19-09-2019

 

Arbejdsgivers ansvar

Skattefrie godtgørelser

Vi har i foråret 2019 afholdt kurser for arbejdsgivere med særligt fokus på godtgørelser og personalegoder til medarbejdere. I forlængelse af vores kurser kan vi oplyse, at det kan blive omkostningstungt, såfremt man som arbejdsgiver ikke fører tilstrækkelig kontrol med udbetalingerne af skattefrie godtgørelser.

Udbetales der skattefri kørsels- eller rejsegodtgørelse, skal arbejdsgiveren føre kontrol med de oplysninger, som medarbejderen afleverer til brug for udbetalingerne. Sker dette ikke, bliver godtgørelserne skattepligtige, og Skattestyrelsen kan minimum regulere medarbejderens skattepligtige indkomst tre indkomstår tilbage.

Selvom forholdet reelt set kun vedrører medarbejderens skatteforhold, kan arbejdsgiveren komme til at hænge på regningen i sidste ende, hvis medarbejderen anlægger erstatningssag mod arbejdsgiveren, hvilket skete i sagen ved Vestre Landsret, jf. nedenstående.

Arbejdsgiveren kan over for Skattestyrelsen erkende, at der ikke var ført tilstrækkelig kontrol med udbetalingen af skattefrie godtgørelser. I disse tilfælde kan arbejdsgiver – under visse forudsætninger – vælge at betale et beløb, svarende til 56% af de omhandlede godtgørelser, uden at det medfører beskatning hos medarbejderen. Beløbet er ikke fradragsberettiget for arbejdsgiveren.

Ny afgørelse

Vestre Landsret har tidligere i 2019 afsagt dom i en ankesag, hvor en arbejdsgiver blev dømt til at erstatte den merskat, som Skattestyrelsen havde inddrevet hos en tidligere ansat. Skattestyrelsen havde efter et kontrolbesøg konstateret, at arbejdsgiveren ikke havde ført den nødvendige kontrol i forbindelse med udbetalingen af skattefrie godtgørelser. Selvom arbejdsgiveren påpegede, at fejlen også skyldtes, at medarbejderen havde lavet fejl i sit kørselsregnskab, blev arbejdsgiveren dømt til at erstatte medarbejderen det fulde beløb.

Afgørelsen er med til at understrege vigtigheden i, at man som arbejdsgiver fører den nødvendige kontrol, når man udbetaler skattefrie godtgørelser til sine ansatte.

 


 

Potentiale for tilbagerulning af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalt telefon

Skatteministeren er  – i forbindelse med udrulningen af Socialdemokratiets 2025-plan, ’Gør gode tider bedre - for alle’ – blevet bedt om at besvare en række spørgsmål om planens skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser.

Et af spørgsmålene gik bl.a. på, om skatteministeren fortsat havde planer om at tilbagerulle den planlagte skattefritagelse for arbejdsgiverbetalt telefon, som den tidligere regering ellers havde vedtaget gældende fra 2020.

Skatteministeren har svaret, at hvis der kan dannes politisk flertal for forslaget, ønsker regeringen at gennemføre tilbagerulningen af skattefritagelsen for fri telefon – altså fortsat beskatning. Begrundelsen herfor er, at skattefritagelsen ellers ville skabe mere ulighed i det danske samfund.

 


Kontakt John, hvis du vil vide mere.

Kontakt