19-09-2019

 

Ændringer af spilleafgiftsloven

I takt med udviklingen af sociale medieplatforme er brugen af konkurrencer steget det seneste årti, og hermed har spilleafgiftsloven oplevet ændringer – senest 1. januar 2019, hvor en mindre justering af loven trådte i kraft.

Som rådgivere for en bred vifte af organisationer oplever vi jævnligt at blive spurgt om afgiftsreglerne, når der afholdes konkurrencer; især spørgsmål vedr. konkurrencer, afholdt for organisationens medlemmer. Vi har derfor fundet det hensigtsmæssigt at redegøre for de krav, der gør sig gældende, når man som organisation afholder konkurrencer.

Konkurrencer, lotterier, spil uden indsats mv.

Når foreninger mv. generelt afholder konkurrencer, er der flere forskellige måder, hvorpå dette kan gøres. Den mest udbredte metode vil nok være det, som vi betegner som ”spil uden indsats”.

Ved ”spil uden indsats” forstås den type konkurrence, hvor alle kan deltage. Det kræver ingen færdigheder for at vinde, og man har som deltager ikke betalt for at deltage.

Hvis konkurrencen kan anses for at opfylde kriterierne for ”spil uden indsats”, vil udbyder kunne indbetale en afgift til myndighederne – i stedet for at vinderen skal beskattes af gevinsten.

Alle kan deltage

For at en konkurrence kan betegnes som ”spil uden indsats”, skal konkurrencen være offentligt tilgængelig. Der må ikke ske en udvælgelsesproces, fx via casting eller ved medlemskab af en bestemt forening; alle skal have mulighed for at deltage.

Element af tilfældighed

Endvidere skal organisationen – hvis konkurrencen skal omfattes af spilleafgift – sikre sig, at der ikke kræves særlig viden eller specielle egenskaber for at vinde konkurrencen.

Det er typisk accepteret, at meget lette spørgsmål om fx forventninger til et valgresultat mv. ikke anses for ”særlig viden”.

Uden indsats

Skattestyrelsen har præciseret, at betaling af fx kontingent til en faglig forening ikke kan anses for indirekte betaling for deltagelse i en konkurrence – formålet med kontingentbetalingen er ikke deltagelsen i  konkurrencen.

I mange år har Skattestyrelsens praksis været, at faglige organisationers afholdelse af konkurrencer for medlemmerne ikke kunne omfattes af spilleafgiftsloven, da konkurrencerne ikke har været offentligt tilgængelige. Denne praksis synes nu at vakle.

Skatterådet har bekræftet, at en konkurrence for medlemmer af en faglig forening kunne anses for at være offentlig tilgængelig – og dermed omfattet af spilleafgiftsloven. Skatterådet begrundede denne ”praksisændring” med, at der var tale om en landsdækkende forening med ca. 1 mio. medlemmer. Konkurrencen var ligeledes annonceret via sociale medier, på foreningens hjemmeside samt trykt markedsføringsmateriale. Alle kunne ligeledes optages som medlem i foreningen.

Konkurrencen var i øvrigt gratis, og vinderen blev fundet ved tilfældig lodtrækning.

Skattestyrelsen har ikke direkte oplyst, hvor ”stor” en forening skal være for at kunne anses for ”større”, hvorfor det er en konkret vurdering fra sag til sag.

Med Skatterådets afgørelse vil foreninger – forudsat at betingelserne efter spilleafgiftsloven ellers er opfyldt – mod betaling af spilleafgift kunne udlodde gevinster skattefrit til vinderne.

Vi anbefaler, at foreningerne i de konkrete tilfælde anmoder Skattestyrelsen om bindende svar, så beskatningsforholdet kan afklares inden konkurrencens opstart. Ekspeditionstiden er p.t. på mellem 3 - 9 måneder. Vi står til rådighed for udarbejdelse af en sådan anmodning.

Afgiftssatsen

Folketinget vedtog i 2018 en differentiering af bundgrænsen for afgiftspligtige gevinster. Fra 1. januar 2019 skal der for kontantgevinster beregnes 17,5 % i afgift af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. For andre gevinster beregnes der 17,5 % i afgift af den del af gevinstens handelsværdi, der overstiger 750 kr.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.

Kontakt