22-10-2019

 

Godtgørelser til valgte, ulønnede tillidsfolk

I 2001 udtalte det daværende Ligningsråd, at fagforeninger ikke var en del af kredsen af foreninger, som kunne udbetale skattefrie godtgørelser til ulønnede frivillige medhjælpere og bestyrelsesmedlemmer efter regelsættet i ligningslovens (LL) § 7M.

Der blev i 2001 kun taget stilling til fagforeningernes mulighed for udbetaling af skattefrie godtgørelser til ulønnede frivillige medhjælpere og bestyrelsesmedlemmer efter LL § 7M.

Fagforeningerne kunne efter vores opfattelse fortsat udbetale bl.a. skattefri befordringsgodtgørelse til valgte tillidsfolk på samme måde, som hvis der var tale om ansatte, hvilket også var tilfældet før 1996, hvor man ændrede ligningslovens bestemmelser om udbetaling af skattefrie godtgørelser, således at offentlige og private ansatte blev sidestillet.

Praksisændring?

I foråret 2018 var Skattestyrelsen på besøg hos et større fagforbund. I den forbindelse blev der bl.a. foretaget kontrol af forbundets udbetalinger af skattefrie godtgørelser til en række forskellige valgte tillidsfolk. Forbundet havde udbetalt godtgørelserne med udgangspunkt i gældende lovgivning fra 1996.

Umiddelbart efter kontrolbesøget modtog forbundet svar fra Skattestyrelsen, som oplyste, at der efter deres opfattelse ikke var hjemmel til at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til valgte, ulønnede tillidsfolk, når disse deltog i møder m.v. for forbundet – stik imod tidligere praksis på området. Begrundelsen var, at befordringsgodtgørelsen var omfattet af § 7M-reglerne for ulønnede/frivillige medhjælpere. Skattestyrelsens konklusion var, at forbundet skulle lønoplyse som A-indkomst og tilbageholde A-skat og AM-bidrag.

På et møde med Skattestyrelsens juridiske afdeling henviste vi til afgørelser før 1996, uddrag af dagældende ligningsvejledninger, bemærkninger til lovforslaget i 1996 m.v. samt at definitionen af personkredsen, omfattet af LL § 9B, stk. 5, efter vores opfattelse ikke blev ændret i 1996.

Som følge af det afholdte møde samt de forelagte oplysninger trak Skattestyrelsen deres oprindelige svar tilbage med henvisning til, at personkredsen i LL § 9 B, stk. 5 ikke blev ændret i 1996, da man vedtog lovændringen.

Konklusion

Den korte udgave er: Praksis kan fortsætte.

Faglige organisationer kan til valgte, ulønnede tillidsfolk udbetale skattefri befordrings- og rejsegodtgørelse efter de almindelige regler i LL §§ 9 A og 9B.

Da der i LL § 16 (beskatning af personalegoder) anvendes den samme personkreds som i LL §§ 9A og 9B, er det vores opfattelse, at tillidsfolk også er omfattet af mulighederne i LL § 16 for skattefrie gaver m.v. – det selvom tillidsfolkene er ulønnede.

Ovennævnte kan i dagligdagen medføre mange spørgsmål i organisationernes økonomiafdelinger, og vi har derfor udarbejdet pjecer vedrørende medlemsgoder og skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser, som kan findes på www.ri.dk på forsiden. Pjecerne opdateres årligt med nye satser og evt. ny praksis på området.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.

Kontakt