13-09-2022 (opdateret 27-09-2022)

 

Beskatning af fri firmabil – justerede beskatningsregler, plugin/el, satser – el betalt af arbejdsgiver

Arbejdsmarkedet rummer en lang række forskellige lønsammensætninger, når arbejdsgivere og medarbejdere indgår aftaler om aflønning. En af de mange muligheder arbejdsgivere har, er at tilbyde sine medarbejdere en fri firmabil.

I de seneste år har vi fra Folketingets side set flere ændringer til beregningsgrundlaget for beskatning af fri firmabil, herunder også ændringer i den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere m.v.

Over de kommende år skrues der f.eks. gradvist op for påvirkningen af miljøtillægget i beregningsgrundlaget. Desuden påvirkes beregningsgrundlaget af, hvorvidt bilen kun kører på ordinært brændstof, er en hybridbil eller udelukkende kører på el.

Hvilke regler, der gælder nu og den kommende periode, kan du læse mere om nedenfor.

Generelt om beskatning af fri bil

Stiller arbejdsgiver en bil til rådighed for medarbejderens private benyttelse, uden at medarbejderen betaler fuldt vederlag herfor, foreligger der et skattepligtigt personalegode efter regelsættet for beskatning af fri bil.

Ved vurderingen af, om en medarbejder skal beskattes af fri bil, er det uden betydning om bilen rent faktisk bruges privat, samt omfanget heraf. Det er ”rådigheden” over fri firmabil der afgør, om der skal ske beskatning.

Værdien af fri bil beskattes som AM-bidragspligtig A-indkomst. Er der aftalt en egenbetaling fra medarbejderens side, nedsættes egenbetalingen i beskatningsgrundlaget. Dette ses oftest aftalt ved kørsel i udlandet under ferier, hvor medarbejderen selv må bekoste brændstoffet.

Vær særligt opmærksom på, at reglerne for fri firmabil både omfatter biler på hvide nummerplader (personbiler) og almindelige varebiler. Varebiler, der stilles til rådighed for medarbejdere som fri bil, skal være forsynet med papegøjeplader.

Ved almindelige varebiler forstås almindelige og traditionelle vare- og lastbiler, såsom stationcars og større varebiler uden en fastmonteret værkstedsindretning m.v.

Beskatningsgrundlag og værdiberegning

Ved værdiansættelsen af nye firmabiler anvendes nyvognsprisen som beregningsgrundlaget i de første 36 måneder, beregnet fra 1. indregistreringstidspunkt. Herefter udgør beskatningsgrundlaget 75 % af nyvognsprisen med tillæg af eventuelle istandsættelsesomkostninger. Bilens værdi vil dog aldrig kunne udgøre mindre end kr. 160.000 i beregningsgrundlaget.

For biler anskaffet mere end tre fulde år efter første indregistreringsdato (”gammel bil”) udgør beregningsgrundlaget arbejdsgivers købspris inkl. moms og eventuelle istandsættelsesomkostninger.

Driftsudgifter, der indgår i beregningen af fri bil

Almindelige driftsomkostninger i form af brændstof, opladning, forsikringer, ejerafgift, vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsesafgift, vask og vedligeholdelse, parkering ved arbejdspladsen og kunderelateret parkering samt eventuelle arbejdsrelaterede vej-, bro- og færgeafgifter.

Broafgifter, færgebilletter og parkering mv., der har et privat formål indgår ikke i værdien af fri bil. Dette gælder også eventuelle parkerings- og fartbøder. Hvis arbejdsgiveren betaler for disse, vil medarbejderen skulle beskattes af arbejdsgiverens faktiske omkostninger, som er forbundet hermed, krone for krone.

Nyvognspris

Nyvognsprisen skal forstås som bilens fakturapris inkl. moms, registreringsafgift, udgifter til nummerplader og leveringsomkostninger samt normalt registreringsafgiftspligtigt ekstraudstyr.

Særligt om leasingbiler

For leasingbiler skal ”nyvognsprisen” forstås som den pris, leasingselskabet anvender ved første indregistrering inkl. moms, registreringsafgift, udgifter til nummerplader og leveringsomkostninger samt normalt registreringsafgiftspligtigt ekstraudstyr.

Særligt for helt nye leasingbiler kan beskatningsgrundlaget ændre sig efter det såkaldte genberegningstidspunkt, hvor der tages afsæt i markedsprisen på genberegningstidspunktet. Som medarbejder bør du derfor få afklaret fra start hos leasingselskabet, hvorvidt beskatningsgrundlaget for firmabilen bliver ændret fra den 4. måned. Det nye beskatningsgrundlag skal din arbejdsgiver anvende ved skattetrækket på lønsedlen fra og med den måned, hvor genberegningen finder sted.

Ændring af beregningssatser - gulerodsmetoden

Med virkning fra 1. juli 2022 og over de kommende år frem til 2025 har Folketinget vedtaget en gradvis ændring af beregningssatserne for fri bil. Ændringerne får bl.a. den effekt, at bilens pris/anskaffelsessum i mindre grad får betydning for beregning af beskatningsgrundlaget, mens selve påvirkningen af miljøtillægget skrues op:

Skematisk overblik

2022

2023

2024

2025

Bilens værdi op til 300.000 kr. medregnes med

24%

23,50%

23%

22,50%

Bilens værdi over 300.000 kr. medregnes med

21%

21,50%

22%

22,50%

Miljøtillægget medregnes med

350%

450%

600%

700%

*Tillæg til beskatnings-
grundlaget vedr. "hybridbiler"

0 kr.

