Skat og moms for arbejdsgivere

Indhold

 • Back to Basics
 • Beskatning og indberetning af personalegoder
 • Mulighed for bruttolønsordning
 • Udlæg efter regning
 • Beskatning og indberetning af honorarer
 • Udbetaling af skattefrie godtgørelser
 • Kontrol- og dokumentationskrav
 • Skattekontrolloven & skatteindberetningsloven
 • Moms - ansatte
 • Dagligdagens udfordringer

 

Back to Basics 

A-indkomst

 • Løn – Hvad opfatter vi som løn?
 • Hvem er lønmodtager?
 • Vederlag for bestyrelsesarbejde mv.
 • Skattepligtige personalegoder
 • Hvad er ikke A-indkomst??

B-indkomst

 • Honorarer
  • Vederlag for personligt arbejde
 • Skattepligtige personalegoder
 • Uddelinger fra fonde og foreninger

 

Personalegoder

 • Fri telefon
 • Fri bil
 • Beklædning
 • Frikort til offentlig befordring
 • Gaver
 • Fitness
 • Skærmbriller
 • Forsikringer
 • Og mange flere…

Den store bagatelgrænse (kr. 6.200)

 • Computertaske?
 • Mad og drikke?
 • Fri avis?
 • Privatbenyttelse af arbejdsredskaber?

Den lille bagatelgrænse (kr. 1.200)

 • Julegaver?
 • Fitness?
 • Sponsorbilletter?

 

Fri telefon beskattes med kr. 2.800 om året (2019-niveau) – beskatning af fri telefon fjernes pr. 1. januar 2020

Beklædning ønsket og betalt af arbejdsgiveren er et skattepligtigt personalegode omfattet af den store bagatelgrænse
• Uniformer, der ikke kan anvendes privat, er skattefri for medarbejderen

Skærmbriller, der kan anvendes privat, er omfattet af den store bagatelgrænse. 
Det er muligt for medarbejderen, at underskrive en tro & love-erklæring om, at godet ikke anvendes privat. Dermed vil medarbejderen undgå beskatning forudsat, at godet rent faktisk ikke anvendes privat

 

Arbejdsgiverbetalt fitnesskort er et skattepligtigt personalegode, men er omfattet af bagatelgrænsen for ikke-arbejdsrelaterede personalegoder
• Hvad med DHL-løbet?
• Deltagergebyr (delvis egenbetaling)
• Løbetøj
• Mad

Arbejdsgiverbetalte forsikringer, der dækker private begivenheder er skattepligtige for medarbejderen (A-skat, AM-bidrag)

Forsikringer, der har til hovedformål at dække risiko forbundet med arbejdet er
et personalegode for medarbejderen (ikke A-skat, AM-bidrag)

 

Fri bil: 

Den skattepligtige værdi af fri bil: 25 % af beregningsgrundlaget op til kr. 300.000 og 20 % af resten. Beregningsgrundlaget udgør mindst kr. 160.000
Værdien forhøjes med et miljøtillæg svarende til grøn ejerafgift + 50 %
For dieselbiler betales der udligningsafgift og privatbenyttelsesafgift
Medtages ikke i beskatningen

Ingen beskatning?

 • Bilen er kun til rådighed erhvervsmæssigt
 • Gulpladebil
 • Papegøjeplader
 • 25-gange-reglen?
 • Dagsbevis

 

Gaver: 

 Hvad med

 • Gavekort?
 • Kontantgaver?

Jubilæumsgratialer

 • Særlige krav

 

Lejlighedsgaver: 

Almindelige gaver, der markerer en privat mærkedag – f.eks.:

 • Bryllup
 • Fødsel
 • Runde fødselsdage
 • Endt uddannelse

Lejlighedsgaver er ikke skattepligtige så længe værdien ikke overstiger hvad, der
kan anses for passende

 

Fratrædelsesgodtgørelse: 

Beskattes kun med det beløb, der overstiger bundfradraget (kr. 8.000)
Betingelser:

