16-01-2020

 

Praksisændring vedr. moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning

Skattestyrelsen er kommet med en fortolkning af EU-domstolsafgørelsen, C-71/18, KPC Herning. Et nyt styresignal er blevet sendt i udkast, hvor Skattestyrelsen erkender, at den hidtidige praksis på området er underkendt.

Tidligere praksis

Salg af fast ejendom er som udgangspunkt momsfritaget, men pr. 1. januar 2011 blev der indført moms på salg af nye bygninger og byggegrunde. I forbindelse med lovændringen fremsendte Skattestyrelsen en vejledning, hvis formål bl.a. var at definere, hvad der skulle forstås ved en ”byggegrund”. Af vejledningen fremgik det, at begrebet ”byggegrund” også omfattede de situationer, hvor der var opført en bygning på grunden, men hvor det af købsaftalen fremgik, at køber erhvervede ejendommen med henblik på nedrivning. Dermed ville der ikke være tale om et momsfritaget salg af en gammel bygning, men et momspligtigt salg af en byggegrund.

Dommen

EU-domstolen har med sag C-71/18, KPC Herning, underkendt hidtidig dansk retspraksis.

EU-domstolen udtalte, at en transaktion i form af levering af en grund med bygninger ikke kan betragtes som levering af en byggegrund, når der på leveringstidspunktet er opført en bygning på grunden, desuagtet, at parternes hensigt var, at bygningen skulle rives ned. Der blev af domstolen lagt vægt på, at bygningen på leveringstidspunktet var funktionsdygtig samt at sælger ikke havde påtaget sig en nedrivningsforpligtelse, men køber overdrog nedrivningsopgaven til tredjepart.

Ny praksis

Skattestyrelsen foreslår nu at ændre sin praksis på området. Fremadrettet vil levering af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er opført en bygning, som udgangspunkt være omfattet af momsfritagelsen, som levering af fast ejendom. Dette uanset, at parternes hensigt er, at bygningen helt eller delvist skal rives ned for at gøre plads til en ny bygning.

For at levering af en grund med en bygning, der er tiltænkt til nedrivning, kan omfattes af momsfritagelsen, kræves det fremover, at:

  • Bygningen ikke er en ”ny bygning” (under 5 år gammel)
  • Bygningen er fuldt funktionsdygtig på leveringstidspunktet
  • Salget ikke er nært forbundet med sælgers levering af andre ydelser, f.eks. nedrivning.

Formålet med salget har som udgangspunkt ikke længere betydning for den momsmæssige behandling af transaktionen. Køber kan åbent tilkendegive et ønske om at nedrive bygningen med henblik på opførelse af en ny bygning – uden momsmæssige konsekvenser for salget.

Genoptagelse

Hvis tidligere praksis har været til ugunst for sælger eller køber, kan der anmodes om genoptagelse og tilba-gebetaling af opkrævet moms.

Ordinær genoptagelse kan ske, hvis anmodningen om den opkrævede moms fremsættes senest 3 år efter momsangivelsesfristen for den opkrævede moms.

Ekstraordinær genoptagelse kan ske fra og med den afgiftsperiode, hvori den 24. juni 2014 indgår og genop-tagelsesanmodningen er indsendt senest 6 måneder efter Skattestyrelsens offentliggørelse af styresignalet.

Hvis sælger af ejendommen ikke ansøger om tilbagebetaling af opkrævet moms, har køber også mulighed for at anmode Skattestyrelsen om refusion af betalt købsmoms.

Kontakt John, hvis du vil vide mere.


Kontakt