Ny Indsigt - Skattefrie godtgørelser

Skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelses­ medlemmer i almene boligorganisationer

I vores egenskab af revisor for almene boligorganisationer får vi tit spørgsmål om, hvad medlemmer af bestyrelsen af en boligorganisation – som typisk også er formand i en bo­ ligafdeling − kan modtage af skatte­ frie godtgørelser for administrative omkostninger (fx kontorartikler, porto og møder) og udgifter til tele­ fonsamtaler og internetforbrug, samt hvad formanden for boligafdelingen kan modtage i skattefrie godtgørel­ ser for administrative omkostninger (fx kontorartikler, porto og møder) og udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug.

Problemstillingen opstår, da boligor­ ganisation og afdeling helt korrekt er registreret under samme CVR­nr.


Konklusion
Det er muligt for boligafdelingen at udbetale skattefri godtgørelse til dæk­ ning af administrative omkostninger (fx kontorartikler, porto og møder) og udgifter til telefonsamtaler og inter­ netforbrug, til formanden i forbindel­ se med dennes ulønnede arbejde i boligafdelingen.

Boligorganisationen vil ikke samtidig kunne udbetale skattefri godtgørelse til dækning af ovennævnte udgifter
– måske fordi formanden som besty­ relsesmedlem i boligorganisationen
allerede modtager et skattepligtigt honorar. Hvis dette ikke er tilfældet, er der allerede udbetalt skattefri godtgørelse fra det fælles CVR­nr.

Både boligafdelingen og bolig­ organisationen kan udbetale skattefri befordringsgodtgørelse og skattefri rejsegodtgørelse til den pågældende bestyrelsesmedlem/formand – dog ikke samtidig for den samme trans­ port/rejse.

For yderligere information henvises til nedenstående.

Betingelser
For at boligafdelingen kan udbetale de nævnte skattefrie godtgørelser, er det bl.a. en betingelse, at der er tale om en godtgørelse til en ulønnet per­ son. Formanden må altså ikke modta­ ge løn eller honorar for sit arbejde for boligafdelingen.

Det er endvidere en betingelse, at formandens arbejde sker som et led i boligafdelingens skattefri virksomhed, hvilket reelt ikke anses for et problem, da boligafdelingen og boligorganisa­ tionen er fritaget for skat.

De skattefrie godtgørelser kan ud­ betales til formanden, som dækning af de udgifter, som formanden har afholdt på vegne af boligafdelingen.
Det er ikke et krav, at formanden skal kunne dokumentere, at disse udgifter faktisk er afholdt, medmindre bolig­ afdelingen vælger at dække udgifter efter regning og ikke efter Skatte­ rådets satser.

Endvidere er det et krav, at de skatte­ frie godtgørelser ikke overstiger
de af Skatterådet fastsatte satser. Udbetales der højere godtgørelser end de fastsatte satser, er konse­ kvensen, at formanden beskattes af den modtagne godtgørelse, og at der vil skulle indeholdes A­skat og AM­bidrag heraf, ligesom reglerne for indberetningspligt til SKAT vil finde anvendelse.

Udbetales der ikke beløb, der over­ stiger Skatterådets satser, er der ikke indberetningspligt til SKAT, når udbe­ talinger sker til ulønnede personer.


Lønnet og ulønnet arbejde i samme organisation
Som tidligere omtalt er det ikke ualmindeligt, at formanden både har ulønnet bestyrelsesarbejde i boligaf­ delingen og lønnet arbejde i boligor­ ganisationen.

I sådan et tilfælde vil boligafdelingen stadigvæk kunne udbetale skattefri godtgørelser til formanden. Der gæl­ der blot skærpede krav hertil.

Udover ovennævnte betingelser er det et krav, at der er en meget klar ad­ skillelse mellem de lønnede aktiviteter og de ulønnede aktiviteter. Udgifterne skal holdes adskilt i henholdsvis bolig­ afdelingen og boligorganisationen.

Overholdes ovennævnte, kan bolig­ afdelingen efter vores vurdering udbetale skattefrie godtgørelser.

 

Hvad kan godtgøres skattefrit?

Udover skattefri befordring i egen bil og skattefri godtgørelse ved rejseakti­viteter, kan der til ulønnede personer
udbetales skattefrie godtgørelser til dækning af udgifter til telefon/inter­ net, kontorhold samt porto og møder.

Skatterådets satser er senest regule­ ret med virkning fra 1. januar 2016 og udgør:

  • Udgifter til telefonsamtaler og inter­ netforbrug med indtil 2.350 kr. pr. år.
  • Udgifter til fx kontorartikler, porto og møder med indtil 1.400 kr. pr. år.

Retspraksis
SKAT kan være af den opfattelse, at landsskatterettens afgørelse fra 2008 medfører, at formanden ikke kan modtage skattefrie godtgørelser fra boligafdelingen og samtidig modta­ ge honorar for bestyrelsesarbejdet i boligorganisationen.
Landsskatteretten har i 2008 udtalt:

”Godtgørelser fra en forening til en medarbejder, der både arbejdede lønnet og ulønnet, kunne ikke udbeta­ les skattefrit, da det ikke tydeligt frem­ gik, at der var tale om to selvstændige hverv, hvor det ene var lønnet og det andet ulønnet.”

Landsskatteretten begrundede oven­ nævnte med:

“Retten har ved afgørelsen lagt vægt på, at det ikke fremgår tydeligt og dokumenteret af sagens oplysninger, at der er tale om to selvstændige og adskilte hverv, hvor det ene er lønnet og det andet ulønnet.”

Det er vores opfattelse, at den øko­ nomiske struktur i boligorganisationer med selvstændige boligafdelinger og boligorganisationen som den over­ ordnede enhed opfylder kravet om selvstændighed, selvom boligafde­ lingerne og boligorganisationen har samme CVR­nr.


Vil du vide mere
John er partner i skatte­ og moms­ afdelingen i Ri. Vil du vide mere, så kontakt gerne John og hør, hvad Ri kan gøre for dig.

 

Læs mere om de felter, vi hjælper med

Kontakt