 • Lønmodtager
 • Ansættelsen skal ophøre fuldstændigt
 • Godtgørelsen skal udbetales i tidsmæssig tilknytning til fratrædelsen
 • Fratrædelsesgodtgørelsen skal være fastlagt på forhånd
 • Godtgørelsen må ikke reelt være løn

 

Indberetning: 

Værdi af fri bil – bruttobeløb i felt 19 – beløbet skal også med i felt 13 ( A-skat og AM-bidrag)

Værdi af fri telefon mv. – beløb pr. påbegyndt måned i felt 20 – Beløbet skal også med i felt 13 (A-skat og AM-bidrag)

Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring – beløb i felt 26 – Beløbet skal også med i felt 13 (A-skat og AM-bidrag)

Værdi af fri bolig – forskellen mellem det den ansatte betaler for at få stillet boligen til rådighed og markedslejen indberettes i felt 50 (B-indkomst og AMbidragsfri)

Fri medie-/radiolicens – Værdi indberettes i felt 53 (B-indkomst og AMbidragsfri)

Værdi af personalegoder, der overstiger 1.200 kr.’s-grænsen – felt 55 (Bindkomst og AM-bidragsfri)

Værdi af personalegoder, der ikke er omfattet af bagatelgrænse – felt 56 (Bindkomst og AM-bidragsfri)
Værdi af frikort til offentlig befordring – felt 63 (afkrydsningsfelt)
Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse – felt 69 – skattefri op til kr. 8.000

Bruttolønordning 

Aftale med arbejdsgiver om bruttolønnedgang mod at modtage et gode
Godkendte ordninger:

 • Fri bil
 • Fri telefon/internet
 • Efteruddannelse
 • Massage
 • Offentlig befordring

Betingelser: 

 • Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn.
 • Den ændrede vederlagsaftale skal rummes inden for eventuelle overenskomster.
 • Den aftalte lønnedgang skal løbe over en længere periode, minimum 12 måneder.
 • Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse.
 • Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med lønnedgangen. Det indebærer, at medarbejderens lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med medarbejderens forbrug af godet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed.
 • Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for medarbejderne. Dette betyder, at arbejdsgiveren enten skal være ejer af godet eller være forpligtet i forhold til den eksterne leverandør af godet.

 

Udlæg efter regning 

Beløb, som en lønmodtager får til dækning af udgifter lønmodtageren har afholdt på arbejdsgiverens vegne, er ikke skattepligtige
Forudsætning:

 • Udgifter, der ville være fradragsberettigede for lønmodtageren

Refusion af private udgifter er skattepligtigt

 

Beskatning og indberetning af honorarer 

Hvem:

 • Musikeren
 • Foredragsholderen
 • Journalisten
 • Revisoren
 • Kunstneren
 • Komikeren
 • Alle, der udfører personligt arbejde mod vederlag

 Hvordan ser fakturaen ud?

 • CPR- kontra CVR-nummer
 • Er der moms på?
 • Kørsels- og rejsegodtgørelse?

 

Honorar uden moms indberettes i felt 36 som AM-bidragspligtig B-indkomst

 • U: Hvis modtager er en juridisk person (selskab, fond, forening el.lign.)

Honorar med moms indberettes ikke
Det er muligt at indberette på et CVR-nr. i eIndkomst – Der skal indberettes på det, der hedder et person SE-nummer i eIndkomstsystemet.
Hvis godtgørelser angives særskilt på fakturaen, skal disse indberettes i felt 38 som ikke-AM-bidragspligtig B-indkomst

 

Udbetaling af skattefrie godtgørelser 

Medarbejdere: 

 • Skattefri kørselsgodtgørelse 
 • Kost- og logigodtgørelse (rejsegodtgørelse) 
 • Godtgørelser i forbindelse med uddannelse/kurser 

Bestyrelsesmedlemmer mv.: 

 • rejse- og kørselsgodtgørelse 
  • krav om vederlag eller ej 
 • Andre godtgørelse 
  • Nogle godtgørelser kan udbetales skattefrit til ulønnede medhjælpere og medlemmer af bestyrelser i foreninger 
  • Gælder det også for fagforeninger? 

