26-04-2021
 

Ændringer vedrørende beskatning af fonde og foreninger vedtaget

Skatteministeren fremsatte i foråret lovforslaget L211, der bl.a. berører foreningers beskatning og den skattefrie bundgrænse ved uddelinger fra visse fonde. Lovforslaget blev vedtaget 3/6 2021. Foreninger skal beskattes af udbytte, renter mv.

Foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 er i dag kun skattepligtig af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. Det betyder, at medmindre at indtægter i form af udbytte, royalty mv. er en del af den erhvervsmæssige virksomhed er disse indtægter skattefrie.

Fra og med indkomståret 2023 er danske foreninger mv. skattepligtige af udbytte, renter af og kursgevinster på kontrolleret gæld samt royalty. Udbytte skal beskattes med 15 %, mens renter af og kursgevinster på kontrolleret gæld samt royalty skal beskattes med 22 %. De fleste foreninger vil kun blive "ramt" af udbyttebeskatningen, hvorfor en omlægning til rentebærende afkast kan være en mulig for at undgå beskatning.

Da de danske regler for beskatning af udenlandske foreninger mv. har været og vil fortsat frem til indkomståret 2023 være i strid med EU-retten. Hvor reglerne for udenlandske og danske foreninger harmoniseres.

Det er vær at bemærke, at almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger ikke skal beskattes af udbytte fra danske selskaber.

Forhøjelse af det skattefri bundfradrag i uddelinger fra visse fonde

Modtagere af uddelinger fra godkendte fond mv. kan i dag, efter ligningslovens § 7, nr. 22, skattefrit modtage ydelser på op til 10.000 kr. inden for et kalenderår, hvis fondens formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde. 

Det skattefri bundfradrag p.t. på kr. 10.000 forhøjes og vil fremover blive indeksreguleret ud fra et grundbeløb på 13.000 kr. (2010-niveau), hvilket svarer til 15.200 kr. i 2021-niveau.

Forhøjelsen af bundfradraget har virkning for ydelser, der modtages fra og med den 1. juli 2021.

 

Kontakt John for uddybning og rådgivning

Kontakt