22-04-2022

 

Splitmoms og lønsumsafgift

Har du også udfordringer med splitmoms og evt. lønsumsafgift, så kan vi hjælpe

Mange foreninger, selvejende institutioner og virksomheder m.fl. har både momspligtige og momsfrie driftsaktiviteter m.v., og det er der intet unaturligt i. 

Dette giver anledning til en række momsmæssige udfordringer, og ofte også en række afledte lønsumsafgiftsmæssige udfordringer, da disse to regelsæt hænger – næsten – uløseligt sammen.  

Flere foreninger, selvejende institutioner og virksomheder m.fl. end man tror, har administrative udfordringer med splitmoms og/eller afledte lønsumsafgiftsmæssige udfordringer, fx:

  • faglige organisationer, der foruden momsfrie medlemskontingenter og tilskud m.v., leverer momspligtige ydelser til andre organisationer eller har kantineordninger
  • sportsklubben eller foreningen, der udøver almengørende aktiviteter, og sideløbende fx sælger sponsorater eller har café-aktiviteter
  • selvejende institutioner med mange forskellige aktiviteter og tilskudsordninger
  • ejendomsmægleren, der formidler salg af fast ejendom og sideløbende modtager momsfri låneprovision
  • elektronikforhandleren, der sælger faldskærme og anden elektronik og sideløbende modtager momsfri forsikringsprovision
  • tandlægen, psykologen eller lægehuset, der foruden de momsfrie behandlinger også udsteder lægeerklæringer eller sælger kurser og konsulentydelser 
  • virksomheder, der for uden de momspligtige aktiviteter, udlejer fast ejendom uden moms
  • virksomheder, selvejende institutioner og foreninger m.fl., der modtager forskellige tilskud og projekttilskud – både fra det offentlige og fra private givere – uden at levere modydelser til giveren. 

Ri har mere end 100 års erfaring med kunder, der har særlige driftsformer og blandede driftsaktiviteter, og vi kan også hjælpe jer.

Søg rådgivning

Kun de trænede øjne spotter eventuelle moms- og afgiftsmæssige problemstillinger, som forskellige driftsaktiviteter, projekter og tilskud m.v. kan medføre. Det kan være svært for bogholderen, controlleren eller regnskabschefen at afdække eventuelle problemstillinger.

Mange foreninger, selvejende institutioner, selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber m.fl. har ikke tilstrækkelige ressourcer og viden til selv at kunne afdække eventuelle moms- og lønsumsmæssige problemstillinger – og dermed få håndteret disse korrekt. 

Fra Skattestyrelsens side kan man blive mødt med krav om registrering, betaling og efterbetaling af moms og lønsumsafgift for de seneste 3 år. Manglende kendskab til regler og love m.v. fritager desværre ikke for betaling samt eventuel efterbetaling. 

I grovere tilfælde kan Skattestyrelsen efteropkræve moms og lønsumsafgift m.v. for de seneste 10 år og tillige rejse bødekrav m.v.    

Hvad kan vi hjælpe med?

Hos Ri ved vi, hvor skoen trykker. Derfor kan vi assistere jer med at afklare eventuelle problemstillinger og kan give jer guidelines til at løse og afregne korrekt moms og lønsumsafgift m.v. 

Splitmoms er et udtryk for, at foreningen, selskabet, virksomheden eller den selvejende institution m.fl. både har momspligtige og momsfrie driftsaktiviteter, hvorved generelle omkostninger kun giver ret til delvis momsfradragsret. 

Inden der tages stilling til omfanget af den delvise momsfradragsret vedrørende de generelle omkostninger, skal der være foretaget en allokering af de direkte henførbare omkostninger til enten de udelukkende momspligtige driftsaktiviteter med fuldt momsfradrag eller til de udelukkende momsfrie driftsaktiviteter uden momsfradragsret. Opdelingen og allokeringen bruges også i forbindelse med håndteringen af eventuel lønsumsafgift.    
 
Vi kan assistere jer med at få sat jeres forskellige driftsaktiviteter, tilskud, kontingenter og indtægter i struktur og kasser m.v., således der opnås korrekt afregning af afgifter, tillige med optimering af fradragssiden. Styring, allokering og bogføring m.v. kan fx opnås både gennem optimal bogføring og fx brug af supplerende regneark.


Mere information

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om moms, splitmoms og lønsumsafgift m.v., er du velkommen til at kontakte os.  

Vi kan naturligvis også assistere med de skatte-, regnskabs- og selvangivelsesmæssige udfordringer der opnår, ligesom vi tilbyder revision m.v. af jeres årsrapporter. 

Kontakt