01-02-2021

 

Efterangivelse af momstilsvar og rettelser til splitmomsindberetninger


Der opstår jævnligt behov for at korrigere i de indberettede momsangivelser. En fejl i momsangivelsen kan skyldes en række faktorer, f.eks. et bortkommet bilag, en fejlkontering, en misforståelse af regelsættet eller sågar blot en fejl i indtastningen.

Nogle gange betyder fejlen, at organisationen har afregnet for meget i moms og andre gange det modsatte.

Skattestyrelsen opererer ikke med en bagatelgrænse for, hvornår en fejl skal korrigeres, og sørger den afgiftspligtige ikke for at rette fejlen, kan det få økonomiske konsekvenser i form af bøde m.v.

Efterangivelser
I vores daglige arbejde ser vi mange momsangivelser, men også rigtig mange korrektioner og efterangivelser. 

Når man står over for at skulle foretage en efterangivelse, ville den mest enkle og letteste løsning være blot at foretage korrektionen i den førstkommende momsangivelse. På den måde slipper man for at skulle tilbage og indberette en egentlig genoptagelse af en allerede afregnet afgiftsperiode, men dette er rent faktisk ikke tilladt.

Den korrekte måde at rette korrektioner i momsangivelsen, er ved at foretage efterangivelsen i den periode, korrektionen vedrører. På den måde sikres det, at rettelsen får tilbagevirkende kraft.

Uanset om efterangivelsen betyder, at organisationen skal have penge tilbage eller indbetale flere penge, vil efterangivelsen efter praksis ikke blive tillagt renter – ingen rentegodtgørelse og ingen morarenter.

Hvordan foretager man efterangivelsen?
Hvis fejlen opdages inden kl. 16 samme dag, som momsen er indberettet, kan der foretages en ny indberetning – uden at der bliver tale om en efterangivelse.

Hvis fejlen først opdages senere, skal rettelsen foretages på følgende måde:

1.    Log på TastSelv Erhverv med din medarbejdersignatur
2.    Vælg ”Moms” i venstremenuen
3.    Vælg ”Tidligere indberettet”
4.    Vælg den periode og klik på ”Ret indberetning”
5.    Indtast enten i feltet ”Ændring” eller i feltet ”Resultat” og tryk ”Godkend”
6.    Du får nu vist et kvitteringsbillede, hvor du kan se, hvor meget du skal betale eller have tilbage. Du kan betale med Netbank eller Nets. Er virksomheden tilmeldt NETS, kan du fortsætte til betaling ved at klikke på ”Fortsæt”. Ønsker du at betale via Netbank, skal du kopiere ”Identifikationslinjen” til netbank over i din netbank.
7.    Indtast dine ændringer og tryk ”Godkend”
8.    Du får nu vist et kvitteringsbillede, hvor du kan se, hvor meget du skal betale eller have tilbage. Du kan betale med Netbank eller Nets.

Frister
En efterangivelse betragtes som en genoptagelsessag. Som udgangspunkt kan man gå 3 år tilbage. Korrektionen skal således foretages inden 3 år efter udløbet af angivelsesfristen for den afgiftsperiode, korrektionen vedrører.

Opdager Skattestyrelsen en fejl i organisationens momsangivelse, gælder som udgangs-punkt den samme frist – altså 3 år efter angivelsesfristen for den afgiftsperiode, fejlen ved-rører.

Splitmoms
Den normale praksis for angivelse og indberetning af den delvist fradragsberettigede købsmoms har været, at organisationen har indberettet aconto ud fra en splitmomsprocent, opgjort på grundlag af fradragsprocenten i det forudgående regnskabsår.

Når regnskabsåret efterfølgende er afsluttet, og den endelige splitmomsprocent er opgjort, har nogle valgt at foretage den endelige regulering i enten den sidste afgiftsperiode i regnskabsåret, den første afgiftsperiode i det efterfølgende år eller på et helt tredje tidspunkt.

Skattestyrelsen har for nyligt sendt et styresignal i udkast, der præciserer i hvilken afgiftsperiode, den endelige regulering skal foretages.

Ud fra det udsendte styresignal er det Skattestyrelsens opfattelse, at der skal ske en periodisering af den endelige regulering af afgiftstilsvaret. Dette betyder, at den endelige regulering skal foretages i den afgiftsperiode, hvor fradragsretten for de pågældende omkostninger oprindeligt indtrådte, hvilket svarer til ovennævnte vedrørende de ”almindelige” efterangivelser.
 

Kontakt John, hvis du har spørgsmål.

Kontakt