Moms for foreninger

Indhold 

 • Momslovens anvendelsesområde
 • Moms og tilskud
 • Momsfritagelser
 • Moms af kursusaktiviteter
 • Udlejning af fast ejendom
 • Den generelle momsfradragsret
 • Energi- og lønsumsafgift
 • Kantinemoms
 • Dagligdagens udfordringer

Momslovens anvendelsesområde 

Omsætningsafgift

 • Indtægter kan opdeles i 3 kasser
  • Momspligtige indtægter
  • Momsfrie indtægter
  • Indtægter, der falder uden for momsloven
    
 • Udgifter kan berettige til fradrag
  • Fuld fradragsret
  • Delvisfradragsret
  • Ingen fradragsret
  • Særregler
    

Momslovens anvendelsesområde - Salgsmoms 

 • Den enkelte transaktion
  • Ydelser mod vederlag?
    
 • Hvad man sælger og ikke hvem man er
 • Hvad med:
  • Erstatninger?
  • Refusioner?
  • Tilskud?

 

Momslovens anvendelsesområde - Købsmoms 

Alle momsregistrerede kan fratrække købsmoms. Købsmomsen skal være oplyst på fakturaen: 

 • Fuld fradrag
 • Delvis fradrag
 • Ingen fradrag

Særregler:

 • Varebiler
 • Ejendomsudgifter
 • Restaurationsudgifter
 • Hoteludgifter
   

Momslovens anvendelsesområde - omvendt betalingspligt 

Gælder alle afgiftspligtige personer

 • Køb af varer fra andre EU-lande
 • Køb af varer fra tredjelande
 • Køb af ydelser fra andre EU-lande
 • Køb af ydelser fra tredjelande
 • Køb af IT-udstyr fra danske virksomheder
   

Moms og tilskud 

Momspligt eller helt uden for momslovens anvendelsesområde. 
Ydelse mod vederlag?

 • Sponsorat/reklame
 • Taxametertilskud (undervisning)
 • Tilskud til at udføre opgaver
 • Tilskud til at nedbringe pris på varer eller ydelser – også til tredjemand?

• Hvad med reklamer i medlemsblade?

Momsfritagelser 

Ikke levering af ydelser mod vederlag 

 • Uden for momsloven 

Oplistet som en af mange i momsloven § 13 

Eksport 

Socialforsorg og bistand (a-kasser)
Skoleundervisning, faglig uddannelse, omskoling mv.

 • Hvad med i dag? – kursusvirksomhed med gevinst for øje, der retter sig mod virksomheder og institutioner mv.
 • Underleverandører?

Foreninger og organisationers levering af varer og ydelser i nær tilknytning til
deres medlemmer mod et kontingent

 • Forudsætning:
  • Ikke for gevinst, formålet er politisk, filantropisk, fagforeningsmæssig mv., ingen konkurrencefordrejning
 • Alle foreninger – hvad siger praksis??

 

Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom: 

Salg af fast ejendom 

 • Hvad er en ejendom? 
 • Ny kontra gammel bygning?
 • Salg af bebygget grund? 

 

Ydelser præsteret af selvstændige grupper

 • Forudsætter, at det er en selvstændig enhed, medlemmets betaling svarer nøjagtigt til medlemmets andel af fællesudgifter, ingen konkurrencefordrejning
 • Fællessekretariater og fælles IT-løsninger?
 • Hvem kan omfattes heraf?

Salg i forbindelse med almenvelgørende/almennyttige aktiviteter

 • Betingelser for momsfritagelse
 • Nylige afgørelser bekræfter muligheden
 • Ikke en ansøgningsbestemmelse

 

Moms af kursusaktiviteter 

Undervisning/uddannelse er momsfritaget
Udfordring: Hvad er undervisning, faglig uddannelse?

Hvad med kursusvirksomhed?

 • Drives med gevinst for øje
 • Rettet mod:
  • Faglige foreninger?
  • A-kasser?
  • Private?

Underleverandør: 

 • Underleverandører stilles ligeligt med leverandøren 
 • Kan også omfattes af fritagelsesbestemmelsen 

 

Udlejning af fast ejedom 

Momsfritaget

 • Mulighed for frivillig momsregistrering
 • Krav om binding

Fradragsret ved frivillig registrering

 • Egne lokaler: Følger den almindelige fradragsret
 • Udlejede lokaler: Momsfradrag
 • Fællesarealer: Efter ejendommens kvm.
 • Drift af bygningen?

