24-01-2020

 

Uddelinger fra hjælpe- og understøttelsesfonde

Hjælpe- og understøttelsesfonde er karakteriseret ved, at deres formål er at yde støtte til eller forbedre kårene for personer, der er eller har været ansat i arbejdsgiverens virksomhed, eller deres pårørende. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra arbejdsgiveren. Ri sætter fokus på den skattemæssige behandling af arbejdsgiverens bidrag samt uddelinger af fondens midler.

Arbejdsgivers indbetalinger til fonden

Arbejdsgivere har fradragsret for bidrag (engangsbeløb som løbende ydelser) til en hjælpe- og understøttelsesfond. Dette følger af en særbestemmelse i ligningsloven.

Arbejdsgiverens fradragsret er betinget af, at fonden ikke udbetaler ydelser af pensionslignende karakter, samt at et flertal af fondens bestyrelse vælges af og blandt de af virksomhedens ansatte, der kan nyde godt af fondens virke.

Fondens uddelinger

Uddelinger til de begunstigede fra hjælpe- og understøttelsesfonde er skattepligtige for modtagerne, som personlig indkomst. Fonden har indberetningspligtig for foretagne uddelinger.

Hjælpe- og understøttelsesfonde har – i modsætning til andre fonde – fradragsret for de vedtægtsbestemte uddelinger.

Andre fondes uddelinger

I 2016 indførte den daværende regering en begrænsning i fondes fradragsmuligheder. Herefter har fonde ikke længere fradrag for ikke-almenvelgørende uddelinger. Dette modsvares af, at modtager kun beskattes af 80 pct. af den modtagne uddeling, som personlig indkomst uden AM-bidrag. Hjælpe- og understøttelsesfonde er ikke omfattet heraf.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.

Kontakt