Ny indsigt - Oplysningspligt honorarudbetalinger

Er I oplysningspligtige af udbetalte honorarer?

Ri informerer om oplysningspligten for udbetaleren af honorarer, der anses for B-indkomst med tilhø- rende godtgørelser. Honorar til fx medlemmer af bestyrelser m.v. anses for A-indkomst, og behandles på samme måde som udbetalinger til ansatte.

Honorar
Honorarer - dvs. vederlag for udført arbejde - til personer, som hverken kan anses som lønmodtagere, besty- relsesmedlemmer eller selvstændige erhvervsdrivende.

Moms
Honorarer kan både være momsplig- tige eller momsfritaget. Foredrags- og forfattervirksomhed er sædvanlig- vis momsfritaget.

Oplysningspligt
Momsbelagte honorarer er ikke op- lysningspligtige, ligesom honorarer udbetalt til selskaber og foreninger ikke er oplysningspligtige. Ikke momsbelagte honorarer til f.eks. en foredragsholder er skat- tepligtig B-indkomst og beskattes herefter. Honoraret skal indberettes i felt 36. SKAT vil beregne skat, herun- der AM-bidrag af beløbet.


Eventuelle godtgørelser i forbindel- se med honoraret, som er beregnet efter reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, anses også som B-indkomst, men skal dog indberettes i felt 38, da der ikke skal afregnes AM-bidrag heraf.

Godtgørelserne anses, jf. SKM.2003.494.LSR, ikke som en del af vederlaget. Landsskatteretten lagde til grund, at der var tale om kompensation for udgifter til trans- port i forbindelse med hvervet som fodbolddommer, hvor vederlaget for det personlige arbejde består af dommerhonoraret. Der var således tale om opdeling i honorar og godtgørelse.

Udgifter som refunderes efter reg- ning (f.eks. færgebillet) indgår ikke som en del af honoraret, og anses heller ikke for en godtgørelse, hvor- for der ikke skal indberettes til SKAT herom.

I de tillfælde, hvor der ikke foreligger en opdeling på hhv. honorar, udgif- ter og godtgørelser - altså en samlet betaling, som skal dække både ho- norar og udgifter mv. - betragtes det samlede honorar som skattepligtig
B-indkomst, og hele betalingen skal indberettes i felt 36.

Fradrag for udgifter
Modtagere af honorarer m.v. oplyst i felt 36 og 38 er berettiget til at fratrække de udgifter, som er afholdt i forbindelse med erhvervelsen af honoraret.

Fradraget skal kunne dokumenteres, og der kan ikke fratrækkes mere end det samlede honorar.

Fradragsmuligheden for udgifterne i forbindelse med transporten sker med de gældende satser, som kan findes på SKATs hjemmeside.

Dokumenterede udgifter kan fra- trækkes i den personlige indkomst via rubrik 29 på selvangivelsen.

Den skattepligtige skal indberette i felt 38, som ikke AM-bidragspligtig B-indkomst.

 

Vil du vide mere om Ri.dk ydelser, kan du her læse mere om revision, ejendomsavancebeskatning og skatterådgivning.

Kontakt