7-8-2017

 

60-dages-reglen for valgte personer - mulighed for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse

Skatterådet har vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer udtalt, at der efter udløbet af en valgperiode starter et nyt ”ansættelsesforhold”, hvorfor der starter en ny 60-dages-periode for transport i egen bil mellem hjem og arbejdssted.

Afgørelsen kan - efter vores opfattelse - anvendes analogt vedrørende valgte personer i faglige organisationer, da deres ”ansættelsesforhold” typisk ophører i forbindelse med en generalforsamling/kongres, hvor de er på valg.

Resume af afgørelse

”Skatterådet kunne bekræfte, at 60-dages-perioden jf. ligningslovens § 9 B (skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil), vil skulle regnes fra den dato kommunalbestyrelsesmedlemmerne tiltræder efter nyvalg, og at dette gælder for såvel kommunalbestyrelsesmedlemmer, der vælges for første gang, som for kommunalbestyrelsesmedlemmer der genvælges.

Reglerne i § 9 B, stk. 1, litra a), og stk. 2 gælder for det konkrete ansættelsesforhold. Afbrydes et ansættelsesforhold, påbegyndes en ny 60-dages periode. En midlertidig afbrydelse medfører derimod som udgangspunkt ikke en afbrydelse af 60-dages-perioden.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer er ikke ansat af en arbejdsgiver i overensstemmelse med de vilkår mv. der aftales mellem parterne, men vælges derimod af de stemmeberettigede borgere til at varetage hvervet i overensstemmelse med de lovfæstede regler og vilkår, der gælder.

Det er i den forbindelse ikke muligt at aftale eller forhandle om en forlængelse/fornyelse af hvervet, ligesom en forlængelse/fornyelse eksempelvis ikke er afhængig af ejerskab til kapitalandele eller andet. Om en person fortsat er medlem af kommunalbestyrelsen den 1. januar i året efter nyvalg har fundet sted afhænger således udelukkende af valgresultatet.”


Har du spørgsmål til omfanget af afgørelsen m.v., er du altid velkommen til at kontakte:

Kontakt