30.000 kr.

30.000 kr.

30.000 kr.

*Nedslag i  beskatnings-
grundlaget vedr. "rene elbiler"

0 kr.

-15.000 kr.

-15.000 kr.

-15.000 kr.

*Foreligger som lovforslag, som forventes vedtaget med virkning pr. 1. januar 2023.

 

Den årlige regulering af procentsatsen får den betydning, at beskatningen af firmabiler med en værdi på over kr. 300.000 øges, mens firmabiler med en lavere værdi lempes. Miljøtillægget vil – i tråd med den grønne intention i lovforslaget – komme til at veje tungere i beregningsgrundlaget.

Rabatten i beregningsgrundlaget for ”rene elbiler” gældende fra 2023, vil skubbe yderligere på den økonomiske motivation til valget af elbil, mens tillægget til beregningsgrundlaget for pluginbiler formentligt vil reducere motivationen for valget af pluginbiler, som firmabil. Bemærk dog, at disse justeringer fortsat kun foreligger som et lovforslag.

Samlet set – i kroner og ører – vil justeringer i beregningsreglerne få relativt begrænset effekt på medarbejderens skattebetaling, bortset fra rene elbiler, der vil høste den mest markante økonomiske fordel, set fra medarbejderens synsvinkel.

Taleksempler for 2023

2023 - Beregningseksempel

*Helårlig grøn afgift 1.320 kr.

**Helårlig grøn afgift 5.120 kr.

***Helårlig grøn afgift 1.120 kr.

***Helårlig grøn afgift 2.600 kr.

***Helårlig grøn afgift 680 kr.

Ny bil - nyvognspris 450.000 kr.

Benzinbil
langt på literen

Benzinbil
kort på literen

Plugin-bil
langt på literen

Plugin-bil
kort på literen

Ren-elbil

Bilens værdi op til 300.000 kr. medregnes med

70.500 kr. 70.500 kr. 70.500 kr. 70.500 kr. 70.500 kr.

Bilens værdi over 300.000 kr. medregnes med

32.250 kr. 32.250 kr. 38.700 kr. 38.700 kr. 29.025 kr.

Miljøtillægget medregnes med

5.940 kr. 23.040 kr. 5.040 kr. 11.700 kr. 3.060 kr.

****Tillæg til beskatningsgrundlaget vedr. "hybridbiler"

    30.000 kr. 30.000 kr.  

****Nedslag i beskatningsgrundlaget vedr. "rene elbiler"

        -15.000 kr.

Beskatningsgrundlag - kalenderåret 2023

108.690 kr. 125.790 kr. 114.240 kr. 120.900 kr. 102.585 kr.

Beskatningsgrundlag - pr. måned 2023

9.058 kr. 10.483 kr. 9.520 kr. 10.075 kr. 8.549 kr.
*Benzinbil, der kører 18,2 - 20,0 km pr. liter.
**Benzinbil, der kører 11,8 - 12,5 km pr. liter.
***De fleste el- og plugin-hybridbiler vil blive indplaceret på den laveste sats med en halvårlig afgift på 340 kr. (2022).
****Lovforslag, som forventes vedtaget med virkning fra 1. januar 2023, og som er medregnet i beregning ovenfor.

Ladestandere til el- og pluginhybridbiler

El- og pluginhybridbiler er over de sidste år blevet mere populære. Regeringen og Folketinget har på det seneste haft fokus på, at få flere borgere og virksomhedernes medarbejdere til at vælge el- og pluginhybridbiler som et led i den grønne omstilling, hvilket har været motiveret af nedsat eller helt bortfaldet registreringsafgift. I 2021 valgte Folketinget at justere beskatningsreglerne for fri el- eller pluginhybridbiler. Værdien af en ladestander inkl. installation, der er stillet til rådighed af en arbejdsgiver ved medarbejderens bopæl, sammen med fri el- eller pluginhybridbil beskattes som udgangspunkt derfor ikke. Med virkning fra 1. juli 2021 gælder dette også for hovedaktionærer, der får stillet fri bil til rådighed.

Registreringsafgiftsgrundlaget

For at sikre parallelitet og en ensartet behandling af ladestandere i afgiftsmæssig henseende, vedtog Folketinget i samme omgang, at ladestandere fremover ikke medregnes ved opgørelsen af bilens registreringsafgift.

Er du arbejdsgiver?

Som arbejdsgiver skal du være særligt opmærksom på de løbende justeringer af beskatningsgrundlaget og huske at gennemføre de nødvendige justeringer af de skattepligtige værdier af fri bil, særligt efter årsskiftet.

Udover de procentuelle ændringer i beregningsgrundlaget fra år til år, samt den årlige øgede effekt af den grønne ejerafgift, kan der også forekomme justeringer i den grønne ejerafgift m.v., som kan ændre beskatningsgrundlaget.


Mere information

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om skat, moms og afgifter m.v. i forbindelse med biler og varebiler, er du velkommen til at kontakte os.