13-03-2023

 

Årsopgørelsen for 2022 er netop landet – hvad bør du fx holde øje med 

Årsopgørelsen for 2022 er netop landet. For mange danskere er det en kompliceret affære at tjekke årsopgørelsen fra Skattestyrelsen, ligesom det kan være svært for mange at foretage de nødvendige indberetninger og korrektioner m.v. til årsopgørelsen

Der kan potentielt være penge at spare, hvis du bruger lidt tid og energi på at kigge årsopgørelsen igennem.

Selvom vi ikke tænker nærmere over forgangne perioder, kan der sagtens være sket ændringer i det gamle indkomstår, som kan påvirke dine personlige skatteforhold. Det kan fx være, at du har skiftet job, er blevet gift eller blevet skilt. At du fx er flyttet, har købt ejerbolig eller sommerhus og måske har optaget eller omlagt dine boliglån m.v.

Isoleret set kan de enkelte ændringer på årsopgørelsen være af mindre størrelse, men samlet set kan der være tale om mere væsentlige beløb. Det er derfor være en god idé at sikre sig, at alle de relevante fradrag er medtaget på årsopgørelsen.

Har du betalt for meget i skat i 2022 får du udbetalt den overskydende skattebetaling. For de fleste lønmodtageres vedkommende, vil beløbet blive udbetalt til din NEM-konto den 14. april 2023.

Skal du i stedet indbetale restskat, bør du overveje at indbetale restskatten hurtigst muligt, da der påløber dag-til-dag renter på restskatten. Hvis du betaler efter den 1. juli, pålægges dag-til-dag renten ikke, da restskatten tillægges en fast rente på 3,7 % af restskatten.

Håndværkerfradrag (ophørt) / Servicefradraget 

Håndværkerfradraget blev afskaffet i foråret 2022. Du skal derfor fortsat huske, at der kan være et fradrag at hente, hvis du fik udført visse forbedringer senest den 31. marts 2022. 

Det er muligt at opnå et fradrag på op til 12.900 kr. pr. person for arbejdsløn til håndværksydelser vedrørende din bolig eller fritidsbolig. Fradraget gives bl.a. til visse energiforbedringer og klimasikringer. Den fulde liste af ydelser, der giver fradrag, kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside her: https://skat.dk/data.aspx?oid=2234759

Selvom håndværkerfradraget er afskaffet, eksisterer selve servicefradraget fortsat. Servicefradraget kan give op til 6.400 kr. i fradrag pr. person. Fradraget gives bl.a. til ydelser, såsom rengøring, børnepasning, almindeligt havearbejde m.v. Arbejdet skal dog være betalt senest 28. februar 2023, hvis du skal gøre brug af fradraget for 2022. Den fulde liste af serviceydelser kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside her: https://skat.dk/data.aspx?oid=2349610

For helårsboliger er det et krav, at du bor i boligen, mens arbejdet blev udført. For fritidsboliger kan fradraget kun anvendes af ejeren og dennes ægtefælle. Husk at gemme din dokumentation for betaling af arbejdet. Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay eller netbank (ikke med kontanter).

Børne- og underholdsbidrag

Er du blevet separeret, skilt eller har ophævet samlivet med din partner, og skal betale børnebidrag vedrørende børn, som bor hos den anden forældre, har du ret til at fradrage børnebidraget, indtil barnet / børnene fylder 18 år. Det er uden betydning, om der er tale om børn uden for ægteskabet. 

Har I fælles forældremyndighed, og bor barnet hos jer på skift, er barnets bopæl dér, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Hvis du betaler ægtefællebidrag (underholdsbidrag), har du også ret til fradrag. Omvendt bliver du beskattet, hvis du modtager ægtefællebidrag.

Hvis du betaler gennem kommunen, indberettes dine indbetalinger automatisk til Skattestyrelsen, ellers skal du selv indberette de betalte beløb på årsopgørelsen.

Befordringsfradrag

Du har ret til befordringsfradrag, hvis afstanden fra din bopæl til din arbejdsplads er mere end 12 km. hver vej, og dette uanset om du cykler, kører i bil eller tager bussen eller toget til og fra arbejdet.

Du har kun fradrag for de arbejdsdage, hvor du er mødt på arbejdet.

I lighed med 2020 og 2021, så vil befordringsfradraget for 2022 ikke automatisk blive indregnet på din årsopgørelse.

Du skal selv angive befordringsfradraget på din årsopgørelse, og du kan med fordel anvende Skattestyrelsens egen beregningsmodel. Husk dog at tjekke, at det er de korrekte adresser, du angiver.

Bor du i en af de kommuner, som skattemæssigt er benævnt udkantskommune, har du ret til forhøjet befordringsfradrag, som Skattestyrelsen automatisk beregner.

