Fonds- og foreningsbeskatning

Indhold 

 • Subjektiv og objektiv skattepligt
 • Udlejning af fast ejendom
 • Salg af fast ejendom
 • Skattekontrollov og skatteindberetningslov
 • Selvangivelse eller erklæring
 • Fonde og foreningers uddelinger
 • Uddeling eller driftsomkostning
 • Medlemmerne
 • Dagligdagens udfordringer

 

Subjektiv og objektiv skattepligt 

Definitioner 

Skattepligt

 • Hvem er skattepligtig

Subjektiv skattepligt

 • Skattepligtig efter:
  • Fondsbeskatningsloven?
  • Selskabsskatteloven?

Objektiv skattepligt

 • Hvad er man skattepligtig af?

 

Subjektiv skattepligt: 

Hvem er man skattepligtig til? 

 • Territorial- eller globalindkomstprincippet Danmark? 
 • Fast driftssted (feriebolig) i udlandet? 
 • Hvilken lov er fonde og foreninger skattepligtige efter?
  • Fondsbeskatningsloven (FBL)
  • Selskabsskatteloven (SEL)
  • Særlovgivning

Subjektiv skattepligt (FBL):

Hvad er fonde og foreninger skattepligtig af?

 • Erhvervsmæssig indkomst
 • Øvrig indkomst
 • Andet?

 

Subjektiv skattepligt (FBL) - Erhvervsmæssig indkomst: 

 • Udlejning af fast ejendom
 • Salg af f.eks. bøger til medlemmer?
 • Udlejning af ferieboliger til medlemmer?
 • Salg af administrationsydelser?

 

Subjektiv skattepligt (FBL) - Øvrig indkomst: 

 • Renteindtægter og renteudgifter
 • Kursgevinster/-tab på fordringer
 • Kursgevinst/-tab på gæld og finansielle instrumenter
 • Aktieafkast: Beskattes som hovedregel af aktieafkast efter samme regelsæt som selskaber
  • Afkast fra børsnoterede værdipapirer
  • Salg af børsnoterede værdipapirer
  • Afkast fra skattefrie unoterede porteføljeaktier
  • Afkast fra datterselskabsaktier
  • Salg af unoterede porteføljeaktier og datterselskabsaktier
 • Bundfradrag (Fonde - kr. 25.000 – Foreninger - kr. 200.000)
 • Hvad med salg af fast ejendom?

 

Subjektiv skattepligt (FBL) - Konsolidering-/uddelingsfradrag: 

 • Fradrag for almenvelgørende/almennyttige uddelinger
 • Fradrag for andre vedtægtsmæssige uddelinger (fonde)
 • Fradrag for hensættelser til senere almene uddelinger
 • Fradrag for konsolidering af formuen
 • Minus skattefrie indtægter
 • Særligt kursfradragstab for fonde

 

Beskatning efter selskabskattelovens regler: 

 • Hvornår?
 • Hvad?
  • Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed
  • Fortjeneste og tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed
 • Fradrag?
 • Fritagelse for beskatning
 • Selvangivelsesfritagelse
 • Hvem bl.a.:
  • Godkendte feriefonde
  • Ikke-faglige foreninger
  • Fonde med aktiver for under kr. 1 mio.
  • Overenskomstfonde?
  • Opsamlingsbestemmelse

 

Udlejning og salg af fast ejendom 

Udlejning af fast ejendom 

Udlejning til tredjemand
Hvad kan fradrages?

 • Erhvervsmæssig andel af ejendommens driftsomkostninger
 • Beregnet forholdsmæssig andel af administrationsomkostninger ved egen administration
 • Omkostninger, der kan henføres direkte til den erhvervsmæssige aktivitet?

Udlejning til beboelse

 • Grundejernes Investeringsfond – ligningsloven § 14G

 

Salg af fast ejendom 

Avance ved salg af ejendom er skattepligtig

 • Mulighed for at udskyde beskatningen (dog kun ved erhvervsmæssig egen anvendelse)
 • Omfattet af SEL – dog kun hvis anvendt erhvervsmæssigt

Tab ved salg af ejendom er fradragsberettiget (kildeartsbegrænset)
Hvad indgår i beregningsgrundlaget?

