Den nye ferielov ekstra materiale

I forbindelse med afholdelse af kursus omkring den nye ferielov konkluderede vi, at der var en del for- hold, som skulle drøftes i den enkelte organisation til brug for beregning af feriepengeforpligtelse, beløb til indefrysning mv.

Til brug herfor har vi udarbejdet nedenstående oversigt over de forhold, I med fordel kan afklare på nuværende tidspunkt. Forholdene kan variere afhængig af organisationens størrelse, hvorfor listen ikke er udtømmende.

Hvem er omfattet

 • Valgte personer er som udgangspunkt ikke omfattet af ferieloven, men har de en ansættelses- kontrakt og er ansat på funktionærlignende vilkår, skal deres optjente ferie i perioden 1. sep- tember 2019 - 31. august 2020 indefryses.
  • Såfremt den valgte person er ”ansat” i henhold til en kongresbeslutning – og derfor ikke har nogen ansættelseskontrakt – skal indefrysningsbeløbet ikke indbetales til feriefon- den, men det står organisationen frit for, om beløbet alternativt skal udbetales til den valgte person eller indbetales på en pensionsordning.

Beløb til indefrysning

 • Beløb til indefrysning beregnes som 12,5% af den ferieberettigede løn i perioden 1. september 2019 - 31. december 2020. Den ferieberettigede løn opgøres som din bruttoindkomst – dvs. løn inkl. alle skattepligtige lønandele/tillæg, men fratrukket løn udbetalt ved afholdelse af ferie i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020. Man skal være opmærksom på, hvilke tillæg der indgår i beregningen af den feriepengeberettigede løn, da ansættelseskontrakt, over- enskomst eller lignende kan have taget stilling hertil.
   
 • Afholdt ferie skal fratrækkes i opgørelsen af den feriepengeberettigede løn, men kun de lovplig- tige 5 uger. Derudover skal ferietillæg fratrækkes opgørelsen, men kun med den lovpligtige del, som udgør 1% af den feriepengeberettigede løn. Er jeres lønsystem sat korrekt op til at kunne foretage denne beregning?
   
 • Såfremt der optjenes ferie (6. eller 7. ferieuge) – udover den lovpligtige del (5 uger) – skal det aftales, hvilken ferie man så først afholder og om lønsystemet kan håndtere dette, således at det fx er den ekstra ferie, der afholdes først, og de derfor ikke bliver modregnet i den feriepengebe- rettigede løn.
   
 • Skal indefrysningsbeløb indbetales til fonden eller blive stående i virksomheden? Den endelige beslutning skal træffes inden 31. december 2020.
   
 • Beløbet til indefrysning kan indberettes løbende via e-Indkomst eller på én gang inden 31. de- cember 2020. Sidstnævnte kan være mest hensigtsmæssig, såfremt man er i tvivl om, hvorledes den feriepengeberettigede løn skal opgøres.


Feriepengeforpligtelse

 • Feriepengeforpligtelse skal fremover opgøres efter den konkrete metode, hvor den ansattes til- godehavende feriedage opgøres og ganges med den forventede lønomkostning pr. dag. Det skal derfor undersøges, hvorvidt lønsystemet kan opgøre feriepengeforpligtelsen i overensstem- melse hermed.

 

Ferietillæg

 • Ferietillægget kan fremover udbetales i to rater med lønnen for maj samt lønnen for august. Alternativt kan man vælge at udbetale hele beløbet med maj-lønnen. Sidstnævnte kræver, at man kender lønnen for juni-august, og at man er indstillet på at forudbetale for disse måneder.
   
 • Ferietillægget optjenes fremover i perioderne september - maj samt juni - august. For ferietillæg udover den lovpligtige del skal det undersøges, hvorvidt tillægget optjenes på baggrund af ka- lenderåret eller samtidig med det lovpligtige ferietillæg.


Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig med skatterådgivning, revision, regnskab m.m.
 

Kontakt