Ferieloven oktober 2019

Indhold 

 • Beregningsgrundlag - indefrysningsbeløb
 • Ferietillæg
 • Ekstra feriefridage
 • Fratrædelser
 • Dødsfald
 • Hvem er ikke omfattet af indefrysningsordningen
 • Regnskabsmæssig behandling

 

Beregningsgrundlag indefrysningsbeløb 

Feriepengeberettiget lån i perioden 1/9 2019 - 31/8 2020

Beregnes som 12,5% af feriepengeberettigede løn

 • Du optjener ferietillæg og feriepenge af den ferieberettigede løn, hvilket er din bruttoindkomst - dvs. løn inklusive alle skattepligtige lønandele, men fratrukket løn udbetalt under ferie.
 • Hvis det jf. kollektiv overenskomst er bestemt at arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag indgår i feriepengeberettiget løn ved fratræden – gælder dette også vedrørende indbetaling af indefrysningsbeløb

Lovreglen for at medtage arbejdsgiverandel på pensionsindbetalinger er:
§ 2, stk. 4. Har en lønmodtager med ret til ferie med løn ifølge kollektiv aftale krav på pensionsbidrag af feriegodtgørelse ved fratræden, indgår disse midler i opgørelsen efter stk. 1.

 

Ferietillæg 

Udbetaling maj 2020 
Udbetaling august 2020
Udbetaling maj 2021
Udbetaling august 2021
Ekstra ferietillægsprocent

 

Ferietillæg (1%) udbetaling i 2020 og 2021 

Beregningsgrundlag = feriepengeberettiget løn

 • Udbetaling maj 2020 – beregningsperiode 1/1 – 31/8 2019
 • Udbetaling august 2020 – kr. 0
 • Udbetaling maj 2021 – beregningsperiode 1/9 2020 – 31/5 2021
 • Udbetaling august 2021 – beregningsperiode 1/6 – 31/8 2021

Ekstra ferietillæg - ekstra procent ud over loven 

Beregningsgrundlag = feriepengeberettiget løn

 • Udbetaling skal aftales ud fra overenskomst/lønaftale - forslag
 • Udbetaling maj 2020
  • beregningsperiode 1/1 – 31/8 2019 – som 1%
  • beregningsperiode 1/9 – 31/12 2019
 • Udbetaling august 2020 – kr. 0
 • Udbetaling maj 2021
  • beregningsperiode 1/1 – 31/8 2020
  • beregningsperiode 1/9 2020 – 31/5 2021 – som 1%
 • Udbetaling august 2021 – beregningsperiode 1/6 – 31/8 2021 – som 1%

Ekstra feriefridage

5 dage - aftalegrundlag - hvis f.eks. aftalt = ferieloven 

 • Ingen indefrysning
 • Optjenes og afvikles som ferie
 • Optjeningsår 2019 til afvikling i 2020
  • Forslag – der tildeles 1/5 2020 5 dage til afvikling i perioden 1/5 – 31/12 2020
  • Sammen med optjent ferie 16,64 – kan der i perioden 1/5 – 31/8 2020 afvikles 21,64 feriedag
 • Optjeningsår 2020
  • Forslag – der tildeles 3,33 dag for perioden 1/1 – 31/8 2020 den 1/9 2020 til afvikling i perioden 1/9 2020 – 31/12 2020
  • Forslag – fra 1/9 2020 optjenes 0,42 dag pr. måned hvilket sammen med ferie 2,08 dag pr. måned bliver 2,5 dag pr. måned til afvikling i optjeningsperioden 1/9 2020 – 31/12 2021

Der er her forudsat at overenskomst/lønaftale siger at denne type feriefridage optjenes og afvikles som ferie omfattet af ferieloven

Fratrædelser 

Fratrædelser i perioden 1/9-2019 - 31/8 2020 

Til nyt job: 

 • Indberettes til Feriepengeinfo, som indberetter til Feriefonden
  • Ikke afholdt ferie optjent inden 1/9 2019 afregnes med tilbageholdelse af A-skat og AM-bidrag til Feriekonto
  • Indefrysningsperiode til Feriekonto – efter tilbageholdelse af A-skat og AM-bidrag
   • Udbetales af fonde når den ansatte opnår pensionsalder

Til pension 

 • Indberettes til Feriepengeinfo, som indberetter til Feriefonden eller udbetaling til fratrådte
  • Ikke afholdt ferie optjent inden 1/9 2019 afregnes med tilbageholdelse af A-skat og AM-bidrag til pensionisten
  • Indefrysningsperiode til Feriekonto – efter tilbageholdelse af A-skat og AM-bidrag
   • Udbetales af fonden

Bruttobeløb hvis arbejdsgiver selv er feriepengeudbetaler
Nettobeløb hvis feriepenge udbetaler er Feriekonto/feriekasse


Fratrædelser fra 1/9 2020 - frem 

Til nyt job 

 • Rest optjening 1/1 – 31/8 2019
  • Indbetales til Feriekonto/Feriekasse
 • Optjent i indefrysningsperioden 1/9 2019 – 31/8 2020
  • Udbetales af fonden ved folkepensionsalder
 • Optjent efter 1/9 2020
  • Indbetales til Feriekonto/Feriekasse

Til pension 

 • Rest optjening 1/1 – 31/8 2019
  • Kan udbetales
 • Optjent i indefrysningsperioden 1/9 2019 – 31/8 2020
  • Udbetales af fonden – tidligst 1. oktober 2021
 • Optjent efter 1/9 2020
  • Kan udbetales

Dødsfald 

Dødsfald inden 31/8 2019

 • Udbetales til dødsboet

Dødsfald i perioden 1/9 2019 – 31/8 2020

 • Udbetales til dødsboet, medmindre at der er indberettet til fonden og denne ikke er tilbageført

Dødsfald fra 1/9 2020

 • Indefrysningsbeløb (for perioden 1/9 2019 – 31/8 2020) indbetales til fonden
 • Feriepenge vedrørende perioden efter 1/9 2020 udbetales til boet

Første udbetaling fra fonden er 1. oktober 2021, undtagelse hvis dødsboet kan afsluttes med modtagelse af indefrosset beløb inden 1. oktober 2021 – henvendelse til fonden

Hvem er ikke omfattet af indefrysningsordningen 

Lønmodtagere omfattet af ferieloven er omfattet 

Hvem er ikke omfattet af ferieloven

 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Direktører
 • Studerende
 • Ledige
 • Hvad med valgte i faglige organisationer?

Ansatte som har opnået pensionsalderen før og i indefrysningsperioden skal afregnes til fonden ved først givne lejlighed juni 2021 – og så kan beløbes udbetales til den ansatte i oktober 2021

Valgte i faglige organisationer

Hvilke aftaler har disse personer?
Hvad med ATP?
Hvad med pension?
Hvad med sygdom?
Hvad med ferie?

Regnskabsmæssig behandling m.v. 

Hvilke forpligtelser er der pr. 31. december 2019:

 • Restferie vedrørende 2018
 • Feriepenge for perioden 1. januar – 31. august 2019 (til anvendelse 1. maj – 31 august 2020)
 • Feriepenge til indefrysning for perioden 1. september – 31. december 2019
  • Opgøres som 12,5% af den ferieberettiget løn
 • Forpligtelse vedr. ferie ud over den lovpligtige ferie (6. - 7. ferieuge)
 • Ferietillæg til udbetaling maj 2020
  • f.eks. 1% i de første 8 måneder og herefter 0% i de resterende 4 måneder

 

Indefrosne feriemidler 

Hvad skal der ske med midlerne 

3 muligheder for betaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende
Feriemidler

 1. Midlerne bliver i virksomheden (gælder kun for lønmodtagere, der har ferie med løn)
  Arbejdsgiver kan vælge at beholde forpligtelsen/indefrysningen i virksomheden
  Forpligtelsen/indefrysningen forrentes* efter samme princip, som midler indbetalt til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler - *Følger løn-/renteudviklingen og fastsættes én gang årligt inden 31. maj
   
 2. Arbejdsgiver indbetalertil Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler
  Arbejdsgiver kan – med frigørende virkning – indbetale til fonden – f.g. sommeren 2021
  Lønmodtageren kan gøre indsigelse mod beregningen af det indberettede beløb frem til 30. juni 2025
   
 3. Kombination – indbetaling for nogle medarbejdere, men ikke for alle. Der kan hvert år tages stilling hertil

 

Lønsumsafgift

Hvad med lønsumsafgiften – hvornår skal den afregnes?

 • Nuværende praksis
  • Hvis den årlige feriepengeregulering i en skattepligtig indkomst skal der afregnes lønsumsafgift i det kvartal regnskabsåret udløber
   • Det er muligt med løbende kvartalsregulering
 • Ellers først i forbindelse med udbetaling af løn under ferie

Hvad med lønsumsafgiften - hvornår skal den afregnes? - fortsat

 • Hvad med indefrysningsperioden 1.september 2019 – 31. august 2020?
 1. Afregning kvartalsvis Q3 2019, Q4 2019, Q1 2020, Q2 2020 og Q3 2020??
 2. Afregning Q3 2020 eller Q4 2020
 3. Afregning Q2 2021
 4. Afregningstidspunkt til fonden
 • Hvad med konkret feriepengeforpligtelse?

Der er ikke taget stilling hertil i Skattestyrelsens Juridiske vejledning. Udgangspunktet er at der skal afregnes lønsumsafgift af lønsummen for en given periode når denne kan endeligt opgøres.


Regel:
Virksomheden skal medregne lønnen til de ansatte til lønsummen på det tidligste tidspunkt, hvor virksomheden efter de skatteretlige regler kan fradrage udgiften i regnskabet. Se lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Lønnen medregnes til lønsummen på det tidspunkt, hvor der er opstået en endelig retlig forpligtelse til at betale den pågældende løn, og lønnen kan opgøres endeligt. Lønnen medregnes derfor til lønsummen i den faktiske indtjeningsmåned.

Hvornår lønnen udbetales, og hvornår der indeholdes A-skat af lønnen, er derfor uden
betydning for det tidspunkt, hvor lønnen skal medregnes til lønsummen

 

Lønsumsafgiftens regnskabmæssige påvirkning: 

Indefrysningsbeløb

 • 31. december 2019
 • 31. december 2020

Øvrig feriepengeforpligtelse

Regnskabsmæssig behandling m.v. - fortsat 

Hvilken påvirkning har overgangen til ny ferielov på min resultatopgørelse?

 • Afhænger af hvordan man har opgjort sin feriepengeforpligtelse
  • Summariske metode, konkrete metode eller en variation heraf
 • For 2019 skal feriepengeforpligtelsen opgøres efter den konkrete metode
 • Beløb til indefrysning skal beregnes med 12,5% af den ferieberettiget løn
 • Ferietillæg for perioden 1. september – 31. december er indeholdt i de 12,5%
 • Feriepengeforpligtelse opdeles i kort- og langfristet gæld

 

Læs mere om de felter, vi hjælper med

 

Kontakt