Kontorhoteller?

Den generelle momsfradragsret 

Fuld fradrag: 

Virksomheder kan ved momsopgørelsen fradrage afgiften for indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, der ikke er momsfritaget

Indkøbet skal foretages af en momspligtig person. Indkøbet skal anvendes til en momspligtig aktivitet. Momsen skal være korrekt opkrævet og dokumenteret – Fakturapligt/-krav

 

Delvis fradrag: 

Omfatter indkøb, der både anvendes til afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige formål:
Fradragsberettiget formål
Ikke fradragsberettigede formål

 • Formål, som er fritaget for moms - ML § 13
 • Formål, som falder uden for momslovens anvendelsesområde
 • Indkøb til private formål
 • Formål, som ikke er fradragsberettiget - ML § 42, stk. 1

Hvilke typiske udgifter??

 

Ingen fradragsret - §42 

 • Kost m.v. personale
 • Indkøb af gaver
 • Indkøb – private udgifter
 • Indkøb direkte forbundet med momsfritaget aktivitet
 • Personbiler – anskaffelse og drift

Særregler - §42 

 • Restaurationsbesøg – 25%
 • Kursusvirksomheder – kost – 25%
 • Leasing af personbiler
 • Broafgift Øresund – 100%

Særregler - i øverigt 

 • Varebiler 
 • Medarbejdertelefoner m.v. 

Udlejning af fast ejedom 

 • Udgifter vedrørende opførelse 
 • Udgifter vedrørende ombygning m.v. 
 • Udgifter - drift af bygningen 
 • Ændringer i antal udlejede kvm
  • Hvilken indflydelse har det ?
  • Og hvornår har det indflydelse fra
 • Tidligere afholdte ombygningsudgifter
  • Momsfradrag på tidspunktet for afholdelse
  • Ikke momsfradrag på tidspunktet for afholdelse
 • Reguleringsperiode
  • Fast ejendom, herunder om- og tilbygninger. Reguleringsperioden er 10 år.
  • Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom, hvis den årlige værdi overstiger 100.000 kr. Reguleringsperioden er 5 år.

 

El- og vandafgifter - lønsumafgift 

Sammen fradragsret som fradrag for købsmomsen vedrørende el- og vandregningen 

 • El:
  • Satser: 
  • Drift og belysning mv.: 88,0 øre pr. kWh 
  • Rumvarme, komfortkøling: 62,5 øre pr. kWh
  • Privat forbrug: intet fradrag 
 • Vand: 
  • Vandafgiften 
  • 6,37 kr. pr. m3 

 

Lønsumsafgift 

Hovedregel:

 • Ikke momspligtige aktiviteter er lønsumsafgiftspligtige
 • Dog kun oplistede aktiviteter:
  • ML § 13, stk. 1, nr. 1, 3, 5, 6, 10-12, 15, 16 og 19
 • Hvor er foreninger omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 4?
 • ” … af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven.”
 • Afgiftsgrundlag:
 • Lønsummen vedr. afgiftspligtige aktiviteter

Kantinemoms 

 Særregel – Hvorfor?

 • Medarbejderbetaling = omsætning ?
 • Momsfradrag for frokostbespisning
 • Hvad med mødebespisninger mv.
  • Interne møde kontra eksterne møder?
 • Hvad med salg til andre end ansatte?

 

Ordning 1: 

 • Virksomheden er leverandør og driver selv kantinen
  • Indkøbspris af råvarer + 5 %
  • Indkøbspris af ekstern arbejdskraft til beskæftigelse med indkøb og salg i kantinen, og
  • Lønninger til eget personale, der helt eller delvist er beskæftiget i kantinen -25 %
   • Eller faktisk % anvendt til afrydning mv.
 • Fradrag for mødebespisning – 3% eller faktisk opgjort

Ordning 2: 

 •  Virksomheden er leverandør i forhold til medarbejderen, men driver ikke selv kantinen
  • Den samlede indkøbspris fra leverandør tillagt 2,5%
  • Lønninger til personale, der helt eller delvist er beskæftiget i kantinen -25 %
   • Eller faktisk % anvendt til afrydning mv.
 • Fradrag for mødebespisning – 3% eller faktisk opgjort
Kontakt