13-08-2021

 

Landsskatteretten underkender Skattestyrelsen i to sager

Landsskatteretten underkender Skattestyrelsen vedrørende politisk fagligt valgte

Landsskatteretten har den 6. juli 2021 ændret et bindende svar fra Skattestyrelsen vedrørende beskatning af bolig, stillet til rådighed for politisk valgte i faglige organisationer.

I den konkrete sag blev en formand valgt på kongressen for en 2-årig periode, og i forbindelse hermed blev der stillet en bolig til rådighed, som formanden kunne anvende i forbindelse med udførelsen af hvervet som formand. 

Formanden bevarede sin oprindelige bolig og adresse, men anvendte boligen, som forbundet havde stillet til rådighed, når arbejdet som formand krævede det.

Skatteankestyrelsen var af den opfattelse, at formanden skulle beskattes af fri bolig, men dette underkendte Landsskatteretten, da de ud fra en konkret vurdering anså formandshvervet som et midlertidigt arbejdssted, og at praksis ikke ændrede på denne fortolkning, selvom formanden kunne genvælges – og faktisk blev genvalgt – efter den første 2-årige periode.

Landsskatteretten tog ikke direkte stilling til, hvor lang en periode et arbejdssted kan være midlertidigt, men det fremgår tydeligt af afgørelsen, at også fremtidige valgperioder skal vurderes ud fra disses længde og de vilkår, som valgene sker på. Er disse uændrede i forhold til dem, som var gældende for valgperioden i anmodning om bindende svar, vil skattefriheden også være gældende.

Det er Ri's vurdering, at en valgperiode på mere end 2 år, f.eks. 3 eller 4 år, ikke ændrer på skattefriheden, men det er en konkret vurdering, som den enkelte valgte kan få bekræftet via en anmodning om bindende svar.

 

Forening – Reklameydelse mod vederlag i forbindelse med modtagelse af donationer

Landsskatteretten fik i foråret 2021 mulighed for at tage stilling til, hvorvidt en forening skulle anses for at have leveret en reklameydelse mod vederlag i forbindelse med modtagelse af en donation. 

Foreningens formål var at opføre teaterforestillinger, og donationen fra fonden skulle anvendes til at opføre en mobil scene med tilhørende mobil tribune til publikum. Den modtagne donation forudsatte, at fonden, hvorfra donationen kom, skulle nævnes i kommunikations- og markedsføringsøjemed. Samtidig skulle alt pressemateriale koordineres med fonden. 

På baggrund af de konkrete forhold forhøjede Skattestyrelsen foreningens momstilsvar for 2016 med 35.993 kr., da Skattestyrelsen anså foreningen for at have leveret en reklameydelse mod vederlag ifm. med donationen. 

Afgørelsen blev af foreningen påklaget til Landsskatteretten, der ikke fandt, at der forelå en direkte sammenhæng mellem den modtagne donation og den af foreningen leverede ydelse, som bestod af eksponeringen via. foreningens markedsføring. 

Landsskatteretten bemærkede især, at det ud fra foreningens flyers, plakater og teaterprogrammer måtte lægges til grund, at alle, der havde ydet en donation, opnåede samme eksponering – uanset størrelsen af den modtagne donation. Landsskatteretten omstødte derfor Skattestyrelsens afgørelse, og forhøjelsen af momstilsvaret bortfaldt. 


Kontakt John for uddybning og rådgivning

Kontakt