21-8-2017

 

Tilskud til kantineordning

Kantineordninger er et emne, der altid giver anledning til diskussion. Det seneste skud på stammen af afgørelser vedrørende kantineordninger fra Skatterådet (SKM2017.389.SR) tager stilling til en kantineordning, hvor arbejdsgiver serverer to måltider om dagen - enten i form af morgenmad/frokost eller frokost/aftensmad.

Hvad siger reglerne?

SKAT udsendte i 2010 et styresignal (SKM2010.162.SKAT), der fastlægger de vejledende værdier for måltider i personalekantineordninger, som arbejdsgiver yder et tilskud til. Heri anføres det ”at hvis medarbejderen for et standardmåltid excl. drikkevarer betaler 15 kr. og/eller 20 kr. for et standardmåltid incl. drikkevarer”, bliver medarbejderen ikke beskattet heraf.

Det er en betingelse for skattefriheden, at der er tale om et standardmåltid og ikke et luksusmåltid. SKAT opstiller ikke nogen egentlig definition af, hvad der skal forstås ved ”luksus”, hvorfor dette må bero på en konkret vurdering af måltidet.

Den nye afgørelse

Med den nye afgørelse har SKAT og Skatterådet taget stilling til, hvorvidt 2 måltider pr. dag til en værdi af 15 kr. pr. måltid, kunne omfattes af styresignalet fra 2010. I det konkrete tilfælde var der tale om mulighed for indtagelse af 2 måltider pr. arbejdsdag - enten i form af morgenmad/frokost eller frokost/aftensmad.

Skatterådet udtalte ”at såfremt den ansatte fast hver dag får mere end et måltid vil det samlede økonomiske tilskud til kantinemad ikke kunne betegnes som ”uden væsentlig økonomisk værdi,””. Medarbejderen skulle som følge heraf beskattes af kantineordningen.

Skatterådet anfægtede endvidere virksomhedens beregningsgrundlag for fastsættelse af betalingen for måltiderne.

Der var konkret tale om, at virksomheden foretog en gennemsnitsberegning af forrige års arbejdstid og fravær på tværs af alle medarbejdergrupper og herefter regulerede for ferie og forventede fraværsdage.

Skatterådet udtalte, at fastlæggelsen af det månedlige antal arbejdsdage bør ske på baggrund af det normale antal arbejdsdage for den enkelte gruppe af medarbejdere, og at der ikke kan tages højde for forventede fraværsdage, da dette kan variere meget fra år til år.

Morgenmad

Med baggrund i ovennævnte afgørelse kan der stilles spørgsmål om, når arbejdsgiveren sporadisk eller f.eks. hver fredag i forbindelse med medarbejdermøder stiller ”standard”-morgenmad til rådighed for alle medarbejder, er skattepligtig?

Det er vores opfattelse, at der efter praksis er tale om et ”skattefrit personalegode” omfattet af SKM2010.162.SKAT, a la fri kaffe.

Hvis arbejdsgiver dagligt gratis for medarbejderne stiller morgenmad til rådighed, kan det ikke udelukkes, at SKAT, med henvisning til Skatterådets afgørelse SKM2017.389, vil kræve en egenbetaling fra de ansatte, for at ordningen kan omfattes af personaleplejefritagelsen.


Vil du vide mere?

Har du spørgsmål vedr. skat, moms eller kantineordninger, er du altid velkommen til at tage kontakt til:

Kontakt