04-08-2022

 

Mange foreninger skal fra 1. januar 2023 betale skat af udbytte m.v.

Før sommerferien modtog en lang række foreninger m.fl. brev fra Skattestyrelsen vedr. tilbagekaldelse af udbyttefrikort eller om muligheden for at genfremsende fornyet ansøgning om udbyttefrikort. Der blev desværre givet en kort frist, som mange foreninger m.fl. ikke nåede at reagere på.  

Baggrunden for henvendelserne fra Skattestyrelsen skyldtes en EU-tilpasning af de danske skatteregler, der blev fundet EU-stridige og derfor skulle bringes i overensstemmelse med reglerne, der er gældende for udenlandske foreninger m.fl. Læs mere nedenfor.   

Det skal bemærkes, at nedenstående ikke er relevant for fonde og foreninger, der beskattes efter reglerne i fondsbeskatningsloven, da disse ikke kan få udstedt frikort, men via oplysningsskemaet til Skattestyrelsen kan få refunderet tilbageholdt udbytteskat.

Gældende praksis inden lovforslaget

Danske foreninger m.v. (som ikke beskattes efter fondsbeskatningsloven) beskattes alene af indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed. Skattepligten omfatter også fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. For mange foreninger (f.eks. godkendte feriefonde) er det ofte forbundet med indtægter ved drift, udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom.

Erhvervsmæssig virksomhed omfatter ikke overskud fra leverancer til medlemmer af foreningen m.v. Det vil sige, at sådanne overskud er skattefrie.

Danske foreninger m.v. kan efter selskabsskattelovens regler ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage udlodninger til fyldestgørelse af vedtægtsmæssige formål, der kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttige. I tilfælde, hvor en dansk forening m.v. foruden erhvervsmæssig indkomst har anden indkomst, skal udlodningerne fradrages i den ikke-erhvervsmæssige indkomst, forinden udlodningerne kan fradrages i nogen del af den skattepligtige indkomst. 

Danske foreninger m.v. kan tillige med fradragsret henlægge til senere udlodninger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Hvorvidt en uddeling kan siges at være omfattet af et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, vil bero på en konkret vurdering.

Udenlandske foreninger m.v., herunder udenlandske almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.v., er efter selskabsskatteloven begrænset skattepligtige her til landet af udbytte, renter af og kursgevinster på kontrolleret gæld samt royalty modtaget fra Danmark og beskattes derfor i lighed med udenlandske selskaber heraf. Det vil sige, at udenlandske foreninger m.v. – i modsætning til danske foreninger – typisk beskattes med 15% af udbytter, mens de øvrige nævnte indtægter beskattes med 22%, medmindre beskatningen skal frafaldes eller nedsættes som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

De beskrevne regler ovenfor blev fundet i strid med EU-retten, da danske almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.v. kun er skattepligtige af erhvervsmæssig virksomhed samt gevinst eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Det vil sige, at danske almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.v. er skattefritaget af udbytte fra danske selskaber, hvorimod udenlandske almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.v. har været begrænset skattepligtige af udbytte fra Danmark. Dette udgør en forskelsbehandling af danske og udenlandske almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.v., og denne forskelsbehandling må anses for at indebære en restriktion i de frie kapitalbevægelser inden for EU. 

Ny lovgivning med virkning fra indkomståret 2023

Allerede tilbage i juni 2021 blev reglerne for danske foreninger m.fl. indført, men træder altså først i kraft fra årsskiftet. Reglerne ligestiller således beskatningen for danske og udenlandske foreninger m.fl. Lovændringen kan læses her: www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1179

De danske foreninger m.fl. skal fremover beskattes med 15% af udbytter. Fremover vil det således være uden betydning, hvorvidt danske foreningers indtægter i form af udbytte, renter af og kursgevinster på kontrolleret gæld samt royalty vedrører en erhvervsmæssig virksomhed eller ej. 

Samtidig vil almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. fremover ikke være skattepligtige af udbytte, som modtages fra danske selskaber. Det vil sige, at danske almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. forbliver skattefrie af udbytte, mens udenlandske almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.v. fremover ikke længere vil være begrænset skattepligtige af udbytte, som modtages fra danske selskaber.

Henvendelser fra Skattestyrelsen

Som kort oplyst indledningsvist, så har en lang række foreninger m.fl. i starten af juni 2022 modtaget henvendelse fra Skattestyrelsen vedrørende tilbagekaldelse af eksisterende udbyttefrikort, og med reaktionsfrist indtil 1. juli 2022. 

Skattestyrelsen forsøgte med en ordning, hvor alle foreninger m.fl. skulle vende tilbage med positivt eller negativt tilsagn om udbyttefrikort. Særligt vedrørende de negative tilsagn kunne Skattestyrelsen høste fordelen ved at skulle undgå ekstra sagsbehandling ved, at foreningerne selv tilkendegav, at disse ikke længere var berettiget til at beholde deres udbyttefrikort.  

Mange foreninger nåede ikke at reagere på henvendelsen fra Skattestyrelsen, og en række af disse foreninger m.fl. har efterfølgende modtaget en supplerende henvendelse fra Skattestyrelsen om indsendelse af oplysninger til brug for Skattestyrelsens vurdering af, hvorvidt foreningens udbyttefrikort kan opretholdes.    

Kun foreninger m.fl. med udelukkende almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål vil kunne opretholde udnyttefrikortet. Har disse foreninger ikke i forvejen et udbyttefrikort, bør de overveje at ansøge herom, således betaling af skat kan undgås. 

For de foreninger m.fl., der således ikke har udelukkende almengørende eller almennyttige formål, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at bruge yderligere tid og ressourcer på at opponere mod tilbagekaldelsen af frikortene, men blot afvente, at Skattestyrelsen gennemfører tilbagekaldelsen. 

Foreningers fremtidige investeringer  

Hvorvidt det kan være hensigtsmæssigt at ændre investeringsstrategi m.v., afhænger af en række forskellige forhold og en konkret vurdering af foreningens aktiviteter og økonomiske situation. 

Eftersom beskatningen indføres for aktieudbytte og ikke på fortjeneste ved afståelse af aktier, kan det formentlig med fordel overvejes, om der kan være økonomiske fordele forbundet med investering i akkumulerende investeringsforeninger eller i andre aktier eller værdipapirer, der typisk ikke udlodder udbytte.  


Mere information

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om foreningsskat m.v., er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt