04-01-2022

 

Godtgørelse af energiafgifter 2022

Fra den 1. januar 2022 gælder nedenstående afgiftssatser og godtgørelsessatser.

Skemaet viser de mest almindelige satser på energiafgifter, som kan godtgøres. For de fleste virksomheder og visse foreninger m.fl. er især godtgørelse af el- og vandafgifter relevant.

Satserne gælder indkøb, der leveres og faktureres efter 1. januar 2022. Husk derfor at tilpasse afsatserne, når I bogfører.

Energitype Beløb/enhedBelBeløb/enhed Afgiftssats 2021 Afgiftssats 2022 Godtgørelse 2022
Elektricitet Øre/kWh 90,00 90,30

Proces/rumvarme: 89,9 øre*

Vand Kr./m3 6,18/6,37 6,37 6,37**
Naturgas Kr./m3 2,486 2,496 92,86 %***
Anden gas- og dieselolie Kr./liter 2,252 2,261 92,86 % ***92,86 %***
Fuelolie Kr./liter 2,552 2,561 92,86 %***

 

*Momsregistrerede virksomheder og visse foreninger m.fl. kan som udgangspunkt få godtgjort afgiften på elektricitet. Udøves både momspligtige og momsfrie aktiviteter, vil godtgørelse kunne ske delvist med splitmomsprocenten, medmindre forbruget udelukkende kan henføres til enten de momspligtige eller de momsfrie aktiviteter.

Siden 1. januar 2021 har det været nemmere at få opgjort og godtgjort afgiften på elektricitet for de fleste virksomheder og for visse foreninger m.fl. Adskillelse af forbruget til enten procesformål og komfortformål er ikke længere relevant, da godtgørelse sker med de samme satser. Godtgørelse af elektricitet skal dog fortsat reduceres med 0,4 øre/kWh, som vedrører EU’s minimumskrav til afgift, som virksomheden selv skal afholde.

Visse typer af virksomheder, omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven, kan dog fortsat ikke få godtgjort elafgift til procesformål. Bilaget omfatter en lang række liberale erhverv, bl.a. advokater, bureauer (bl.a. vagtbureauer og ægteskabsbureauer), landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende ingeniører m.fl.

For bilag 1-virksomheder kan der dog ske fuld godtgørelse af elektricitet, der anvendes til rumvarme, varmt vand samt komfortkøling. Det er dog en betingelse, at der sker konkret måling af dette forbrug af elektricitet.

Der gælder særlige godtgørelsesregler for mere tunge virksomhedsaktiviteter med produktions- og fremstillingsanlæg og for virksomheder inden for landbruget og gartnerier m.v. Disse regler er ikke beskrevet nærmere i denne artikel.

**Momsregistrerede virksomheder og visse foreninger m.fl. kan få godtgjort vandafgiften i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for momsen (splitmoms). Der er ingen begrænsninger i godtgørelsen, blot vandet er forbrugt af virksomheden og foreningen m.v. i forbindelse med momspligtig aktivitet. Dermed kan alle typer af momspligtige virksomheder og visse foreninger m.v. få godtgjort vandafgift.

***Visse produktions- og fremstillingsvirksomheder kan få godtgjort afgiften på forskellige brændsler, der anvendes til produktion og fremstilling af visse varegrupper i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for momsen. Det forudsætter som hovedregel, at brændslerne ikke bidrager til opvarmning af lokaler.

Som hovedregel skal godtgørelsen beregnes ud fra energiindholdet i brændslet. Dette kan dog ofte være vanskeligt at opgøre. Fradraget kan for 2022 derfor i stedet opgøres ved at reducere energiafgiften på fakturaen med 7,14 %. Det betyder, at der i 2022 vil kunne godtgøres 92,86 % af afgiften på brændslerne. Satserne ovenfor er anført uden tillæg af CO2-afgift, da CO2-afgiften kun i begrænsede situationer kan godtgøres.


Mere information

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om godtgørelse energiafgifter m.v., er du vel-kommen til at kontakte os. 

Kontakt