09-01-2023

 

Skattefrie godtgørelser til ulønnede frivillige i foreninger - 2023

Satserne for skattefrie godtgørelser til ulønnede frivillige bestyrelsesmedlemmer og frivillige medhjælpere i foreninger justeres igen med virkning fra 1. januar 2023

Dansk kultur er historisk set gennemsyret af foreningslivet i en sådan grad, at friheden til at danne og være medlem af en forening, er en grundlovssikret ret. I vores lokale miljøer rundt omkring i landet er det ofte den lokale, frivillige forening, der er samlingspunkt for lokalsamfundet. 

Det kan fx være den lokale fodbold- eller badmintonklub, spejdergruppen, forsamlingshuset eller den frivillige, sociale forening, som arbejder ihærdigt på at skabe gode, sociale rammer ved at stable sociale arrangementer på benene i og for lokalområdet.

Frivillig arbejdskraft

Disse frivillige foreninger er normalt afhængige af frivillig arbejdskraft. Det kan være en forælder, der stiller op som træner for sønnens eller datterens fodboldhold, en pensioneret revisor, der hjælper med bogholderiet i spejdergruppen eller den lokale købmand, der sidder i bestyrelsen for den sociale forening.

Frivillige aflønnes ikke for deres arbejde, men foreningen har dog fortsat mulighed for at hjælpe til med at dække visse omkostninger skattefrit, som de frivillige måtte have i forbindelse med det frivillige arbejde.

Betingelser for skattefrihed

Skattefriheden betinges af, at arbejdsindsatsen er ydet som et led i foreningens skattefri virksomhed, at godtgørelsen udbetales til at dække de udgifter, som den frivillige medhjælper afholder på vegne af foreningen, og at godtgørelsen ikke overstiger Skatterådets satser.

Hvem er omfattet af regelsættet
Ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt frivillige ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefrie virksomhed, er omfattet af de særlige godtgørelsesregler, som gennemgås nedenfor.

Udgifter, omfattet af reglen

Der kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse til befordring i egen bil efter Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel. Der kan ligeledes udbetales skattefri godtgørelse til at dække rejseudgifter (kost og logi) efter de almindelige rejseregler.

Skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil udgør for indkomståret 2023, kr. 3,73 pr. km. for de første 20.000 km. Herefter udgør godtgørelsessatsen kr. 2,19 pr. km.

Skattefri rejsegodtgørelse for udgifter til kost og logi udgør for indkomståret 2023, kr. 238 (logi) og kr. 555 (kost).

Hvis den frivillige får delvis eller fri fortæring, sker der en reduktion i godtgørelsessatsen for kost på hhv. 15 % for morgenmad, 30 % for frokost og 30 % for aftensmad.

Til dækning af merudgifter i forbindelse med endagsarrangementer – fx udenbys kampe eller stævner af mindst 5 timers varighed – kan der skattefrit udbetales 80 kr. pr. dag.

Som frivillig forening har man også mulighed for at dække ulønnede bestyrelsesmedlemmers samt frivillige ulønnede medhjælperes udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug med indtil 2.450 kr. om året.

Det er også muligt at dække de frivilliges administrative udgifter til fx kontorartikler, porto og møder. Foreningen kan udbetale indtil kr. 1.500 årligt til bestyrelsesmedlemmets eller medhjælperens udokumenterede udgifter.

Hvis man som idrætsforening har frivillige trænere eller kampdommere, kan der skattefrit udbetales en godtgørelse på kr. 2.050 til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning – fx sportstøj. Frivillige idrætsdommere kan i stedet for godtgørelse for administrative udgifter og godtgørelse til køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj, få udbetalt en skattefri godtgørelse på op til kr. 250 pr. kamp, dog højst kr. 500 pr. dag.

Udlæg efter regning

Foreningen kan, i stedet for at udbetale godtgørelser efter Skatterådets satser, vælge at godtgøre den frivilliges udgifter efter regning. Vælger man dette, bortfalder muligheden for at udbetale skattefrie godtgørelser efter Skatterådets satser.

Telefon, pc og internet

Foreningen kan også stille en telefon, pc eller internetforbindelse skattefrit til rådighed for den frivillige. Det er en betingelse for skattefriheden, at godet stilles til rådighed for foreningens skattefrie virksomhed.

Får en frivillig stillet en telefon, pc eller internetforbindelse til rådighed, bortfalder muligheden for også at udbetale skattefri godtgørelse til dækning af udgifter til telefonsamtaler.

Godtgørelser, der overstiger Skatterådets satser

Hvis de godtgørelsesbeløb, der er beskrevet ovenfor, overstiger Skatterådets satser, er det Skattestyrelsens klare opfattelse, at der vil være tale om ”lønnet arbejde” frem for ”frivilligt arbejde”. I dette tilfælde vil man som frivillig forening være pligtig til at afregne og indberette A-skat og AM-bidrag af hele beløbet. Hermed skal foreningen registreres som arbejdsgiver

Afrunding

Ri har, som rådgiver og revisor for en række af landets frivillige foreninger set mange forskellige eksempler på løsningsmodeller, når foreninger har villet hjælpe foreningens ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt frivillige ulønnede medhjælpere. Selvom tankerne kan være gode, så skal foreningerne være påpasselige og sikre sig, at det er de korrekte satser, der udbetales med, og at det er de rette frivillige, som modtager godtgørelserne.


Mere information

Som en frivillig forening kan skattelovgivningens regler være en jungle at navigere rundt i. Hvis du eller din organisation har behov for kompetent sparring omkring skatte- og momsmæssige regler eller mangler I en revisor vedrørende foreninger, er du altid velkommen til at rette henvendelse til Ri.

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om andre regler vedrørende foreninger m.v., er du velkommen til at kontakte os. Vi er specialister i rådgivning og revision af foreninger.

Kontakt