 • Oprindelig anskaffelsessum
 • 1993/1996-vurderinger
 • Vedligeholdelse- og forbedringsudgifter

Genvundne afskrivninger

 

Skattekontrolloven og skatteindberetningsloven 

Skattekontrolloven: 

 • Præcisering af Skattestyrelsens kontrolhjemler
 • Afskaffelse af selvangivelsesbegrebet – erstattes af et oplysningsskema
 • Skønsmæssig ansættelses uden for TP
 • Lovfæster, at Skattestyrelsen kan afskære fra TastSelv hvis væsentlig mistanke om fejl eller misbrug

Skatteindberetningsloven:

 • Automatiske indberetningspligter
 • Arbejdsgivers pligt til indberetning af udbetalinger
 • Foreninger og fondes indberetninger af uddelinger
 • Indberetning af kontingenter
 • Krav til indberetningerne

 

Selvangivelse eller erklæring 

Erklæringsordning foreninger: 

Forudsætninger:

 • Foreningen er omfattet af fondsbeskatningsloven
 • Ingen erhvervsmæssig indkomst
 • Ikke rente- og udbytteindkomst for mere end kr. 200.000
 • Ingen væsentlige ekstraordinære indtægter?
 • Ingen beløb hensat til senere uddeling fra tidligere indkomstår

Erklæringsordning fonde: 

Forudsætninger:

 • Ingen erhvervsmæssig indkomst
 • Indkomsten må ikke overstige kr. 100.000 efter fradrags for administrations- og renteudgifter
 • Fonde, der driver offentligt tilgængelige museer, hvor overskuddet anvendes til museumsdriften kan anvende erklæringsordning
 • Fonde, der udelukkende anvender overskud til formålet kan få en dispensation

 

Fonde og foreningers uddelinger 

Hvad er en uddeling?

 • Ekstern uddeling
 • Intern uddeling

Hvornår har fonde og foreninger fradrag for uddelinger?

 • Efter vedtægterne?
 • Almenvelgørende/almennyttigt?

 

Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige: 

 • Fonde og foreninger har kun fradrag for uddelinger, der kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttige
 • Forudsætninger for, at uddelinger kan anses for almenvelgørende/almennyttige:
  • En videre kreds skal kunne komme i betragtning
  • Økonomisk trængende
  • Generel fremherskende opfattelse
 • Godkendte fonde og foreninger

 

Uddeling eller driftsomkostning - fonde 

Driftsomkostning: 

Omkostninger, der bringer fonden mv. i stand til at varetage sine formål

 • Lønninger
 • Vedligeholdelse
 • Administration

 

Uddeling: 

Ydelser, som fonden mv. afholder for at realisere de formål, der fremgår af vedtægterne

 • Legater
 • Donationer
 • Lønninger?

 

Forskelle i skattemæssig behandling af uddelinger og driftsomkostninger 

 • Uddelinger, der overstiger nettoindkomst kan ikke fradrages i det følgende år
 • Driftsmæssigt underskud kan fremføres
 • Underskud fra tidligere år modregnes før uddelinger
 • Bundfradrag ydes i den ikke-erhvervsmæssige indkomst inden fradrag for uddelinger
 • Uddelinger til almenvelgørende/almennyttige formål giver ret til konsolideringsfradrag (4 %)
 • Uddelinger anses for foretaget forlods af visse skattefrie indtægter
 • Omkostninger, der ikke kan anses for driftsomkostninger eller gøres til genstand for skattemæssige afskrivninger kan evt. anses for uddelinger

 

Medlemmerne 

Skattefrie godtgørelser
Uddannelse
Konkurrencer

 • Skattepligtig eller spilafgift?

Gaver til medlemmer
Er der andre former for ydelser i stiller til rådighed for jeres medlemmer?

Indberetningspligt: 

Uddelinger til medlemmer?

 • Skattefrie/skattepligtige?

Gaver til medlemmer?

 • Hvervegaver?

Godtgørelser til medlemmer?
Indberetning ved konkurrencer?

 

Kontakt