Medlemmer af foreninger: 

 • Rejse- og kørselsgodtgørelser til medlemmer er ikke uddelinger
 • Skattepligtige godtgørelser (ikke uddelinger) til medlemmer er ikke indberetningspligtige for foreningen – Medlemmet skal selv sørge for at selvangive

Uddannelsesgodtgørelse: 

 • Arbejdsgiver mv. kan skattefrit dække udgifter til den ansatte mv.’s uddannelse
 • Det er et krav, at uddannelse/kurser ikke udelukkende har et privat formål for den ansatte
 • Det er dog ikke et krav, at uddannelsen er relevant for arbejdsgiver

Hvem er omfattet:

 • Ansatte
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Medlemmer af fagforeninger
 • Medlemmer af a-kasser
 • M.fl.

 

Kontrol- og dokumentationskrav 

Befordringsgodtgørelse: 

 • Modtagerens navn, adresse og CPR-nr.
 • Bilens registreringsnummer
 • Kørslens erhvervsmæssige formål
 • Dato for kørslen
 • Kørslens mål + evt. delmål
 • Antal kørte kilometer
 • Anvendte satser
 • Udregning af godtgørelsen

Rejsegodtgørelse: 

 • Modtagerens navn, adresse og CPRnr.
 • Rejsens erhvervsmæssige formål
 • Rejsens start- og sluttidspunkt
 • Rejsens mål + evt. delmål
 • Anvendte satser
 • Beregning af rejsegodtgørelsen

Konsekvenser: 

 • Overholdes betingelserne i bekendtgørelse ikke = skattepligtigt
 • Hvem skal betale skatten - modtager eller udbetaler
 • Alle udbetalinger fra udbetaleren ??

 

Skattekontrolloven og skatteindberetningsloven 

Skattekontrolloven: 

 •  Præcisering af Skattestyrelsens kontrolhjemler
 • Afskaffelse af selvangivelsesbegrebet – erstattes af et oplysningsskema
 • Skønsmæssig ansættelses uden for TP
 • Lovfæster, at Skattestyrelsen kan afskære fra TastSelv hvis væsentlig mistanke om fejl eller misbrug

Skatteindberetningsloven: 

 • Automatiske indberetningspligter
 • Arbejdsgivers pligt til indberetning af udbetalinger
 • Foreninger og fondes indberetninger af uddelinger
 • Krav til indberetningerne

 

Få hjælp til skatterådgivning her. 

Moms - ansatte 

Moms ved medarbejderens brug af arbejdsgivernes aktiver: 

Præcisering af momsmæssig behandling ved personalets private brug af arbejdsgiverens aktiver

 • SKAT præciserer, at når en arbejdsgiver indkøber aktiver, der både skal bruges til momspligtige formål og til de ansattes private brug, kan virksomheden vælge enten;
  • at henføre aktivet delvist til arbejdsgiveren og bruge reglerne om delvis fradragsret, eller
  • henføre aktivet fuldt ud til arbejdsgiveren og bruge reglerne om fuld eller delvis fradragsret
 • Vælger arbejdsgiveren at henføre aktivet fuldt ud til arbejdsgiveren og bruge reglerne om fuld eller delvis fradragsret, skal den ansattes private brug af aktivet sidestilles med levering af en ydelse mod vederlag, hvoraf der skal betales udtagningsmoms
 • Moms ved salg af brugt udstyr til de ansatte

Moms ved salg til ansatte: 

 • Momsfradragsret ved indkøb
 • Almindelig salgsmoms ved salg til de ansatte
  • Beregningsgrundlaget er som udgangspunkt salgsprisen
 • Vederlagsfri overdragelse?
 • Udelukkende anvendt til momsfri aktivitet?

Kantinemoms: 

 • Drevet af arbejdsgiver
  • Forenklet ordning 1 - beregningsgrundlag
 • Drevet af tredjemand med tilskud fra arbejdsgiver
  • Forenklet ordning 2 – beregningsgrundlag
 • Hvilken ordning anvender I selv?

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig med skatterådgivning, revision, ejendomsavancebeskatning m.m.

Kontakt