30-5-2018

 

Nye skattelove

Folketinget har vedtaget lovforslag på skatteområdet, som berører personskatteområdet med bl.a. en permanent BoligJobordning, ophævelse af udligningsskatten på pensionsudbetalinger, ophævelse af skatten på arbejdsgiverbetalt telefon og internet samt børneopsparingskonti.

Permanent Bolig

Jobordning BoligJobordningen er ikke et nyt tiltag, men ordningen har i flere år kun eksisteret som en midlertidig ordning. Ordningen er med de nye lovforslag gjort permanent fra 1. januar 2018 og frem, og gør det muligt at fradrage lønudgifter for visse serviceydelser i hjemmet samt at fradrage udgifter til håndværksydelser for visse typer af arbejde på helårsboliger eller sommerboliger.

Det maksimale fradrag for lønudgifter inkl. moms til serviceydelser udgør for 2018 kr. 6.000 og kr. 12.000 årligt pr. person til håndværksydelser. Beløbsgrænserne vil fremover blive reguleret én gang årligt.

Hvilke ydelser, BoligJobordningen helt præcist giver fradrag for, kan ses på SKATs hjemmeside.

Udligningsskat på pensionsudbetalinger bortfalder

Udligningsskatten på visse pensionsudbetalinger ophæves fra indkomståret 2018 og fremefter. De personer, som er berørt af denne ændring, vil få udsendt en ny forskudsopgørelse for 2018.

Fri telefon

Det er blevet fast kutyme i mange virksomheder, at arbejdsgiveren stiller telefoner til rådighed for privat anvendelse for sine medarbejdere. Mange virksomheder betaler i dag også for medarbejderens private internetforbindelse. Pt. beskattes medarbejderen samlet med kr. 2.800 årligt af disse goder, da det ses som et sparet privatforbrug.

Folketinget synes nu at være trådt ind i det enogtyvende århundrede, og fra og med 2020 vil arbejdsgiverbetalt telefon og internet blive behandlet som et skattefrit personalegode.

Børneopsparingskonti

Det maksimale årlige indskud og det månedlige indskud på børneopsparingskonti er fra og med 1. januar 2018 fordoblet.

Fremover er det muligt årligt at indskyde kr. 6.000 på en børneopsparingskonto, og det samlede tilladte indskud er hævet til kr. 72.000.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - CVR-nr. 53 37 19 14 - Skagensgade 1 - DK-2630 Taastrup - kbh@ri.dk - +45 43 50 50 50 - Privatlivspolitik -