Ny indsigt - Moms udlån af medarbejdere

Momsmæssig behandling af udlån/udlejning af medarbejdere

Ri kommenterer på den momsmæs- sige behandling af udlån/udlejning af medarbejdere, da både Skatterå- det og Højesteret i efteråret 2015 har taget stilling til netop dette spørgs- mål.

Praksis fastslået af Højesteret og Skatterådet
Højesteret stadfæstede i SKM2015.697.HR, at udlån/udlejning af medarbejdere er momspligtigt efter momslovens § 4, stk. 1, jfr. § 3, stk. 1. Der var i den konkrete sag tale om ”udlån/udlejning” af privatbanetjenestemænd imellem to selskaber. Udlejningen skete ikke ved, at det ene selskab betalte et vederlag for medarbejderne, men det lånende selskab friholdt det udlånende selskab for aflønningen af medarbejderne.

Baggrunden for denne konstruktion var, at de ansatte tjenestemænd derved kunne opretholde deres tjenestemands status. Højesteret fandt det uden betydning, at der ikke var tale om et egentligt vederlag, men nærmere et udlæg som det lønud- betalende selskab havde foretaget på vegne af det selskab, hvor arbejdet blev udført.

Højesteret har således bekræftet, at momspligten for udlån af medarbej- dere også omfatter den situation, hvor der ikke foreligger et egentligt vederlag. Det betyder efter vores opfattelse, at blot det faktum, at det lånende selskab ikke direkte til de ansatte afholder udgifter til afløn- ning for disses arbejdsindsats, er nok til at der indtræder momspligt.

Skatterådet har endvidere i SKM2016.12.SR taget stilling til spørgsmålet om udlån af medar- bejdere. I den konkrete sag er der tale om, at selskab A indgår alle ansættelseskontrakter i koncernen, men derudover ingen indflydelse har på ansættelsesforholdet. Selskab A aflønner medarbejderne for deres ar- bejde i koncernen. Selskab A opkræ- ver herefter hver måned hos hvert enkelt koncernselskab summen af den løn, som Selskab A på vegne af det pågældende selskab har udbe- talt til selskabets medarbejdere.

Det er SKATs opfattelse, at medar- bejderne er ansat i Selskab A, som herefter mod vederlag stiller de ansattes arbejdskraft til rådighed for koncerndeltagerne. SKAT bemærker endvidere, at Selskab A ikke opfylder betingelserne for udlæg, hvorfor vederlaget for aflønningen af medar- bejdere er momspligtigt.

Skatterådet fastslog, at det ikke var muligt at anvende udlægsreglerne, da betingelserne for ansættelsen er indgået med Selskab A, der udbe- taler lønnen, og omkostningen kan derved ikke anses for at være afholdt på vegne af det selskab, hvor den ansatte rent faktisk udøver arbejdet. Skatterådet tog ikke stilling til, om situationen havde været anderledes, hvis ansættelseskontrakten havde været indgået mellem den ansatte og det arbejdsudførende selskab, og Selskab A blot stod for den faktiske beregning og udbetaling af lønnen.

Konsekvens af ovennævnte

Udlejning/udlån af medarbejde- re mellem selvstændige juridiske enheder vil som hovedregel med-
føre momspligt med det til følge, at den udlånende enhed skal opkræve moms, og at den betalende enhed har fradragsret efter momslovens almindelige regler.

Løsningsmuligheder
For mange virksomheder, foreninger og fonde - som ikke er momsre- gistreret eller har momsfritagne aktiviteter - vil det ikke være ønsk- værdigt, at der opkræves moms af ”lønrefusionen”, fordi disse ikke har fuld fradragsret for den moms, som bliver opkrævet.
 

Normal ansættelse, fællesansættelse eller splitansættelse?

Normal ansættelse i den udførende virksomhed
Hvis medarbejderen udelukken- de udfører arbejde og rent faktisk
ansættes i den virksomhed, hvor ar- bejdet udføres, skal der således ikke pålægges moms ved ansættelsen.

Fællesansættelse - én ansættelses- kontrakt med flere arbejdsgivere

Det er efter vores opfattelse muligt at indgå aftale om, at én medar- bejder udfører arbejde for flere arbejdsgivere, og at lønomkost- ningen fordeles mellem de enkelte arbejdsgivere, uden at dette udløser momspligt. Der vil så være en løn- udbetalende arbejdsgiver på vegne af alle arbejdsgivere, som afregner løn, A-skat, ATP, pension o.lign., og forestår indberetningen herom til SKAT. Den refusion, som den lønud- betalende arbejdsgiver modtager fra de andre arbejdsgivere, er opgjort ud fra deres indbyrdes aftale. Det kan efter vores opfattelse ikke anses for et momspligtigt vederlag, da den refunderende arbejdsgiver blot betaler sin andel af den løn, som den ansatte - jf. ansættelseskontrakten med alle arbejdsgivere - skal have.


Splitansættelse - flere ansættelses- kontrakter og flere arbejdsgivere

En anden mulighed er splitansættel- se, hvilket betyder, at medarbejde- ren ansættes i hver af de virksomhe- der, hvor arbejdet udføres.

Hver virksomhed står herefter selv for aflønning af medarbejderen og indberetning til SKAT. Denne model har den ulempe, at medarbejderen kan opsiges af nogle arbejdsgivere, uden at de andre arbejdsgivere er enige heri. Det betyder også, at alle arbejdsgivere skal afregne ATP og pension for det antal timer, medar- bejderen aflønnes for samt søge om sygedagpengerefusioner m.v.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig med skatterådgivning, revision, ejendomsavancebeskatning m.m.

Kontakt