22-08-2022

Tvangsudbetaling af indestående på skattekontoen og fremtidige renter på efterangivelser vedrørende moms

Før sommerferien fremsatte Folketinget en række lovforslag, bl.a. om nedsættelse af beløbsgrænsen for indestående på skattekontoen samt betaling af renter vedrørende efterangivelser m.v. 

For så vidt angår virksomhedernes og foreningernes store indeståender på deres skattekonto, fik lovforslaget allerede virkning fra den 15. juni 2022, hvor Skattestyrelsen tvangsudbetalte indestående på skattekontoen på beløb over kr. 200.000.

Lovforslagene indeholder også regler for betaling af renter på efterangivelser og korrektioner på momsområdet. Bliver lovforslaget som forventet vedtaget, skal der fremadrettet betales renter af korrektioner. Læs mere nedenfor.

Skattekontoen

Oprindeligt kunne virksomheder og foreninger m.fl. kun have et indestående på deres skattekonto på op til kr. 200.000. Som en del af COVID-19-lovgivningen blev denne beløbsgrænse imidlertid forhøjet, først til mio. kr. 10, og senere til mia. kr. 100. Efter den 1. februar 2022 har grænsen ligget på mio. kr. 350.

Den oprindelige årsag til forhøjelsen af loftet var ønsket om at afbøde de eventuelle afledte økonomiske konsekvenser ved negative bankrenter, som udskydelsen af en række betalingsfrister for moms og A-skatter mv. kunne give virksomheder og foreninger m.fl., der rent faktisk kunne have betalt til tiden. 

Det var tanken med forhøjelse af loftet, at ordningen med for store indeståender skulle stoppe den 1. juni 2022. Tilbage i april 2022 vedtog Folketinget dog at forlænge ordningen frem til maj 2023.

Regeringen skiftede dog hurtig mening og fremsatte kort efter et nyt lovforslag, hvorefter muligheden for store indeståender pludseligt kun kunne løbe til og med den 14. juni 2022. Fra den 15. juni 2022 har grænsen igen været tilbage på det oprindelige loft på kr. 200.000. Beløb herover er efterfølgende blevet udbetalt til virksomhedernes NemKonti. 

Den hurtige beslutning om udbetaling af store indestående på skattekoen blev begrundet med, at ordningen havde været misbrugt, og mange virksomheder og foreninger m.v. havde anvendt skattekontoen som kassekredit i større omfang end der reelt havde været forpligtelser på over for Skattestyrelsen.  

Har I ikke tjekket skattekontoen for nyligt, er vores anbefaling, at I tjekker saldoen. Endvidere bør I tjekke op på, hvorvidt der er blevet udbetalt penge til jeres NemKonto, som retteligt skulle have været anvendt til fremtidige betalinger af moms og A-skatter m.v. 

Rettelser og korrektioner (efterangivelser for moms)

Indtil videre har virksomheder og foreninger m.fl. ikke skulle betale renter af korrektioner og rettelser til tidligere perioder, hvis de indberettede en efterangivelse til en tidligere momsperiode, og denne rettelse medførte, at virksomheden eller foreningen m.fl. skulle betale mere i moms end det momstilsvar, som oprindeligt var angivet.

Baggrunden for lovforslaget var, at de nuværende regler anses at favorisere de virksomheder og foreninger m.fl., der ikke angiver til tiden, i forhold til de virksomheder og foreninger m.fl., der angiver de korrekte tal og i rette tid, men som betaler for sent.

Denne ”gratis” korrektionsmulighed er nu foreslået ændret med lovforslaget. Det betyder, at der fremadrettet bliver beregnet og opkrævet renter fra den oprindelige momsangivelses betalingsfrist og frem til den faktiske betalingsdato. Renten fastsættes løbende og udgør for tiden ca. 8,4% p.a.

Når lovforslaget bliver gennemført, vil virksomheder og foreninger m.fl. i Danmark, i lighed med landene omkring os, skulle betale renter af momskorrektioner, der medfører en merbetaling til staten.

I lovforslaget er der ikke lagt op til overgangsregler. Dermed vil enhver efterangivelse eller korrektion, der indberettes efter ikrafttrædelsesdatoen medføre forrentning af mellemværendet, uanset hvilken periode det vedrører. Ikrafttrædelse forventes at ske primo 2023.

Renterne vil dermed omfatte alle efterangivelser af moms, der medfører en postering på skattekontoen. Det er desværre kun beløb i Skattestyrelsens favør, der forrentes; dvs. situationer, hvor der har været indberettet et for lavt momstilsvar.

Andre lovjusteringer gældende fra den 15. juni 2022 

Lovforslaget omfattede også andre lovændringer, der tillige trådte i kraft den 15. juni 2022.

Disse lovændringer betyder, at der fra den 15. juni 2022 bliver opkrævet renter i følgende tilfælde:

  • Nyregistrerede virksomheder – der indberetter den første momsangivelse for sent, men inden Skattestyrelsen foretager en foreløbig fastsættelse
  • Nyregistrerede virksomheder – der indberetter den første momsangivelse rettidigt, men ændrer angivelsens tilsvar til et højere beløb efter fristens udløb
  • Nyregistrerede virksomheder – der bliver momsregistreret med tilbagevirkende kraft og dermed afledt heraf indberetter den første momsangivelse for sent.

Renteberegningen vil i disse tilfælde blive beregnet fra datoen for angivelsesfristens udløb.


Mere information

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om skattekontoen eller betaling af renter på efterangivelser m.v., er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt