03-06-2019

 

Udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål

 

Airbnb-aftalen er nu lovfæstet.

I maj 2018 blev der indgået politisk aftale omkring fremtidssikring af deleøkonomiske aktiviteter. Den politiske aftale omfatter privates udlejning af sommerhuse, helårsboliger, biler, både samt campingvogne mv.

Reglerne for privates udlejning af alle boligtyper ensrettes nu, og de nye skematiske regler kommer ligeledes til at gælde for privates udlejning af alle boligtyper.

Helårsbolig

Helårsbolig, der også har tjent som bolig for ejeren, må kun udlejes til ferie- og fritidsformål i op til 30 dage om året. Hvis ejeren bruger en udlejningsformidler, er grænsen 70 dage, men enkelte kommuner har mulighed for at hæve grænsen til 100 dage.

Ovennævnte er gældende fra 1. maj 2019, hvilket betyder, at udlejningsdage før 1. maj 2019 ikke indgår i maksimum for 2019.

Værelsesudlejning er ikke omfattet af reglen om antal maksimum-udlejningsdage.

Sideløbende med myndighedernes samarbejde med Airbnb, arbejdes der på en samlet digital indberetningsløsning. Løsningen forventes færdig ved udgangen af 2020.

Skattereglerne

I forbindelse med ensretningen af reglerne på udlejningsområdet sker der samtidig også en strømlining af reglerne på skatteområdet. Efter de nye regler opgøres det skattepligtige resultat som bruttolejeindtægten, reduceret med et bundfradrag på kr. 28.600 (2019). Overskydende indkomst reduceres med et standardfra-drag på 40% af indkomsten efter bundfradrag.


Kontakt John, hvis du vil vide mere

Kontakt