8-6-2017

 

Gradvis reducering af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder

Folketinget vedtog den 2. juni 2017 en plan for gradvis reducering af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af reelt aktive virksomheder, som drives i personligt regi eller i selskabsform.

Afgiftssatsen for gaver og arv til børn og børnebørn m.fl. er som udgangspunkt fortsat 15 %, og det ligger ikke i kortene, at denne sats sænkes i den nærmeste fremtid. Nedsættelse af bo- eller gaveafgift ved generationsskifte vil ske gradvist:

  • 13 % for 2016 og 2017
  • 7 % for 2018
  • 6 % for 2019
  • 5 % for 2020

Der er således penge i at udskyde selve gaven – men ikke nødvendigvis overdragelsen.

Krav til reelt aktiv virksomhed

Det er et krav, at gavegiver/arvelader har ejet virksomheden i mindst et år forud for generationsskiftet. I personligt ejede virksomheder er det yderligere et krav, at gavegiver/arvelader har deltaget i virksomhedens drift i væsentligt omfang i mindst et år af ejertiden.

I selskabsejede virksomheder er det et specifikt krav, at gavegiver/arvelader eller dennes nærtstående i mindst et år aktivt har deltaget i selskabets ledelse.

3 års ejerskab (værnsreglen)

Gave- eller arvemodtager skal opretholde ejerskabet til virksomheden i mindst tre år efter overdragelsen har fundet sted.

Sker det, at gave- eller arvemodtager afstår hele virksomheden eller en del af virksomheden inden for den treårige periode, medfører det en afgiftsforhøjelse til de oprindelige 15%, dog med reducering ud fra ejertiden. Forhøjelsen vil vedrøre den del af virksomheden, der afstås.

Gave- eller arvemodtager har herefter pligt til at meddele SKAT, at der er sket afståelse af hele eller en del af virksomheden. Meddelelsen skal indgives senest 4 uger efter, at afståelsen har fundet sted.

Værnsreglen finder ikke anvendelse ved:

  • Gave- eller arvemodtagers død eller livstruende sygdom
  • Gaveoverdragelse til modtagers børn eller børnebørn m.fl.
  • Skattefri omstrukturering, hvor modtager udelukkende vederlægges med aktier i det modtagne selskab, da den reelle ejer fortsat vil være den samme

Ikrafttræden

Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2017, men finder anvendelse på gaver- og arveoverdragelser der er foretaget 1. januar 2016 eller senere.


Går du med tankerne om et generationsskifte mv. eller opstår der spørgsmål vedrørende dette nye lovforslag, er du altid velkommen til at tage kontakt til:

Kontakt