 1. januar 2021 har det været nemmere at få opgjort og godtgjort afgiften på elektricitet for de fleste virk-somheder og for visse foreninger m.fl. Adskillelse af forbruget til enten procesformål og komfortformål er ikke længere relevant, da godtgørelse sker med de samme satser. Godtgørelse af elektricitet skal dog fortsat reduce-res med 0,4 øre/kWh, som vedrører EU’s minimumskrav til afgift, som virksomheder m.fl. selv skal afholde.

Der gælder særlige godtgørelsesregler og -satser for mere tunge virksomhedsaktiviteter ved produktions- og fremstillingsanlæg samt for virksomheder inden for landbruget og gartnerier m.v. Disse regler og satser er ikke beskrevet nærmere i denne artikel.

**Momsregistrerede virksomheder og visse foreninger m.fl. kan få godtgjort vandafgiften i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for momsen (splitmoms). Der er ingen begrænsninger i godtgørelsen, blot vandet er forbrugt af virksomheden og foreningen m.v. i forbindelse med momspligtig aktivitet. Dermed kan alle typer af momspligtige virksomheder og visse foreninger m.v. få godtgjort vandafgift.

***Visse produktions- og fremstillingsvirksomheder kan få godtgjort afgiften på forskellige brændsler, der anven-des til produktion og fremstilling af visse varegrupper i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for momsen. Det forudsætter som hovedregel, at brændslerne ikke bidrager til opvarmning af lokaler.

Som hovedregel skal godtgørelsen beregnes ud fra energiindholdet i brændslet. Dette kan dog ofte være vanske-ligt at opgøre. Fradraget kan for 2024 derfor i stedet opgøres ved at reducere energiafgiften på fakturaen med 13,53 %. Det betyder, at der i 2024 vil kunne godtgøres 86,47 % af afgiften på brændslerne. Satserne ovenfor er anført uden tillæg af CO2-afgift, da CO2-afgiften kun i begrænsede situationer kan godtgøres.


Mere information

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om godtgørelse af energiafgifter m.v., er du velkommen til at kontakte skatteafdelingen på: [email protected]

Kontakt