Dækker din arbejdsgiver din transport til/fra arbejde, fx ved at betale pendlerkort, stiller værkstedsvogn til rådighed eller ved, at du har fri bil til rådighed, så skal du sikre dig, at du ikke samtidigt får befordringsfradrag på din årsopgørelse.

Hvis du har været hjemsendt og/eller arbejdet hjemmefra, skal du være opmærksom på, at det kun er de dage, du har kørt til/fra din arbejdsplads, der kan opnås befordringsfradrag for.

I 2022 udgør befordringsfradraget 2,16 kr. pr. km. (25-120 km), og 1,08 kr. for kørsel udover 120 km. For visse yderkommuner gælder den høje sats også for kørsel udover 120 km. 

Det ekstra beregnede befordringsfradrag blev indført i 2002 og gives til personer med lav indkomst og langt til arbejde. Fradraget beregnes som 64 % af det indtastede almindelige befordringsfradrag og kan ikke overstige et beløb på over 15.400 kr. Fradraget gives til personer med en årsindkomst på ikke over 294.300 kr. i 2022. For årsindkomst over denne beløbsgrænse aftrappes fradraget. Overstiger indkomsten et beløb på 344.300 kr. i 2022, får du intet ekstra beregnet befordringsfradrag. Det er uden betydning, om den lave indkomst skyldes deltidsarbejde eller fuldtidsarbejde indenfor et lavtlønsområde.

Rejsefradrag for småfornødenheder (25%-godtgørelse)

Hvis din arbejdsgiver dækker alle rejseudgifter som udlæg efter regning, kan din arbejdsgiver herudover skattefrit udbetale op til 25% af standardsatsen for fortæring til dækning af såkaldte småfornødenheder. I 2022 udgør beløbet 134,75 kr. pr. døgn.

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler den ekstra 25%-godtgørelse, kan du selv tage fradrag med samme beløb på årsopgørelsen. Der gælder ingen bundgrænse for at opnå rejsefradraget. I det tilfælde, hvor din arbejdsgiver udbetaler et mindre beløb end satsen, kan du selv tage fradrag for differencen op til satsen.

De generelle betingelser for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse skal være opfyldt. Kort fortalt betyder det, at du skal være på ”rejse”, enten i Danmark eller i udlandet. Rejsen skal vare i mere end 24 timer, og hvor du ikke samtidigt har mulighed for at overnatte på sædvanlig bopæl.

Fradragssatsen for 2022 til småfornødenheder er 134,75 kr. pr. døgn, og 5,61 kr. pr. tilstødende time udover 24 timer. Fradraget for 2022 kan maksimalt udgøre 29.600 kr.

Fradrag for velgørenhed

Giver du gaver til velgørende foreninger eller organisationer, der er godkendt af Skattestyrelsen, har du ret til fradrag herfor. Fradraget for 2022 kan maksimalt udgøre 17.200 kr. Dette kan fx være gaver til Dyrenes Beskyttelse, Kræftens Bekæmpelse og Folkekirkens Nødhjælp.

For at få fradraget er det et krav, at foreningen forinden har indberettet beløbet til Skattestyrelsen. Hvis du ved gaven/donationen har givet foreningen dit CPR-nummer, skulle dette meget gerne ske automatisk. Vi anbefaler dog altid, at du tjekker din årsopgørelse. I modsat fald skal du henvende dig til gavemodtager og bede modtager indberette beløbet til Skattestyrelsen.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten vil som hovedregel altid fremgå automatisk på din årsopgørelse. Er du flyttet i løbet af året eller ejer du mere end én bolig, anbefaler vi alligevel, at du tjekker din årsopgørelse og sikrer dig, at du kun betaler ejendomsværdiskat af den bolig du bor i, og kun for den periode du bor eller har boet i den.

Ved husskifte skal du ikke betale ejendomsværdiskat for begge boliger i samme periode.

Udlejning af fast ejendom / sommerhusudlejning

Udlejer du din bolig eller driver du selvstændig virksomhed, skal du selv oplyse om et evt. skattemæssigt overskud eller underskud ved aktiviteten.

Har du i årets løb genereret et skattemæssigt overskud, vil det betyde, at du skal beskattes heraf. Har du i stedet haft underskud, vil du kunne fradrage underskuddet i din personlige indkomst. Dette gælder kun, hvis der er tale om reel virksomhed – og ikke kun en hobbyvirksomhed.

Der er mulighed for – ved værelsesudlejning og sommerhusudlejning – at anvende visse standardiserede opgørelsesmetoder. Mulighederne er nærmere beskrevet på Skattestyrelsens hjemmeside her: https://skat.dk/data.aspx?oid=2234780.

Fremgangsmåden for din udlejning kan få afsmittende effekt på beskatningen og særligt bundfradragenes størrelse.

Løn, pension, renter og visse beregnede fradrag

Løn, pension og renter er som oftest fortrykt på årsopgørelsen. Dermed ikke sagt, at du ikke med fordel kan gennemgå indtastningerne og sikre dig, at oplysningerne er korrekte.

