2-1-2017

 

Fradragsret for uddelinger

Som følge af en afgørelse fra EU-domstolen (sag C-589-/13) er Skatteministeriet af den opfattelse, at fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2 er i strid med EU-retten. Som følge heraf har Skatteministeriet påtænkt at foretage nedenstående ændringer:

Lovforslag L27 ændrer ved fradragsretten og beskatningen af uddelinger til ikke-almenvelgørende formål, foretaget af fonde og foreninger, omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4.

Ændringen medfører ændringer i uddelingspolitikken, da fonden/foreningen nu selv skal betale skatten.

Fradragsretten

Fonde og foreninger har herefter ikke længere fradragsret for uddelingerne til ikke-almenvelgørende formål ved opgørelsen af skattepligtige indkomst.

Lovforslaget vedrører ikke uddelinger til ikke-almenvelgørende formål fra faglige organisationer, som beskattes efter fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 3. Sådanne foreninger har stadig ikke fradragsret for uddelingerne, og modtageren skal stadig medregne 100 pct. af de modtagne uddelinger i den skattepligtige indkomst, som personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag.

Beskatning hos modtager

Som modstykke til den manglende fradragsret ændres beskatningsgrundlaget for modtageren.

I dag er modtageren fuld skattepligtig af ikke-almenvelgørende uddelinger. Efter lovforslaget beskattes ”kun” 80 pct. af de modtagne uddelinger i den skattepligtige indkomst. Den skattepligtige del af uddelingen beskattes stadig som personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag.

Eksempel

Nedenfor er lovforslaget illustreret ved, at fonden før lovforslaget havde fradrag i den skattepligtige indkomst for kr. 10.000, mens fonden efter lovforslaget selv skal betale 22% i skat af afkast til uddeling, hvilket vil betyde, at fonden kun har kr. 7.800 til uddeling.

Før lovforslag     Efter lovforslag  
Uddeling i kr. 10.000   Uddeling i kr. 7.800
Anslået skat ved beskatning på 37% 3.700   Skattefri andel 20% - skattefrit i kr. 1.560
Anslået skat ved beregning af topskat - 52% 5.200   Skattepligtig andel 80% - skattepligtigt i kr. 6.240
      Anslået skat ved beskatningsprocent - 37% 2.309
      Anslået skat ved beregning af topskat - 52% 3.245
         
Netto efter skat uden topskat

6.300

  Netto efter skat uden topskat

5.491

         
Netto efter skat med topskat 4.800   Netto efter skat med topskat 4.555

 

Som det fremgår af regneeksemplet ovenfor vil uddelingsmodtageren få mindre (netto) i hånden efter forslaget end før forslaget.

Indberetning

Med ændringen af den skattemæssige behandling af ikke-almenvelgørende uddelinger foreslås der også ændringer til indberetningen heraf.

Det fremgår af lovforslaget, at der udover den eksisterende indberetningspligt for fremtiden også skal indberettes oplysninger om, hvorvidt uddelingen er foretaget til fyldestgørelse af almennyttige formål eller ikke-almenvelgørende formål. Dette for at oplysninger kan indarbejdes i selvangivelserne for den enkelte uddelingsmodtager.

Lovforslaget ændrer ikke på indberetninger fra faglige organisationer, som beskattes efter fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 3, da modtagerne som tidligere nævnt beskattes 100 pct. af uddelingsbeløbene.

Ikrafttrædelse

Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2017. Dette sker i overensstemmelse med regeringens målsætning om, at ny lovgivning, der gælder for erhvervslivet, skal træde i kraft enten den 1. januar eller den 1. juli. Lovforslaget var oprindeligt sat til at skulle træde i kraft den 1. januar 2017, men grundet besvarelse af spørgsmål fra KFI blev det besluttet at rykke ikrafttrædelsesdatoen til 1. juli 2017.

Skatteministeriet har ikke uddybet, hvilken betydning udskydelsen af ikrafttrædelsesdatoen får for indgivelse af fonden/foreningens selvangivelse for 2016, hvorfor det er vores opfattelse, at Skatteministeriets oprindelige bemærkninger stadig må være gældende.

Af det fremsatte lovforslag fremgår det, at lovændringen finder anvendelse på ikke-almennyttige uddelinger, som fonden eller foreningen bliver retligt forpligtet til at foretage 5. oktober 2016 eller senere. Fonden/foreningen vil dog for indkomståret 2016 kunne fratrække årets uddelinger – også dem efter 5. oktober 2016 – til ikke-almenvelgørende uddelinger, hvis beløbet ikke overstiger de samlede uddelinger til ikke-almenvelgørende formål i 2014.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.

Kontakt