Beskæftigelsesfradraget beregnes som 10,65 % af al løn og virksomhedsoverskud og kan højst udgøre et beløb på 43.500 kr. i 2022. Fradraget beregnes dermed ikke af indkomst over ca. 408.000 kr. Skatteværdien af beskæftigelsesfradraget udgør op til ca. 11.000 kr. For enlige forsørgere, der modtager ekstra børnetilskud, er berettiget til et ekstra beskæftigelsesfradrag på op til 23.700 kr. i 2022, og dermed sammenlagt op til 67.200 kr. Skatteværdien udgør for den gruppe op til ca. 17.000 kr. i 2022.

Jobfradraget blev indført tilbage i 2018. Fradraget beregnes som 4,5 % af løn og virksomhedsoverskud på over 202.700 kr. i 2022. Fradraget kan højst udgøre et beløb på 2.700 kr. i 2022. Der beregnes således ikke fradrag af indkomst udover 262.700 kr. Skatteværdien udgør op til ca. 700 kr.

Vær opmærksom på, at i 2022 udgjorde maksimumfradraget for indskud på ratepension/-opsparing kr. 59.200. Dette er et samlet loft for indbetalinger til ratepensioner og omfatter ordninger, du selv indbetaler til af beskattede midler (privattegnet ordninger), og ordninger, der er administreret af din arbejdsgiver (arbejdsgiveradministreret). 

Overskrider du fradragsgrænsen, kan du med fordel kontakte din pensionsrådgiver, som kan bistå med at omplacere overskydende indskud uden skattemæssige konsekvenser.

Det ekstra pensionsfradrag blev også indført tilbage i 2018. Fradraget beregnes som en procentdel af summen af samtlige indbetalinger til dine pensionsordninger – både arbejdsgiverindbetalinger og dine egne indbetalinger. Er der højst 15 år, til du når folkepensionsalderen, beregnes fradraget som 32 % af indbetalingerne. Er der længere til, beregnes fradraget som 12 % af indbetalingerne. 

Fradraget kan højst udgøre et beløb på 24.192 kr., svarende til 32 % af 75.600 kr. (2022). Indbetalinger over dette beløb berettiger altså ikke til fradrag. Skatteværdien udgør op til ca. 6.000 kr.

Husk også altid at selvangive renter af privat gæld, da disse ikke automatisk indberettes til Skattestyrelsen.

Køb og salg af værdipapirer, herunder udbytter

Bankerne vil som udgangspunkt indberette oplysninger vedrørende køb og salg af danske værdipapirer, samt udbytter. Handler du med værdipapirer, er det altid en god idé at tjekke anskaffelsessummerne, da der kan være fejl i disse. Husk altid at tjekke, om udenlandske aktiers købspris er indberettet i Skattestyrelsens system. Det kan få stor betydning for opgørelse og fradrag ved et eventuelt senere tab.

Mange har realiseret værdipapirer i løbet af 2022, da kurserne har været faldende gennem året. Har du – mod forventning – fået en overskydende skat, kan årsagen meget vel skulle findes her, da eventuelle tab kan være modregnet i andre avancer / aktieindkomst. Forskudsangivelsen tager nødvendigvis ikke højde for alle realiserede gevinster og tab. 

Skat af aktieindkomst beskattes med 27% op til en progressionsgrænse på kr. 57.200, og 42% af aktieindkomst herover. For ægtefæller gælder der en dobbelt progressionsgrænse på kr. 114.400.  

Har du aktier i en udenlandsk bank eller et udenlandsk depot, skal du være opmærksom på din oplysningspligt. Du skal oplyse om alle dine aktieindkomster fra udlandet, da aktier m.v. i udenlandske depoter, herunder køb og salg ikke automatisk indberettes til Skattestyrelsen.

Udenlandsk aktivitet

Det er dit eget ansvar at oplyse Skattestyrelsen om eventuelle udenlandske bankkonti og investeringer, herunder udenlandske ejendomme.

Du skal udarbejde en ”erklæring K”, når du har en udenlandsk bankkonto. Har du udenlandske investeringer, skal du udarbejde en ”erklæring V.” Skattestyrelsen skal oplyses om eventuelle udenlandske bankkonti og investeringer, da disse er en del af din oplysningspligt i Danmark.

Skattestyrelsen modtager ikke oplysninger, når du køber en udenlandsk ejendom. Du er derfor selv forpligtet til at give oplysning herom til Skattestyrelsen. Det kan gøres via TastSelv, hvor du under ”oftest tilføjede felter” og ”købt ejendom” skal klikke på købt udenlandsk ejendom og derefter angive – som et minimum – alle stjernemarkerede oplysninger.


Vi håber, at du med disse enkle råd føler dig bedre klædt på til at tjekke din årsopgørelse for 2022.

Kontakt